Nazwa przedmiotu:
Seminarium
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-MAMNT-NSP-0232
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 30 h; w tym a) obecność na ćwiczeniach – 30 h 2. praca własna studenta – 20 h; w tym a) przygotowanie referatów – 15 h b) zapoznanie się z literaturą – 5 h Razem 55 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na ćwiczeniach – 30 h Razem 30 h, co odpowiada 1 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do podjęcia samodzielnej pracy z tekstem naukowym
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji wystąpień seminaryjnych przez studentów, połączony z ćwiczeniem umiejętności przygotowywania prezentacji i referowania wyników badań.
Treści kształcenia:
1. Samodzielna praca nad tekstem naukowym. 2. Przygotowywanie prezentacji. 3. Wygłaszanie referatów.
Metody oceny:
- Oceny wystawiana jest na podstawie jakości przygotowanej prezentacji, wygłoszonego referatu oraz aktywności podczas seminarium. - Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura pomocnicza podawana jest indywidualnie.
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka SEM_W01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań związanych z działalnością badawczą w zakresie równań różniczkowych cząstkowych i ich zastosowań.
Weryfikacja: Przygotowanie prezentacji, wygłoszenie referatu i aktywność w seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2_W02, M2_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka SEM_W02
Zna i rozumie uwarunkowania etyczne i prawne, związane z działalnością naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową.
Weryfikacja: Przygotowanie prezentacji, wygłoszenie referatu i aktywność w seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka SEM_U01
Potrafi przedstawić tekst naukowy w postaci samodzielnie przygotowanego referatu po polsku lub w języku obcym, zawierającego motywację, metody dochodzenia do wyników oraz ich znaczenie na tle innych podobnych wyników
Weryfikacja: Przygotowanie prezentacji, wygłoszenie referatu i aktywność w seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka SEM_U02
Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się oraz zrealizować proces samokształcenia.
Weryfikacja: Przygotowanie prezentacji, wygłoszenie referatu i aktywność w seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka SEM_K01
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych.
Weryfikacja: Przygotowanie prezentacji, wygłoszenie referatu i aktywność w seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNT_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka SEM_K02
Jest gotów do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.
Weryfikacja: Przygotowanie prezentacji, wygłoszenie referatu i aktywność w seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: