Nazwa przedmiotu:
Metody formalne w prawie i administracji
Koordynator przedmiotu:
dr hab. M Koszowy
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A21_MFPA
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach: 10 Praca własna: przygotowanie do zajęć : 15 czytanie wskazanej literatury: 25 Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 50
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,5 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
W kursie zakłada się podstawowe wiadomości uzyskane w ramach przedmiotów: logika formalna, logika dla prawników, metodologia nauk, retoryka, matematyka i informatyka.
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zastosowaniami podstawowych metod formalnych w analizie tekstów prawnych i dokumentów urzędowych oraz podanie praktycznych wskazówek umożliwiających stosowanie tych metod. Przedmiot rozwija umiejętność systematycznego i krytycznego myślenia, przydatną w rozumieniu prawa i w definiowaniu sytuacji administracyjno-prawnych. Przedmiot jest zorganizowany w układzie problemowym. Wykłady dotyczą najważniejszych problemów pojęciowych, teoretycznych i praktycznych związanych ze stosowaniem metod formalnych w prawie i administracji.
Treści kształcenia:
1. Wprowadzenie i przypomnienie podstawowych pojęć: Języki naturalne i sztuczne. Podstawowe rodzaje języków sztucznych. Język i metajęzyk. Formalizacja zdań. Ogólny cel i przedmiot zastosowań metod formalnych. Przykłady języków i teorii sformalizowanych. Elementy semiotyki logicznej: pragmatyka, semantyka i syntaktyka. Kategorie syntaktyczne i semantyczne (przypomnienie). Hermeneutyka i wykładnia prawa a metody formalne w prawie i administracji. 2. Wnioskowania i ich rodzaje. Schematy wnioskowań. Formalizacja wnioskowań. Analiza wnioskowań i związków logicznych w tekstach prawnych i dokumentach urzędowych. 3. Podstawowe jednostki syntaktyczne i semantyczne aktów i dokumentów prawnych. Określanie kategorii semantycznych aktów prawnych: przykłady. Określanie kategorii syntaktycznych aktów prawnych: przykłady 4. Tekst prawny i jego logiczna analiza. Przykłady 5. Dokument urzędowy i jego logiczna analiza: przykłady 6. Schematy blokowe i algorytmy. Metody graficzne obrazowania zależności strukturalno-logicznych dokumentów i aktów prawnych. Analiza struktury organizacji. 7. Analiza tekstu z użyciem algorytmów, schematów blokowych i metod graficznych 8. Elementy teorii mnogości i jej zastosowań do rozwiązywania problemów w prawie i administracji.
Metody oceny:
Kolokwium zaliczeniowe. Czas pisania, około 60 min.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Ludwik Borkowski „Logika formalna. Systemy logiczne. Wstęp do metalogiki”, PWN Warszawa 1977 2. Ludwik Borkowski „Elementy logiki formalnej.” Lublin 1991 3. Z. Ziembiński, „Logika praktyczna”, PWN, Warszawa 2007 (i późniejsze wydania)
Witryna www przedmiotu:
---
Uwagi:
---

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_MF01
Wie na czym polega formalizacja i jakie są metody formalne przydatne w prawie i administracji
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_MF02
Wie jakie są metody analizy tekstu prawnego i jakie są zastosowania metod formalnych w rozwiązywaniu problemów w prawie i administracji.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W03, K_W04, K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_MF03
Wie jak analizować kategorie syntaktyczne i semantyczne tekstu prawnego.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W01, K_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG
Charakterystyka W_MF05
Zna metody logicznej analizy tekstu prawnego i dokumentu urzędowego.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_MF06
Zna podstawy teorii zbiorów i metod graficznych w logice, wie co to jest schemat blokowy i algorytm
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_MF01
Potrafi analizować z użyciem metod formalnych akty prawne i dokumenty urzędowe.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U06, K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.X.P7S_UW.2
Charakterystyka U_MF02
Potrafi określić kategorie syntaktyczne i semantyczne użyte w tekstach prawnych i dokumentach urzędowych.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U04, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.X.P7S_UW.2, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_MF03
Potrafi użyć schematy blokowe i metody graficzne oraz algorytmizować problemy w prawie i administracji
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U04, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.X.P7S_UW.2, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_MF04
Potrafi dokonać logicznej analizy tekstów prawnych i urzędowych.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U06, K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.X.P7S_UW.2

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_MF01
Odpowiedzialnie przygotowuje się do pełnienia ważnej roli w społeczeństwie, projektuje i wykonuje zadania w zakresie pracy zawodowej.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KO
Charakterystyka K_MF02
Ma świadomość konieczności zachowania spójności logicznej aktów prawnych i reguł społecznych wraz ze świadomością użyteczności zachowywania konsekwencji w myśleniu i postępowaniu.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KO