Nazwa przedmiotu:
Elektroniczna technika pomiarowa w geodezji
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-3008
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych: 32, w tym: a) 15 godz. - wykład b) 15 godz. - ćwiczenia c) 2 godz. - konsultacje 2. Praca własna studenta – 43 godzin, w tym: a) 5 godz. - przygotowywanie się studenta do ćwiczeń, b) 18 godz. - realizacja zadań projektowych c) 15 godz. – przygotowywanie się studenta do zaliczeń 3) RAZEM: 75 godz., co odpowiada 3 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba godzin kontaktowych: 32, w tym: a) 15 godz. - wykład b) 15 godz. - ćwiczenia c) 2 godz. - konsultacje Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela wynosi 32 godz., co odpowiada 1,3 punktu ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1.5 punktu ECTS - 38 godz., w tym: a) 15 godz. - ćwiczenia b) 5 godz. - przygotowywanie się studenta do ćwiczeń, c) 18 godz. - realizacja zadań projektowych
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Student przed rozpoczęciem nauki powinien znać podstawy analizy matematycznej i statystyki (I rok studiów) wykładane na przedmiocie „Matematyka” oraz podstawy instrumentoznawstwa geodezyjnego opanowane na podstawie zajęć prowadzonych na I roku studiów na przedmiocie „Podstawy geodezji.” Do wykonania ćwiczeń rachunkowych z przedmiotu ETP należy opanować materiał wykładany na przedmiotach: "Matematyka" i „Podstawy Informatyki”
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Student powinien znać podstawowe zasady działania najważniejszych elektronicznych instrumentów geodezyjnych, poznać możliwości programowania, sterowania i wymiany danych z systemami zewnętrznymi oraz powinien potrafić ocenić wpływ oddziaływania czynników zewnętrznych na wyniki pomiarów geodezyjnych.
Treści kształcenia:
Fale elektromagnetyczne i zakres spektrum fal wykorzystywany w geodezji. Podstawy metrologii oraz definicja jednostki długości. Dalmierze elektromagnetyczne. Dalmierze impulsowe oraz określenie niezbędnej dokładności pomiaru czasu. Dalmierze fazowe. Dalmierze radiowe - zastosowanie w pomiarach satelitarnych GNSS. Propagacja fal elektromagnetycznych. Pomiar warunków meteorologicznych, komparacja instrumentów meteo oraz wzory robocze na poprawkę atmosferyczną.Termometry oporowe i termoelektryczne. Błędy pomiarów odległości. Komparacja dalmierzy w tym wyznaczanie stałej dodawania. Pomiar częstotliwości modulacji i wyznaczanie poprawki częstotliwości do mierzonej odległości. Teodolity elektroniczne oraz metody elektronicznego pomiaru kąta. Tachimetry elektroniczne. Badanie dokładność pomiaru kąta. Zastosowanie laserów w geodezji. Wykorzystanie zjawiska interferencji w geodezji. Idea działania skanerów laserowych. Niwelacja geometryczna - zasada budowy niwelatora kodowego i łat kodowych. Rodzaje źródeł zasilania i odpowiedni dobór źródła zasilania. Transmisja danych pomiarowych do komputera (RS232, USB itp.). Możliwości programowania instrumentów.
Metody oceny:
Sprawdziany pisemne oraz zaliczenie ćwiczeń pomiarowych
Egzamin:
nie
Literatura:
Deumlich F. Steiger R. Instrumentenkunde der Vermessungstechnik. Wichmannverlag 2004 Dmowski A. Energoelektroniczne układy zasilania prądem stałym. WN-T Warszawa 1998 Holejko K. Precyzyjne elektroniczne pomiary odległości i kątów. WN-T Warszawa, 1991 Jordan/Kneissel/Egert Handbuch der Vermessungskunde Band VI Stuttgart, 1962 Kamela C. Niwelacja precyzyjna. PPWK Warszawa 1992 Płatek A. Geodezyjne dalmierze elektromagnetyczne i tachimetry elektroniczne. PPWK Warszawa, 1992 Płatek A Elektroniczna technika pomiarowa w geodezji Wyd. AGH Kraków, 1995 Joeckel R., Stober M., Huep W. Elektronische Entfernungs- und Richtungsmessung. Wichmann Verlag 2008
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka 1060-GI000-ISP-3008_W01
zna zasadę pomiaru odległości dalmierzem elektronicznym
Weryfikacja: sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka 1060-GI000-ISP-3008_W02
zna funkcjonalność tachmietrów elektronicznych i kierunki rozwoju technologii ich budowy
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka 1060-GI000-ISP-3008_W03
zna funkcjonalność skanerów laserowych wykorzystywanych w pomiarach geodezyjnych oraz i kierunki rozwoju technologii ich budowy
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka 1060-GI000-ISP-3008_U01
potrafi wyorzystać w zaawansowany sposób funkcje wybranych elektronicznych urządzeń pomiarowych, w tym efektywnie wymieniać dane pomiędzy instrumentem a systemami zewnętrznymi
Weryfikacja: sprawdzenie w laboratorium wykonania zadania praktycznego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka 1060-GI000-ISP-3008_U02
potrafi wykonać badania instrumentów geodezyjnych w celu wyznaczenia błędów i ewentualnie ich rektyfikacji
Weryfikacja: sprawdzenie wykonanych ćwiczeń
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09, K_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka 1060-GI000-ISP-3008_U03
potrafi automatyzować pracę wybranego instrumentu geodezyjnego, w szczególności poprzez wykonanie dodatkowego oprogramowania
Weryfikacja: sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U09, K_U13, K_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka 1060-GI000-ISP-3008_K01
potrafi pracować w grupie
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR