Nazwa przedmiotu:
Aspekty prawne procesu inwestycyjno-budowlanego
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_APPIB
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 15 Udział w ćwiczeniach 10 Praca własna: przygotowanie do zajęć 15 czytanie wskazanej literatury 15 Razem 50h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,5 p. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia10h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przedmioty wstępne: Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne.
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Ogólnym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi dotyczącymi procesu inwestycyjno-budowlanego i realizacji inwestycji budowlanych oraz nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania i obsługi prawnej procesu inwestycyjnego Wykłady dotyczą przedstawienia źródeł prawa, podstawowych pojęć i konstrukcji prawnych oraz procedur związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym. Ćwiczenia rozwijają i kształtują praktyczną umiejętność zastosowania aparatury pojęciowej oraz ugruntowują i pogłębiają problematykę niektórych zagadnień z wykładów oraz będą sprawdzianem samodzielnego przygotowania i opracowania niektórych zagadnień (tematów). Będą także okazją do dyskusji między słuchaczami a prowadzącym.
Treści kształcenia:
Wykłady Geneza regulacji prawnych procesu inwestycyjno-budowlanego. Rozwój regulacji prawnych procesu inwestycyjno-budowlanego w Polsce. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach). Uwarunkowania planistyczne: skutki prawne miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne, decyzji o warunkach zabudowy oraz innych decyzji inwestycyjnych. Reglamentacja wolności budowlanej. Pozwolenie na budowę. Zgłoszenie budowy. Prowadzenie robót budowlanych. Samowola budowlana. Legalizacja. Oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych. Administracja budowlana. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego. Zadania i kompetencje. Organizacja aparatu pomocniczego. Ćwiczenia: Podmioty uczestniczące w procesie inwestycyjno-budowlanym. Ustawowi i pozaustawowi uczestnicy procesu budowlanego. Wpływ prawa administracyjnego i praw cywilnego na zakres praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego. Badanie stanu prawnego /due dilligence/ nieruchomości. Oświadczenie o dysponowaniu teren na cele budowlane. Tytuły prawne do nieruchomości. Projekt budowlany. Wniosek o pozwolenie na budowę. Umowy cywilnoprawne w procesie inwestycyjno-budowlanym. Eksploatacja obiektów budowlanych. Katastrofa budowlana Budownictwo mieszkaniowe i biurowe. Prawne aspekty komercjalizacji.
Metody oceny:
Test wielokrotnego wyboru
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. H. Kisilowska, D. Sypniewski, Prawo budowlane, WydawnictwoPrawnicze LexisNexis, Warszawa 2012, 2. H. Kisilowska (red.), Gospodarka nieruchomościami”,Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, 3. Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane, C.H.Beck, Warszawa 2018. Literatura uzupełniająca: 1. A. Plucińska-Filipowicz(red.), M. Wierzbowski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Wolter Kluwer, Warszawa 2019, 2. D. Sypniewski, Nadzór nad procesem budowlanym,Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa2011
Witryna www przedmiotu:
---
Uwagi:
---

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Zna podstawowe pojęcia prawa budowlanego
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W04, K_W05, K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WK, II.S.P7S_WG.3, II.H.P7S_WG.1.o, II.T.P7S_WG
Charakterystyka W_02
Zna prawne formy reglamentacji procesu budowlanego w odniesieniu do poszczególnych rodzajów inwestycji
Weryfikacja: Wpisz opis
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_03
Zna zakres zadań i kompetencji organów administracji publicznej w procesie budowlanym
Weryfikacja: Wpisz opis
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W04, K_W06, K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK
Charakterystyka W_04
Zna regulacje prawne dotyczące oddawania obiektów budowlanych do użytkowania
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_05
Zna procedury prawne prowadzenia postępowania w przypadku katastrofy budowlanej
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W04, K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK
Charakterystyka W_06
Zna zakres obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Potrafi stworzyć prostą umowę o roboty budowlane
Weryfikacja: Ćwiczenia w grupach. Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07, K_U09, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UO, II.S.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.1, I.P7S_UK, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_02
Potrafi sprawdzić informacje dotyczące nieruchomości w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości
Weryfikacja: Ćwiczenia realizowane samodzielnie. Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.T.P7S_UW.2
Charakterystyka U_03
Potrafi zaplanować proces budowlany w zakresie organizacyjno-prawnym.
Weryfikacja: Dyskusja. Test wielokrotnego wyboru.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10, K_U02, K_U06, K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UO, I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_04
Potrafi analizować źródła prawa w zakresie prawa budowlanego
Weryfikacja: Ćwiczenia własne po demonstracji programu LEX/Legalis
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.T.P7S_UW.2, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.2.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Rozumie problemy etyczne związane z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru. Dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03, K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, I.P7S_KO
Charakterystyka K_02
Jest gotowy do dyskusji na temat współczesnych problemów prawa budowlanego
Weryfikacja: Dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03, K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, I.P7S_KO