Nazwa przedmiotu:
Georeferencja obrazów lotniczych i satelitarnych
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Dorota Zawieska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.NMS324
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych 21 godz., w tym: a) uczestnictwo w ćwiczeniach - 16 godz. b) udział w konsultacjach - 5 godz. 2) Praca własna studenta - 29 godz., w tym a) przygotowanie do ćwiczeń - 12 godz. b) sporządzanie sprawozdań z wykonania ćwiczenia - 17 godz. Razem: 50 godzin - 2 pkt ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0.8 pkt. ECTS - liczba godzin kontaktowych - 21, w tym: a) uczestnictwo w ćwiczeniach - 16 godz. b) udział w konsultacjach - 5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 pkt ECTS - 50 godz., w tym a) uczestnictwo w ćwiczeniach - 16 godz. b) udział w konsultacjach - 5 godz. c) przygotowanie do ćwiczeń - 12 godz. d) sporządzanie sprawozdań z wykonania ćwiczenia - 17 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw fotogrametrii
Limit liczby studentów:
15 osób w grupie
Cel przedmiotu:
Przedmiot ma na celu poznanie aspektów technologicznych georeferencji obrazów przeznaczonych dla celów pomiarowych, a w szczególności technologii aerotriangulacji, projektowania i wykonywania obserwacji dla celów aerotriangulacji na fotogrametrycznych stacjach cyfrowych, interpretowania raportów wyrównania bloków zdjęć lotniczych, określania aprio’ri wymagań dokładnościowych względem punktów osnowy i środków rzutów zdjęć mierzonych techniką GPS, korekcji błędów systematycznych w opracowywanym bloku aerotriangulacji.
Treści kształcenia:
Wprowadzenie do wykonywanych projektów związanych z wyznaczaniem i analizą orientacji zdjęć fotogrametrycznych. Aerotriangulacja metodą półautomatyczną i automatyczną – orientacja zobrazowań w całym bloku produkcyjnym zdjęć. Wykorzystania stacji fotogrametrycznej Inpho i Z/I Intergraph. Analizy związane z parametryzacją wyrównania w aerotriangulacji: dobór parametrów automatycznego wiązania zdjęć, udział obserwacji GNSS i INS w wyrównaniu.Analizy wpływu rozmieszczenia i typu punktów osnowy fotogrametrycznej. Wybór opcji rozwiązania przy wybór modelu matematycznego eliminacji błędów systematycznych. Istota wagowania obserwacji w aerotriangulacji. Georeferencja wprost
Metody oceny:
Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest: wykonanie wszystkich tematów/projektów przewidzianych programem zajęć i uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawozdań. Oceny wpisywane są według zasady: 5,0 - pięć (4,76 - 5,0); 4,5 - cztery i pół (4,26-4,74); 4,0 - cztery (3,76-4,25); 3,5 (trzy i pół (3,26 - 3,75), 3,0 - trzy (3,0-3,25). Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 2-ch zajęciach oznacza niezaliczenie przedmiotu. Student nieobecny na zajęciach ma obowiązek zgłosić się do prowadzącego (mail, osobiście) celem uzgodnienie terminu odrobienia ćwiczeń.
Egzamin:
nie
Literatura:
Kurczyński Z., Preuss R. „Podstawy fotogrametrii” Oficyna Wydawnicza PW – 2003, Kurczyński Z, „Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi”, Oficyna Wydawnicza PW-2006, Krauss K., Photogrammetry” vol. 1, 2 Ummer / Bonn – 1993, Butowtt J., Kaczyński R., “Fotogrametria” Wojskowa Akademia Techniczna – 2003.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NMS324_W1
Zna współczesne technologie aerotriangulacji.Potrafi określić wymagania zakresie lokalizacji i dokładności punktów osnowy w bloku zdjęć lotniczych.Ma wiedzę o propagacji błędów systematycznych w procesie aerotriangulacji.
Weryfikacja: " Obrona" ustna przygotowanych sprawozdań z wykonanych projektów na ćwiczeniach.
Powiązane efekty kierunkowe: K_W03, K_W06, K_W09, K_W14
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W09, T2A_W11, T2A_W02, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07
Efekt GK.NMS324_W2
Zna aktualne charakterystyki parametrów georeferencji wprost różnych systemów pozyskiwania danych obrazowych.
Weryfikacja: " Obrona" ustna przygotowanych sprawozdań z wykonanych projektów na ćwiczeniach.
Powiązane efekty kierunkowe: K_W09, K_W10, K_W11, K_W14, K_W15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W01, T2A_W03, T2A_W02, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07
Efekt GK.NMS324_W3
Zna interpretację raportów z procesu aerotriangulacji oraz orientacji chmur punktów ze skaningu laserowego
Weryfikacja: " Obrona" ustna przygotowanych sprawozdań z wykonanych projektów na ćwiczeniach.
Powiązane efekty kierunkowe: K_W14, K_W15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NMS324_U1
Potrafi projektować i wykonywać obserwacje punktów wiążących w bloku zdjęć lotniczych.Umie interpretować raporty obliczeń wyników wyrównania bloku zdjęć obliczeń.
Weryfikacja: " Obrona" ustna przygotowanych sprawozdań z wykonanych projektów na ćwiczeniach. Weryfikacja uzyskanych umiejętność przy komputerze podczas zaliczania ćwiczeń.
Powiązane efekty kierunkowe: K_U03, K_U08, K_U17, K_U18
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U04, T2A_U05, T2A_U12, T2A_U17, T2A_U18, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U17, T2A_U15, T2A_U08, T2A_U10, T2A_U17
Efekt GK.NMS324_U2
Potrafi wykonywać obliczenia w podblokach sieci zdjęć a następnie łączyć w blok.Umie przeprowadzić analizę dokładności pod kątem wykorzystania danych do opracowywania poszczególnych produktów fotogrametrycznych.
Weryfikacja: " Obrona" ustna przygotowanych sprawozdań z wykonanych projektów na ćwiczeniach. Weryfikacja uzyskanych umiejętności przy komputerze podczas zaliczania ćwiczeń.
Powiązane efekty kierunkowe: K_U17, K_U18
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U17, T2A_U15, T2A_U08, T2A_U10, T2A_U17

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt GK.NMS324_K1
Potrafi organizować proces aerotriangulacji na wielu stanowiskach pomiarowych jednocześnie.Zna wymagania w zakresie obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnej.
Weryfikacja: Praca w dwuosobowych zespołach. Komunikowanie się przy łączeniu opracowanych wyników. Weryfikacja uzyskanych umiejętność przy komputerze podczas zaliczania ćwiczeń.
Powiązane efekty kierunkowe: K_K04, K_K05
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T2A_K05