Nazwa przedmiotu:
Praktyki studenckie (przed końcem 5 semestru)
Koordynator przedmiotu:
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Matematyka i Analiza Danych
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
.
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Razem nakład pracy studenta wynosi 120 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Razem nakład pracy studenta wynosi 120 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia120h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Celem praktyk studenckich jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami wykonywania zawodu matematyka i analityka danych oraz zapoznanie się z potencjalnym przyszłym pracodawcą.
Treści kształcenia:
Realizacja zadań należących do zakresu obowiązków uzgodnionego pomiędzy Wydziałem, a Pracodawcą właściwych dla wiedzy i umiejętności studenta kierunku matematyka i analiza danych w trakcie 2. lub 3. roku studiów pierwszego stopnia. Studenci zapoznają się z wyzwaniami rynku pracy stawianymi przed absolwentami kierunku matematyka oraz mierzą się ze społecznymi aspektami pracy, rozwijając swoje kompetencje społeczne, umiejętność prezentowania efektów swojej pracy i obrony własnego stanowiska oraz świadomość konsekwencji finansowych i poza-finansowych niedotrzymywania terminów wykonywania zadań.
Metody oceny:
Zaliczenie dokonywane jest w oparciu o sprawozdanie z przebiegu praktyk lub zaświadczenie od pracodawcy zgodnie z zasadami określonymi przez odpowiednie zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej doprecyzowanymi przez Regulamin praktyk studenckich na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. B. Rączkowski, BHP w praktyce. Gdańsk: ODDK, 2014. 2. R. Belbin, Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP, 2008.
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka PRAKT_W01
Ma wiedzę dotyczącą sposobu realizacji projektów lub procesów wymagających wsparcia matematycznego lub informatycznego.
Weryfikacja: Sprawozdanie z przebiegu praktyk, zaświadczenie od pracodawcy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MAD1_W22
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka PRAKT_U01
Realizuje zadania w projekcie lub procesie wymagającym znajomości matematyki lub zagadnień analizy danych z wykorzystaniem odgórnie narzuconej metody i założeń.
Weryfikacja: Sprawozdanie z przebiegu praktyk, zaświadczenie od pracodawcy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MAD1_U22
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka PRAKT_K01
Współdziała w zespole i/lub z przedstawicielem klienta
Weryfikacja: Sprawozdanie z przebiegu praktyk, zaświadczenie od pracodawcy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MAD1_K01, MAD1_K02, MAD1_K03, MAD1_K04, MAD1_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KR, I.P6S_KO