Nazwa przedmiotu:
Oprogramowanie GIS
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Sebastian Różycki
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-3006
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych: 32, w tym: a) 15 godz. - wykład b) 15 godz. - ćwiczenia c) 2 godz. - konsultacje 2. Praca własna studenta – 43 godzin, w tym: a) 5 godz. - przygotowywanie się studenta do ćwiczeń, b) 18 godz. - realizacja zadań projektowych c) 15 godz. – przygotowywanie się studenta do zaliczeń 3) RAZEM: 75 godz., co odpowiada 3 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba godzin kontaktowych: 32, w tym: a) 15 godz. - wykład b) 15 godz. - ćwiczenia c) 2 godz. - konsultacje Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela wynosi 32 godz., co odpowiada 1,3 punktu ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1.5 punktu ECTS - 38 godz., w tym: a) 15 godz. - ćwiczenia b) 5 godz. - przygotowywanie się studenta do ćwiczeń, c) 18 godz. - realizacja zadań projektowych
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Wprowadzenie do tematyki związanej z oprogramowaniem dla systemów informacji przestrzennej (GIS).
Treści kształcenia:
-->Wykład: Oprogramowanie jako produkt generyczny lub dopasowany. Oprogramowanie COTS: wady i zalety. Oprogramowanie NDI: wady i zalety. Oprogramowanie wolne i zamknięte. Historia rozwoju oprogramowania dla GIS. Oprogramowanie wolne: rodzaje licencji. Funkcjonalność programów GIS. Przegląd dostępnego na rynku komercyjnym oprogramowania GIS. Wprowadzenie do wolnego oprogramowania na przykładzie QGIS. GIS w chmurze. Przykłady praktycznego zastosowania GIS w chmurze. Oprogramowanie umożliwiające udostępnianie danych w sieci – technologia OpenLayers, MapTiler, GeoServer, oprogramowanie firmy ESRI, oprogramowanie firmy Intergraph --> Ćwiczenia Ćwiczenie 1. Realizacja projektu z wykorzystaniem oprogramowania komercyjnego i opartego na wolnej licencji. Wady i zalety obu rozwiązań. Ćwiczenie 2. Zapoznanie z funkcjonalnością i możliwościami oprogramowania firmy ESRI - wykonanie prostego projektu Ćwiczenie 3. Zapoznanie z funkcjonalnością i możliwościami oprogramowania MapInfo - wykonanie prostego projektu Ćwiczenie 4. Zapoznanie z funkcjonalnością i możliwościami oprogramowania firmy Intergraph/Hexagon- wykonanie prostego projektu Ćwiczenie 5. Zaprojektowanie i uruchomienie serwisu WMS z wykorzystaniem oprogramowania Geoserver. Edycja serwisu WMS z wykorzystaniem technologii OpenLayers.
Metody oceny:
Wykład: zaliczenie wykładów – egzamin pisemny w sesji. Próg zaliczeniowy: 51. Zajęcia projektowe: Weryfikacja postępów prac na zajęciach, obserwacja pracy na zajęciach. Do zaliczenia zajęć projektowych wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizowanych ćwiczeń. Ćwiczenia oddawane są przez studentów w postaci raportu (postać papierowa lub elektroniczna) z wykonywanego zagadnienia projektowego. Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń. Ocenę łączną stanowi średnia arytmetyczna z zaliczenia wykładu oraz zaliczenia projektu.
Egzamin:
nie
Literatura:
Petrasova, A., Harmon, B., Petras, V., Mitasova, H., 2015, Tangible Modeling with Open Source GIS, Springer International Publishing. Bernhardsen T., 2002. Geographic Information Systems: An Introduction, 3rd Edition. Wiley Publishing. Harmon J., 2008. Charting the Unknown: How Computer Mapping at Harvard Became GIS by Nick Chrisman, ESRI Press Tomilson R., 2008. Rozważania o GIS - Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedżerów. ESRI Polska, Warszawa Iwańczak B., 2014. Quantum GIS. Tworzenie i analiza map. Helion Szczepanek R., 2013. Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS. Wydawnictwo PK Lutz M., R., 2011. Python : wprowadzenie.
Witryna www przedmiotu:
http://www.zftisip.gik.pw.edu.pl/
Uwagi:
Zajęcia projektowe prowadzone są w laboratoriach komputerowych wyposażonych w rzutnik multimedialny. Studenci korzystają na zajęciach projektowych z komputerów z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem ArcGIS, Intergraph, MapInfo, QGIS.

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-3006_W01
Ma zaprojektować i rozwijać bazy danych przestrzennych z wykorzystaniem komercyjnego i darmowego oprogramowania GIS.
Weryfikacja: Ocena z egzaminu końcowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-3006_W02
Zna możliwości oprogramowania GIS w zakresie automatyzacji wykonywania funkcji i rozbudowywania funkcjonalności
Weryfikacja: Weryfikacja postępów prac na zajęciach, obserwacja pracy na zajęciach, oceny cząstkowe w projektów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-3006_W03
Zna możliwości dostępnego oprogramowania SIP: komercyjnego i opartego na wolnej licencji. Zna jego zalety i wady. Potrafi wybrać odpowiednie oprogramowanie (komercyjne lub oparte na wolnej licencji) w zależności od realizowanego zadania.
Weryfikacja: Weryfikacja postępów prac na zajęciach, obserwacja pracy na zajęciach, oceny cząstkowe w projektów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-3006_U01
Ma umiejętność samokształcenia i korzystania z zasobów internetowych w zakresie SIP. Zna i umie korzystać z literatury przedmiotu.
Weryfikacja: Ocena z egzaminu końcowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-3006_U02
Potrafi korzystać z materiałów pomocniczych w tematyce przedmiotu. Zna specjalistyczne fora internetowe producentów oprogramowania SIP. Ma umiejętność samokształcenia i korzystania z zasobów internetowych w zakresie SIP.
Weryfikacja: Weryfikacja postępów prac na zajęciach, obserwacja pracy na zajęciach, oceny cząstkowe w projektów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, I.P6S_UU
Charakterystyka GI.ISP-3006_U03
Potrafi skonfigurować środowisko niezbędne do uruchomienia aplikacji SIP oraz przeprowadzenia analiz przestrzennych w zależności od realizowanego zadania.
Weryfikacja: Weryfikacja postępów prac na zajęciach, obserwacja pracy na zajęciach, oceny cząstkowe w projektów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-3006_U04
Umie korzystać z podstawowej funkcjonalności 3 programów GIS oraz w zaawansowanej jednego wybranego programu GIS.
Weryfikacja: Weryfikacja postępów prac na zajęciach, obserwacja pracy na zajęciach, oceny cząstkowe w projektów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11, K_U18
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW