Nazwa przedmiotu:
Seminarium dyplomowe
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Macin Barlik
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.NMK453S
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 21 godziny, w tym: a) udział w seminarium - 16 godzin, b) udział w konsultacjach - 5 godzin, 2) Praca własna studenta - 8 godzin, w tym: a) przygotowanie prezentacji i wystąpień seminaryjnych - 8 godzin Udział w seminarium 29 godz. co odpowiada 1 punktowi ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,9 punkt ECTS - liczba godzin kontaktowych - 21 godzin, w tym: a) udział w seminarium - 16 godzin, b) udział w konsultacjach - 5 godzin,
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Zaliczenie wszystkich przedmiotów na semestrze 1, 2 i 3, poprzedzających semestr dyplomowy;
Limit liczby studentów:
1 grupa studencka
Cel przedmiotu:
Bieżąca kontrola postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej - magisterskiej na studiach drugiego stopnia.
Treści kształcenia:
Przygotowanie wystąpień na temat: głównych założeń - tez pracy magisterskiej, prezentującego wykonanie eksperymentu dowodzącego tezy pracy oraz wystąpienia podsumowującego całość rozprawy z wnioskami i postulatami.
Metody oceny:
Ocena treści formy wystąpień przez prowadzącego. Ocena przez prowadzącego aktywności w dyskusjach na seminariach. Ocena treści referatu jakości wypowiedzi przez uczestników seminariów.
Egzamin:
nie
Literatura:
Każdy z przygotowujących wystąpienie przedstawia zestaw bibliografii niezbędnej przy przygotowaniu pracy dyplomowej - magisterskiej.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NMS453S_W1
Osoba ma wszechstronną wiedzę w zakresie geodezji i kartografii. Potrafi adekwatnie dobrać techniczne środki do rozwiązania zadania będącego przedmiotem pracy dyplomowej.
Weryfikacja: seminarium i jego ocena
Powiązane efekty kierunkowe: K_W06, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W09, T2A_W11, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W02, T2A_W01, T2A_W03, T2A_W02, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07
Efekt GK.NMS453S_W2
Osoba zna problematykę związaną z poszanowaniem prawa autorskiego.
Weryfikacja: ocena seminarium
Powiązane efekty kierunkowe: K_W06, K_W08
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W09, T2A_W11, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NMS453S_U1
Osoba umie przygotować pracę dyplomową dzięki pogłębionej wiedzy w wybranym zakresie geodezji, potrafi pracować z literaturą, wykonać potrzebne pomiary i obliczenia, samodzielnie pracować nad złożonym projektem.
Weryfikacja: ocena wygłoszonego seminarium dyplomowego
Powiązane efekty kierunkowe: K_U01, K_U03, K_U07
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01, T2A_U04, T2A_U16, T2A_U15

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt GK.NMS453S_K1
umie przekazać informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia
Weryfikacja: seminarium i jego ocena
Powiązane efekty kierunkowe: K_K02
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K07