Nazwa przedmiotu:
Scalenia i wymiany gruntów
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Robert Łuczyński
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.NMS321
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 27, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 8 godzin, b) uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych - 16 godzin, c) udział w konsultacjach - 3 godziny. 2) Praca własna studenta - 25 godzin, w tym: a) przygotowanie do zajęć - 10 godzin, b) sporządzenie projektów i sprawozdań - 10 godzin, c) przygotowanie do sprawdzianów - 5 godzin. Razem 52 godziny - 2 punkty ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin kontaktowych 27, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 8 godzin, b) uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych - 16 godzin, c) udział w konsultacjach - 3 godziny.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS - 27 godzin, w tym: a) przygotowanie do zajęć - 10 godzin, b) sporządzenie projektów i sprawozdań - 10 godzin, c) przygotowanie do sprawdzianów - 5 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów ze współczesnymi zabiegami scaleniowymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Treści kształcenia:
Wykład - Podstawy prawne scalania gruntów. Zasady finansowania prac scaleniowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środowiskowe uwarunkowania projektów scaleniowych. Scalenia infrastrukturalne. Zasady opracowywania założeń do projektu scalenia gruntów. Ćwiczenia projektowe - Opracowanie studiów terenowych dla wybranego obiektu scaleniowego. Sporządzenie założeń do projektu scalenia gruntów.
Metody oceny:
Zaliczenie wykładu - dwa sprawdziany w trakcie semestru, możliwość poprawiania jednego sprawdzianu. Zaliczenie ćwiczeń projektowych - poprawne wykonanie ćwiczeń i sprawozdań. Zaliczenie przedmiotu - ocena łączna - średnia arytmetyczna z pozytywnych ocen z wykładu i ćwiczeń projektowych. Obecność na ćwiczeniach projektowych obowiązkowa. Usprawiedliwiona nieobecność - obowiązek odrobienia zajęć w terminie uzgodnionym z prowadzącym. Zaliczenie wykładu – sprawdzian pisemny – prowadzony zdalnie (TEAMS/FORMS). Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest obecność na liście przedmiotu w systemie USOS, zalogowanie z domeny pw.edu.pl oraz potwierdzenie obecności aktywną kamerą i mikrofonem. Do zaliczenia sprawdzianu wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów. Oceny wpisywane są według zasady: 5,0 – pięć (4,76 – 5,0); 4,5 – cztery i pół (4,26 - 4,74); 4,0 – cztery (3,76 - 4,25); 3,5 - trzy i pół (3,26 - 3,75); 3,0 - trzy (3,0 - 3,25).
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy. Praca zbiorowa pod redakcją K. Sobolewskiej-Mikulskiej. Oficyna Wydawnicza PW, 2014r. 2. Scalenia gruntów w rozwoju obszarów wiejskich – K. Sobolewska-Mikulska, A. Pułecka – PW 2006 3. Program Rozwojowy Obszarów Wiejskich 2007/2013; 2014/2020 - Materiały Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NMS321_K1
zna poszerzoną wiedzę w zakresie scaleń gruntów
Weryfikacja: sprawozdanie z ćwiczeń projektowych i sprawdzian z wykładów
Powiązane efekty kierunkowe: K_W09, K_W11
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W08

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NMS321.U1
potrafi przeanalizować materiały geodezyjne przydatne w procesie scalenia gruntów
Weryfikacja: sprawozdanie z ćwiczeń projektowych i sprawdzian z wykładów
Powiązane efekty kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U04, K_U08, K_U16
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01, T2A_U02, T2A_U03, T2A_U06, T2A_U04, T2A_U05, T2A_U12, T2A_U17, T2A_U18, T2A_U07, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U14, T2A_U17, T2A_U18

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt GK.NMS321_K1
potrafi pracować w grupie i ma świadomość ustawicznego dokształcania
Weryfikacja: sprawozdanie z ćwiczeń projektowych i sprawdzian z wykładów
Powiązane efekty kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K04, K_K05
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K06, T2A_K07, T2A_K03, T2A_K05