Nazwa przedmiotu:
Programowanie aplikacji geoinformacyjnych
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-4002
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w zajęciach, wykłady: 30 godzin, Udział w zajęciach, ćwiczenia: 30 godzin, Zapoznanie z literaturą: 10 godzin, Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 20 godzin, Praca w zespole nad tworzeniem aplikacji: 20 godzin Przygotowanie do egzaminu: 20 godzin, Udział w konsultacjach: 10 godzin w sumie: 140 godzin, co odpowiada 5 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Udział w zajęciach, wykłady: 30 godzin, Udział w zajęciach, ćwiczenia: 30 godzin, Udział w konsultacjach: 10 godzin w sumie: 70 godzin, co odpowiada 2,5 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Udział w zajęciach, ćwiczenia: 30 godzin, Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 20 godzin, Praca w zespole nad tworzeniem aplikacji: 20 godzin Udział w konsultacjach: 10 godzin w sumie: 80 godzin, co odpowiada 2,5 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw informatyki i techniki komputerowej. Umiejętność programowania strukturalnego i obiektowego. Znajomość podstawowych algorytmów i struktur danych wykorzystywanych w programowaniu. Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem systemów informatycznych. Umiejętność projektowania i wykorzystywania relacyjnych baz danych. Umiejętność korzystania z oprogramowania GIS, znajomość podstawowych formatów danych przestrzennych.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przedstawienie technik tworzenia aplikacji (w szczególności programowania) służących do przetwarzania danych przestrzennych i prezentacji danych przestrzennych. Celem przedmiotu jest nauka wybranego języka programowania (np. Python) lub poznanie zasad programowania w znanym języku w sposób dostosowany do wybranej platformy GIS. Celem przedmiotu jest poznanie efektywnych metod wykorzystania API do wybranych zasobów danych przestrzennych i aplikacji geoinformacyjnych (w szczególności API Google)
Treści kształcenia:
Zasady tworzenia aplikacji geoinformatycznych. Potrzeby w zakresie automatyzacji procesów w oprogramowaniu GIS (generalizacja, eksport/import/analizy przestrzenne/wizualizacja). Języki programowania wykorzystywane w tworzeniu aplikacji geoinformacyjnych. Programowanie wtyczek/dodatków/skryptów do istniejących aplikacji GIS oraz wykorzystanie API różnych dostawców map internetowych m.in. Google Maps. Dostosowanie interfejsu użytkownika. Przetwarzanie wsadowe danych. Tworzenie sieciowych usług geoprzestrzennych. Programowanie wybranych funkcji w środowisku GIS. Podstawy języka Python oraz JAVA.
Metody oceny:
1. Egzamin pisemny 2. Dwa projekty (aplikacje) realizowane przez studentów w kilkuosobowych grupach
Egzamin:
tak
Literatura:
_
Witryna www przedmiotu:
_
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-4002_W1
Zna metody wykorzystania języków programowania do tworzenia aplikacji w środowisku wybranych platform GIS
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-4002_W2
Zna wybrane API, biblioteki i inne popularne interfejsy programistyczne dostępu do zasobów danych przestrzennych oraz funkcji geoinformacyjnych
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W08, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-4002_W3
Zna architekturę wiodących pakietów oprogramowania do przetwarzania danych przestrzennych i wie w jaki sposób ją wykorzystać do automatyzacji realizowanych zadań.
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W08, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-4002_U1
Potrafi zaprojektować i wykonać aplikację będącą rozszerzeniem wybranego oprogramowania GIS, której celem jest automatyzacja serii zadań związanych z przetwarzaniem danych przestrzennych.
Weryfikacja: projekt aplikacji wykonywany przez grupę studentów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13, K_U14, K_U18, K_U02, K_U10, K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UO
Charakterystyka GI.ISP-4002_U2
Potrafi zaprojektować i zaimplementować z użyciem wybranych bibliotek aplikację o architekturze klient-serwer, której celem jest wizualizacja danych przestrzennych
Weryfikacja: projekt aplikacji wykonywany przez grupę studentów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U03, K_U13, K_U14, K_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO, I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-4002_K1
Potrafi pracować w grupie poszukującej rozwiązania problemu.
Weryfikacja: projekt wykonywany przez grupę studentów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04, K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR