Nazwa przedmiotu:
Infrastruktura danych przestrzennych
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-3003
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych: a) udział w wykładach: 15 x 1 godz. = 15 godz., 2) Praca własna studenta a)praktyczne zapoznanie się z portalami udostępniających dane geodezyjne - 10 godzin b)przygotowanie do zaliczenia wykładów - 5 godzin 3) RAZEM 30 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,5 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych 15 a) uczestnictwo w wykładach - 15 godzin
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,3 pkt. ECTS - liczba godzin 10 w tym: a)praktyczne zapoznanie się z portalami udostępniających dane geodezyjne - 10 godzin
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu geodezji i systemów informacji przestrzennej.
Limit liczby studentów:
100
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie z infrastrukturą informacji przestrzennej oraz praktycznymi aspektami stosowania ustawy PGiK oraz ustawy o IIP w Polsce. Uzyskanie umiejętności korzystania z udostępnianych w internecie danych przestrzennych. Poznanie aspektów technicznych o prawno-organizacyjnym udostępniania danych geodezyjnych. Zapoznanie z wybranymi wytycznymi implementacyjnymi INSPIRE.
Treści kształcenia:
Infrastruktura danych przestrzennych (SDI), Infrastruktura informacji przestrzennej (IIP), INSPIRE, standardy i normy gromadzenia i udostępniania informacji przestrzennej i metadanych, wytyczne implementacyjne INSPIRE, rola i funkcje geoportali. tematy danych przestrzennych realizowane w ramach IIP w Polsce. Charakterystyka urzędowych danych przestrzennych w Polsce, aspekty organizacyjne i prawne związane z prowadzeniem rejestrów urzędowych (ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawa o statystyce publicznej). Wielkoskalowa mapa numeryczna (zasadnicza) jako podstawowy element SIT. Podstawy prawne zapewniające aktualność danych. Aspekty techniczne i prawne realizacji prac geodezyjnych. Prace geodezyjne jako mechanizm aktualizacji zasobu. Udostępnianie danych z PZGiK. Opłaty za udostępnianie danych. Aspekty prawne udostępniania danych. Wpływ dyrektywy INSPIRE na udostępnianie danych geodezyjnych w Internecie. Obecny stan i przyszłość w zakresie udostępniania danych przestrzennych.
Metody oceny:
Sprawdzian zaliczający wykłady. Sprawdzian oceniany jest w skali od 2 do 5.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Dyrektywa INSPIRE 2. Przepisy prawne: Ustawa o IIP, Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, Ustawa o statystyce publicznej. 3. W.Izdebski, "Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce" Geo-System Sp. z o.o., Warszawa 2015 4. W.Izdebski, "Dobre praktyki wykorzystania danych przestrzennych w zarządzaniu gminą" Geo-System Sp. z o.o., Warszawa 2016
Witryna www przedmiotu:
www.izdebski.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-3003_W01
zna w podstawowe uregulowania prawne dotyczące infrastruktury informacji przestrzennych
Weryfikacja: Zaliczenie wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W20
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-3003_U01
potrafi pozyskiwać i integrować informacje z różnych źródeł zgodnie z zasadami IIP
Weryfikacja: Zaliczenie wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-3003_U02
zna zawartość Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego
Weryfikacja: Zaliczenie wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-3003_K01
zna społeczne znaczenie informacji przestrzennej
Weryfikacja: Zaliczenie wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR