Nazwa przedmiotu:
Podstawy analizy stochastycznej
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. Jacek Jakubowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-MAMUF-NSP-0112
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
6
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 70 h; w tym a) obecność na wykładach – 30 h b) obecność na ćwiczeniach – 30 h c) obecność na egzaminie – 5 h d) konsultacje – 5 h 2. praca własna studenta – 85 h; w tym a) przygotowanie do ćwiczeń i do kolokwiów – 30 h b) zapoznanie się z literaturą – 15 h c) przygotowanie do egzaminu – 40 h Razem 155 h, co odpowiada 6 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na wykładach – 30 h b) obecność na ćwiczeniach – 30h c) obecność na egzaminie – 5 h d) konsultacje – 5 h Razem 70 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Rachunek prawdopodobieństwa, Procesy stochastyczne.
Limit liczby studentów:
bez limitu
Cel przedmiotu:
Wprowadzenie do analizy stochastycznej: teorii całki stochastycznej oraz stochastycznych równań różniczkowych które są podstawowymi narzędziami w modelowaniu zjawisk fizyce i biologii i w finansach.
Treści kształcenia:
1. Martyngały - definicja i podstawowe własności. 2. Momenty stopu. Twierdzenie Dooba. 3. Rozkład Dooba. Zagadnienie optymalnego stopowania. 4. Martyngały z czasem ciągłym. 5. Martyngały lokalne. 6. Absolutna ciągłość i równoważność miar probabilistycznych. Abstrakcyjny wzór Bayesa. 7. Proces Wienera - własności trajektorii. 8. Całka Itô - definicja i podstawowe własności. 9. Wzór Itô i jego zastosowania. 10. Stochastyczne równania różniczkowe - istnienie rozwiązań dla równań o współczynnikach lipschitzowskich, jawna postać dla równań o stałych współczynnikach. 11. Twierdzenie o reprezentacji martyngałów. Twierdzenie P. Levy’ego. 12. Twierdzenie Girsanowa i jego zastosowania.
Metody oceny:
Zaliczenie na podstawie egzaminu pisemnego i wyniku z ćwiczeń. Szczegóły będą podane na pierwszych zajęciach.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Matematyka finansowa instrumenty pochodne. Jakubowski Jacek, Palczewski Andrzej, Rutkowski Marek, Stettner Łukasz, WNT 2006. 2. Karatzas I, Shreve S. “Brownian Motion and Stochastic Calculus”, Springer
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka PAS_W01
Ma ogólną wiedzę z teorii martyngałów (Twierdzenia o zbieżności, nierówności martyngałowe)
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2MUF_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka PAS_W02
Rozumie i potrafi wytłumaczyć konstrukcję całki Itô
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2MUF_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka PAS_W03
Zna wzór Itô
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2MUF_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka PAS_W04
Zna twierdzenia o istnieniu i jednoznaczności stochastycznych równań różniczkowych i różne metody ich rozwiązywania.
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2MUF_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka PAS_W05
Zna eksponentę stochastyczną.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2MUF_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka PAS_W06
Zna Twierdzenie o reprezentacji martyngałowej i Twierdzenie Girsanowa.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2MUF_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka PAS_U01
Potrafi badać zbieżność martyngałów
Weryfikacja: Kolokwium i egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka PAS_U02
Potrafi zastosować wzór Itô.
Weryfikacja: Kolokwium i egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka PAS_U03
Potrafi korzystać z twierdzeń o istnieniu i jednoznaczność rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych
Weryfikacja: Kolokwium i egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka PAS_U04
Potrafi rozwiązywać niektóre równania stochastyczne.
Weryfikacja: Kolokwium i egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe: