Nazwa przedmiotu:
Praca dyplomowa
Koordynator przedmiotu:
Opiekun pracy dyplomowej
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
.
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
18
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 25 h; w tym a) konsultacje z promotorem pracy magisterskiej – 25 h 2. praca własna studenta – 450 h; w tym a) studia literaturowe – 70 h b) prace nad częścią badawczą – 200 h c) przygotowanie części pisemnej pracy dyplomowej – 180 h Razem 475 h, co odpowiada 18 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. konsultacje z promotorem pracy magisterskiej – 25 h Razem 25 h, co odpowiada 1 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1. prace nad częścią badawczą – 200 h Razem 200 h, co odpowiada 7 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do podjęcia i realizacji pracy dyplomowej magisterskiej
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Celem jest opieka nad prawidłowym przebiegiem realizacji pracy dyplomowej przez studentów. Celem procesu dyplomowania jest: - synteza zdobytej wiedzy w obszarze kierunku Matematyka w obrębie wybranej specjalności; - pogłębienie znajomości wiedzy teoretycznej, związanej z wybranym tematem pracy; - zapoznanie studenta z metodyką pracy naukowej (wybór i formułowanie celu pracy, analiza aktualnego stanu wiedzy, opracowanie metodyki badań, weryfikacja i krytyczna dyskusja otrzymanych wyników badań); - zapoznanie studenta z zasadami pisania naukowych tekstów matematycznych oraz matematycznymi zasobami literatury naukowej; - zapoznanie studenta z zasadami przygotowania prezentacji uzyskanych wyników; - nabycie umiejętności rozwiązywania problemów i przestrzegania zasad etyki przy realizacji pracy.
Treści kształcenia:
Student wykonujący dyplomową pracę magisterską ma wykazać się pogłębioną znajomością podstawowej wiedzy teoretycznej w dziedzinie matematyki oraz umiejętnością rozwiązywania problemów, wymagających stosowania nowoczesnych metod z zakresu analiz teoretycznych, badawczych, obliczeniowych i eksperymentalnych.
Metody oceny:
Pracę dyplomową magisterską wykonuje się indywidualnie lub, jeśli temat pracy tego wymaga, w zespole dwuosobowym, pod warunkiem, że udział każdego z jej wykonawców jest szczegółowo określony. Ocena formująca: Monitorowanie i ocena postępów w realizacji pracy magisterskiej dokonywana przez opiekuna; założenia oraz postępy w realizacji pracy dyplomowej dyplomant przedstawia również na seminarium dyplomowym, którego zaliczenie jest niezbędne do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. Ocena końcowa: Promotor oraz recenzent opracowują opinie o pracy dyplomowej, zgodnie z ustalonymi wzorami i proponują jej ocenę. W przypadku pracy dyplomowej realizowanej przez zespół studentów, opiekun i recenzent proponują ocenę indywidualną dla każdego z członków zespołu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Szczegółowe zasady prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunku Matematyka, Uchwała Rady Wydziału MiNI nr 5/V/2016 z dnia 28.01.2016. 2. Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej. 3. Poradnik pisania pracy dyplomowej. Materiał Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, pod red. M. Ziółkowskiej. Samorząd Studentów PW, Warszawa 2009, http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=1524. 4. Wyszukiwanie literatury – materiał na stronach Biblioteki Głównej PW: http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/wyszukiwanie-literatury/. 5. Przypisy i bibliografia – materiał na stronach Biblioteki Głównej PW: http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/przypisy-i-bibliografia/. 6. Informacje dla autorów prac naukowych, magisterskich, dyplomowych: http://www5.bg.pw.edu.pl/prac_nauk.html. 7. Zarządzenie nr 43/2016 Rektora PW z dnia 8.08.2016 w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych. 8. Zarządzenie nr 57/2016 Rektora PW z dnia 15.12.2016 zmieniające zarządzenie nr 43/2016 z dnia 8.08.2016 w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych. 9. Archiwum prac dyplomowych: https://apd.usos.pw.edu.pl/. 10. Literatura i źródła danych dobrane indywidualnie przez promotora zależnie od tematyki wykonywanej pracy dyplomowej.
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W2_01
Ma pogłębioną wiedzę z matematyki i kierunków pokrewnych w zakresie tematyki przygotowywanej pracy dyplomowej.
Weryfikacja: weryfikacja pracy przez promotora, recenzje pracy, ocena obrony pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W03, M2MNI_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W2_02
Zna zasady etyczne związane z wykonywaniem zawodu matematyka i rozumie konieczność rozważania społecznych skutków technologii informacyjnych
Weryfikacja: weryfikacja pracy przez promotora, recenzje pracy, ocena obrony pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U2_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
Weryfikacja: weryfikacja pracy przez promotora, recenzje pracy, ocena obrony pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_U02, M2MNI_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U2_02
Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji zadania badawczego oraz potrafi przygotować opracowanie zawierające prezentację i omówienie tych wyników raz poprowadzić dyskusję na ten temat
Weryfikacja: weryfikacja pracy przez promotora, recenzje pracy, ocena obrony pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_U01, M2MNI_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U2_03
Potrafi integrować wiedzę pochodzącą z wielu dziedzin z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
Weryfikacja: weryfikacja pracy przez promotora, recenzje pracy, ocena obrony pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_U02, M2MNI_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K2_01
Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej
Weryfikacja: weryfikacja pracy przez promotora, recenzje pracy, ocena obrony pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K2_02
Posiada zdolność do kontynuacji kształcenia oraz świadomość potrzeby samokształcenia w ramach procesu kształcenia ustawicznego (studia III stopnia, studia podyplomowe, kursy i egzaminy przeprowadzane przez uczelnie, firmy i organizacje zawodowe
Weryfikacja: obserwacja pracy dyplomanta przez opiekuna, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: