Nazwa przedmiotu:
Komputerowe wspomaganie opracowań geodezyjnych
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Waldemar Odziemczyk
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.NMS318
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 20 godzin, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 16 godzin, b) udział w konsultacjach - 4 godziny. 2. Praca własna studenta - 35 godzin, w tym: a) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 10 godzin, b) zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 7 godzin, c) opracowanie zadania obliczeniowego (poza laboratorium) - 15 godzin, d) przygotowanie raportu - 3 godziny. Razem: 55 godzin = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,8 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 20 godzin, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 16 godzin, b) udział w konsultacjach - 4 godziny.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,5 punktu ECTS - 41 godzin, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 16 godzin, b) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 10 godzin, c) opracowanie zadania obliczeniowego (poza laboratorium) - 15 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu pomiarów geodezyjnych oraz obsługi komputera. Wymagana podstawowa znajomość systemu operacyjnego z rodziny Windows oraz pakietu biurowego MS Office. Wymagana podstawowa wiedza na temat wyrównania obserwacji w sieci geodezyjnej metodą najmniejszych kwadratów.
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z problematyką współpracy instrumentów geodezyjnych z oprogramowaniem komputerów PC, formatami rejestracji danych stosowanymi w instrumentach geodezyjnych oraz problematyką wstępnego opracowania danych pomiarowych.
Treści kształcenia:
Transmisja danych z instrumentu geodezyjnego za pomocą złącza szeregowego. Systemy rejestracji danych pomiarowych w różnych typach instrumentów geodezyjnych. Opracowanie wyników pomiaru sieci kątowo-liniowej za pomocą wybranego oprogramowania.
Metody oceny:
Wymagane zaliczenie kolokwium pod koniec semestru oraz opracowanie wyników ćwiczeń pomiarowych.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Rachunek wyrównawczy; A. Skórczyński PPWK Warszawa-Wrocław 1985 2. Elektroniczna technika pomiarowa w geodezji; A. Płatek PPWK Warszawa-Wrocław 1992
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NMS318_W1
Zna podstawy komunikacji szeregowej pomiędzy instrumentem pomiarowym i komputerem PC.
Weryfikacja: kolokwium pod koniec semestru
Powiązane efekty kierunkowe: K_W03, K_W06, K_W09, K_W11, K_W17
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W09, T2A_W11, T2A_W03, T2A_W10, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W08
Efekt GK.NMS318_W2
Zna wybrane systemy rejestracji danych pomiarowych w różnych typach instrumentów geodezyjnych.
Weryfikacja: kolokwium pod koniec semestru
Powiązane efekty kierunkowe: K_W03, K_W06, K_W09, K_W17
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W09, T2A_W11, T2A_W03, T2A_W10, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W08
Efekt GK.NMS318_W3
Zna zasady wyrównywania obserwacji geodezyjnych metodą najmniejszych kwadratów za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
Weryfikacja: kolokwium pod koniec semestru, rozmowa ze studentem przy zaliczaniu ćwiczenia obliczeniowego
Powiązane efekty kierunkowe: K_W03, K_W10, K_W13
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W01, T2A_W04, T2A_W03, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NMS318_U1
Potrafi przesłać dane z instrumentu pomiarowego do komputera PC za pomocą programu HyperTerminal.
Weryfikacja: kolokwium pod koniec semestru, obserwacja studentów podczas wykonywania ćwiczeń
Powiązane efekty kierunkowe: K_U03, K_U08, K_U11
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U04, T2A_U05, T2A_U12, T2A_U17, T2A_U18, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U11
Efekt GK.NMS318_U2
Potrafi, za pomocą odpowiedniego programu, dokonać wstępnego opracowania danych pomiarowych.
Weryfikacja: kolokwium pod koniec semestru, rozmowa ze studentem przy zaliczaniu ćwiczenia obliczeniowego
Powiązane efekty kierunkowe: K_U03, K_U08, K_U11, K_U15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U04, T2A_U05, T2A_U12, T2A_U17, T2A_U18, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U07, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U12, T2A_U16, T2A_U18, T2A_U15
Efekt GK.NMS318_U3
Potrafi wyrównać niewielką sieć pomiarową za pomocą wybranego programu komputerowego.
Weryfikacja: kolokwium pod koniec semestru, rozmowa ze studentem przy zaliczaniu ćwiczenia obliczeniowego
Powiązane efekty kierunkowe: K_U03, K_U07, K_U11, K_U17
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U04, T2A_U16, T2A_U15, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U09, T2A_U17

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt GK.NMS318_K1
Potrafi pracować w małym zespole.
Weryfikacja: obserwacja studentów podczas wykonywania części wspólnej ćwiczenia obliczeniowego
Powiązane efekty kierunkowe: K_K04, K_K06
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T2A_K02
Efekt GK.NMS318_K2
Wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu postawionego zadania.
Weryfikacja: rozmowa ze studentem przy zaliczaniu ćwiczenia obliczeniowego
Powiązane efekty kierunkowe: K_K01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K06
Efekt GK.NMS318_K3
Rozumie znaczenie wiarygodności wyników opracowań geodezyjnych.
Weryfikacja: kolokwium pod koniec semestru, rozmowa ze studentem przy zaliczaniu ćwiczeń.
Powiązane efekty kierunkowe: K_K05
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K05