Nazwa przedmiotu:
Fizyka matematyczna
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Tomasz K. Pietrzak
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
.
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 53 h; w tym a) obecność na wykładach – 45 h b) obecność na egzaminie – 3 h c) konsultacje – 5 h 2. praca własna studenta – 45 h; w tym a) przygotowanie do wykładu i kolokwiów – 15 h b) przygotowanie projektu – 10 h c) zapoznanie się z literaturą – 8 h d) przygotowanie do egzaminu – 12 h Razem 98 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na wykładach – 45 h b) obecność na ćwiczeniach – 3 h c) konsultacje – 5 h Razem 53 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład45h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Fizyka (studia I stopnia)
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z wybranymi elementami z dziedziny fizyki, ze szczególnym naciskiem na elementy fizyki współczesnej i aplikacyjnej
Treści kształcenia:
1. Mechanika klasyczna 2. Elektrodynamika 3. Mechanika i elektrodynamika relatywistyczna 4. Mechanika kwantowa 5. Termodynamika 6. Elementy fizyki ciała stałego 7. Fizyka w medycynie 8. Źródła światła 9. Podstawy fizyczne energetyki jądrowej 10. Magazynowanie i konwersja energii 11. Nanomateriały
Metody oceny:
1. Kolokwium #1 — 20 2. Kolokwium #2 — 20 3. Projekt #1 — 20 4. Projekt #2 — 20 5. Aktywność na części interaktywnej — 2x5 6. Obecność na wykładach 1–10 — 10x1 7. Obecność na wykładach 11–15 — 5x2 Ocena końcowa na podstawie sumy pkt.: > 50 – 3,0 > 60 – 3,5 > 70 – 4,0 > 80 – 4,5 > 90 – 5,0
Egzamin:
tak
Literatura:
1. W. Bogusz, J. Garbarczyk, F. Krok: Podstawy Fizyki. Oficyna Wydawnicza PW. 2. D.H. Halliday, R. Resnick, J.Walker: Podstawy fizyki. PWN, Warszawa, 2005. 3. L. Adamowicz: Mechanika kwantowa. Formalizm i zastosowania. Oficyna Wydawnicza PW, 2005. 4. W. Bogusz: Elementy fizyki ciała stałego. Oficyna Wydawnicza PW, 2016. 5. J. Garbarczyk: Wstęp do fizyki ciała stałego. Oficyna Wydawnicza PW, 2000.
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka FM_W01
Posiada zaawansowaną wiedzę z mechaniki klasycznej i kwantowej
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka FM_W02
Posiada zaawansowaną wiedzę z elektrodynamiki i termodynamiki
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka FM_W03
Posiada wiedzę nt. współczesnych zastosowań fizyki w otaczającym świecie
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka FM_U01
Potrafi przygotować raport naukowy z wykonanego projektu z zakresu fizyki
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka FM_U02
Potrafi w sposób formalny opisywać modele matematyczne dotyczące przebiegu zjawisk fizycznych
Weryfikacja: Projekt, Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka FM_K01
Rozumie potrzebę i istotę zdobywania oraz uzupełniania wiedzy i umie organizować jej zdobywanie.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka FM_K02
Rozumie przydatność zdobytej wiedzy w życiu codziennym
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: