Nazwa przedmiotu:
Biostatystyka
Koordynator przedmiotu:
Dr Tomasz Burzykowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-MASMA-NSP-0021
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
6
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 70 h; w tym a) obecność na wykładach – 15 h b) obecność na laboratoriach – 15 h c) obecność na projekcie – 30 h d) obecność na egzaminie – 5 h e) konsultacje – 5 h 2. praca własna studenta – 85 h; w tym a) przygotowanie projektów (raport i prezentacja) – 40 h b) zapoznanie się z literaturą – 10 h c) przygotowanie do egzaminu – 35 h Razem 155 h, co odpowiada 6 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na wykładach – 15 h b) obecność na laboratoriach – 15 h c) obecność na projekcie – 30 h d) obecność na egzaminie – 5 h e) konsultacje – 5 h Razem 70 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
a) obecność na laboratoriach – 15 h b) obecność na projekcie – 30 h c) przygotowanie projektów (raport i prezentacja) – 40 h Razem 85 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw wnioskowania statystycznego (estymacja, testy istotności statystycznej) i modeli liniowych
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Kurs ma na celu przedstawienie metod analizy przeżycia, zarówno w zakresie podstawowych technik wnioskowania statystycznego jak i modeli statystycznych
Treści kształcenia:
Podstawy analizy przeżycia Model proporcjonalnych hazardów Modele parametryczne Analiza danych wielowymiarowych i skorelowanych: modele brzegowe, modele oparte na kopułach, model z efektami losowymi Analiza konkurencyjnych ryzyk
Metody oceny:
Projekty praktyczne grupowe 20% (ocena na podstawie raportu i prezentacji), projekt indywidualny 30% (ocena na podstawie raportu), egzamin ustny 50%; zaliczenie po uzyskaniu 55%.
Egzamin:
nie
Literatura:
Wybrane rozdziały z 1. Collett D, Modelling Survival Data in Medical Research (2nd ed.), Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2003 2. Kalbfleisch JD, Prentice RL, The Statistical Analysis of Failure Time Data (2nd ed.), Hoboken: Wiley, 2002 3. Therneau T, Grambsch P, Modelling Survival Data: Extending the Cox Model, New York: Springer, 2000
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka BIO_W01
Zna pojęcia funkcji przeżycia, funkcji hazardu i mechanizmu cenzurowania. Zna estymator Kaplana-Meiera oraz podstawowe testy równości dwóch krzywych przeżycia. Zna model proporcjonalnych hazardów, modele analizy przeżyć z efektami losowymi oraz modele kopułowe. Zna model przyśpieszonego czasu do niepowodzenia.
Weryfikacja: Raporty i prezentacje projektów praktycznych, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2SMAD_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka BIO_U01
Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się oraz zrealizować proces samokształcenia
Weryfikacja: Raporty i prezentacje projektów praktycznych, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_U02, M2SMAD_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka BIO_U02
Potrafi współdziałać i pracować w zespole przyjmując w nim różne role. Potrafi kierować pracą zespołu
Weryfikacja: Raporty i prezentacje projektów praktycznych, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka BIO_U03
Umie wyznaczyć estymator Kaplana-Meiera i skumulowanego hazardu ocenić jego dokładność i wyznaczyć przedziały ufności dla prawdopodobieństwa dożycia oraz zinterpretować wyniki odpowiednich testów.
Weryfikacja: Raporty i prezentacje projektów praktycznych, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2SMAD_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka BIO_U04
Umie wyznaczyć podstawowe estymatory parametryczne funkcji przeżycia. Umie dopasować do danych i zinterpretować modele analizy przeżyć z efektami losowymi bądź bez.
Weryfikacja: Raporty i prezentacje projektów praktycznych, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2SMAD_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka BIO_K01
Umie negocjować i dochodzić do kompromisu w kwestiach związanych z realizacją i prowadzeniem projektu
Weryfikacja: Prezentacje projektów praktycznych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2SMAD_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: