Program Wydział Rok akademicki Stopień
Geodezja i Kartografia Wydział Geodezji i Kartografii 2023/2024 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Geodezja i Kartografia dr inż. Maria Kowalska

Cele:

Program kształcenia na drugim stopniu studiów niestacjonarnych na kierunku Geodezja i Kartografia pozwala zdobyć zaawansowaną wiedzę z zakresu geodezji i kartografii oraz umiejętności praktycznego jej wykorzystania. Zapoznać się z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych, w przedsiębiorstwach i instytucjach pokrewnych, w administracji samorządowej i rządowej oraz do prowadzenia własnej firmy geodezyjnej. Mogą podejmować studia trzeciego stopnia i prowadzić prace badawcze. Studia prowadzone są w trzech specjalnościach, a mianowicie: 1) Geodezja Inżynieryjna, gdzie absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, pomiarów przemieszczeń oraz tworzenia i wykorzystywania systemów informacji o obiektach inżynierskich i terenach zurbanizowanych. Są przygotowani do obsługi zaawansowanych systemów pomiarowych, wykorzystujących zarówno techniki naziemne jak i satelitarne 2) Technologie Satelitarne w Geodezji, gdzie absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie: wykorzystywania współczesnych metod i systemów nawigacji, posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów satelitarnych oraz wykorzystywania wyników tych pomiarów, stosowania nowoczesnych cyfrowych technologii teledetekcji satelitarnej umożliwiających pozyskiwanie kartometrycznych i tematycznych danych o terenie w oparciu o obrazy wykonane z pułapu satelitarnego. 3) Kataster i Systemy informacji Przestrzennej, gdzie absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia katastru, znajomości prawnych i technicznych zasad gospodarki nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem scaleń, podziałów oraz wyceny nieruchomości.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Kataster nieruchomości I 1 15 0 0 0 0 8 sylabus
   Techniki pozyskiwania obrazów 1 15 0 0 0 0 8 sylabus
   Układy odniesienia w geodezji i geodynamice 2 15 0 0 15 0 16 sylabus
   Zastosowania SIP 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna 4 30 0 0 15 0 24 sylabus
∑=6
PodstawoweObowiązkowe Cyfrowe przetwarzanie obrazów satelitarnych 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Matematyka 3 30 30 0 0 0 32 sylabus
   Zaawansowane metody opracowania obserwacji 3 15 30 0 0 0 24 sylabus
   Geodynamika 3 15 0 0 15 0 16 sylabus
∑=9
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Fotogrametria cyfrowa 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Geodezyjne pomiary szczegółowe 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Gospodarka nieruchomościami 3 30 0 0 15 0 24 sylabus
   Modelowanie kartograficzne 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Pomiary przemieszczeń i analiza deformacji 3 15 0 0 15 0 16 sylabus
   Satelitarne techniki pomiarowe 3 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Wybrane zagadnienia geodezji inżynieryjnej 4 15 0 0 30 0 24 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Geodezja inżynieryjna
(Rozwiń)
Geodezja inżynieryjnaObowiązkowe Analiza konstrukcji pomiarowych 4 30 15 0 0 0 24 sylabus
   Geodezja miejska 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Komputerowe wspomaganie opracowań geodezyjnych 2 0 30 0 0 0 16 sylabus
   Mechanika budowli i konstrukcji 3 15 0 0 15 0 16 sylabus
   Systemy informacji o obiektach inżynierskich 1 0 15 0 0 0 8 sylabus
   Systemy pomiarowe w monitorowaniu przemieszczeń 5 30 0 0 30 0 32 sylabus
∑=18
Specjalność: Kataster i systemy informacji przestrzennej
(Rozwiń)
Kataster i systemy informacji przestrzennejObowiązkowe Bonitacja i waloryzacja gleb 2 0 30 0 0 0 16 sylabus
   Kataster nieruchomości II 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Numeryczny model terenu 2 0 0 0 30 0 16 sylabus
   Scalenia i wymiany gruntów 2 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Technologie SIP 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Wycena nieruchomości 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Zasób geodezyjno-kartograficzny 2 0 0 0 30 0 16 sylabus
   Zastosowanie teledetekcji 2 0 0 0 30 0 16 sylabus
∑=19
Specjalność: Technologie satelitarne w geodezji
(Rozwiń)
Technologie satelitarne w geodezjiObowiązkowe Elementy geostatystyki 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Georeferencja obrazów lotniczych i satelitarnych 2 0 0 0 30 0 16 sylabus
   Metody wyznaczania orbit satelitarnych 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Pomiarowe opracowanie obrazowych danych satelitarnych 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Wybrane zagadnienia mechaniki ruchu obrotowego Ziemi 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Zastosowania teledetekcji 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
∑=19
HESHES Przedmiot ograniczonego wyboru 1a - Negocjacje-strategie i techniki 1 15 0 0 0 0 8 sylabus
   Przedmiot ograniczonego wyboru 1b - Prawo cywilne administracyjne i gospodarcze 1 15 0 0 0 0 8 sylabus
∑=2
Język obcyJęzyk obcy Język obcy specjalistyczny angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJO 1 0 30 0 0 0 16 sylabus
∑=1
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Geodezja inżynieryjna
(Rozwiń)
Geodezja inżynieryjnaObowiązkowe Geodezyjna obsługa inwestycji 1 15 30 0 0 0 24 sylabus
   Modele matematyczne w pomiarach przemieszczeń 1 15 0 0 15 0 16 sylabus
∑=2
Specjalność: Kataster i systemy informacji przestrzennej
(Rozwiń)
Kataster i systemy informacji przestrzennejObowiązkowe System informacji o lasach 1 0 0 0 30 0 16 sylabus
   Elementy geostatystyki 1 15 0 0 0 0 8 sylabus
∑=1
Specjalność: Technologie satelitarne w geodezji
(Rozwiń)
Technologie satelitarne w geodezjiObowiązkowe Kartografia multimedialna 1 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Wybrane działy nawigacji 1 15 0 0 15 0 16 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 30 0 0 0 16 sylabus
∑=2
HESHES Prawo geodezyjne i kartograficzne 1 15 0 0 0 0 8 sylabus
∑=1
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa magisterska 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 30 0 0 0 16 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 30 0 0 0 16 sylabus
∑=21
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
ma pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów matematyki obejmującą zagadnienia funkcji zmiennej zespolonej i jej zastosowań oraz równania różniczkowe cząstkowe, w tym metody numeryczne
Efekt K_W02
ma pogłębioną wiedzę w zakresie geofizyki, geodynamiki i astronomii, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych związanych z ruchem obrotowym Ziemi, jej polem siły ciężkości, modelami i charakterystykami tego pola oraz budową atmosfery
Efekt K_W03
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zaawansowanych technologii pomiarów geodezyjnych oraz metod przetwarzania i opracowania ich wyników
Efekt K_W04
ma uporządkowaną wiedzę o metodach i technologiach pozyskiwania i przetwarzania danych obrazowych i wektorowych oraz modelowania kartograficznego danych na potrzeby tworzenia systemów informacji przestrzennej
Efekt K_W05
zna szczegółowe uregulowania prawne z zakresu katastru i gospodarki nieruchomościami, funkcjonowania służby geodezyjnej i kartograficznej, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz korzystania z infrastruktury informacji przestrzennej
Efekt K_W06
ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie geodezji i kartografii
Efekt K_W07
ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, w tym zarządzania jakością; zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie geodezji i kartografii
Efekt K_W08
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Efekt K_W09
zna zaawansowane technologie pomiarów geodezyjnych w zakresie badania geometrii obiektu oraz metodologię budowy automatycznych systemów pomiarowych w złożonych zadaniach inżynierskich
Efekt K_W10
zna podstawy szczegółowej analizy statystycznej obserwacji geodezyjnych
Efekt K_W11
ma wiedzę w zakresie systemów pomiarowych w tym systemów monitorowania przemieszczeń budowli i konstrukcji inżynierskich oraz obiektów środowiskowych
Efekt K_W12
posiada wiedzę z zakresu geodezyjnego opracowania projektów drogowych, kolejowych, konstrukcji mostowych i budowli specjalnych; ma wiedzę dotycząca zasad opracowania tras z uwzględnieniem krzywych przejściowych, przechyłek, poszerzeń
Efekt K_W13
zna zasady projektowania i technologie pomiaru szczegółowych osnów geodezyjnych, realizacyjnych i specjalnych oraz zasady wykonywania analiz dokładności i niezawodności sieci geodezyjnych
Efekt K_W14
zna procedury wyznaczania parametrów użytkowych wybranych instrumentów geodezyjnych oraz wymagania formalno-prawne w tym zakresie
Efekt K_W15
zna procedury w zakresie przygotowania i geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych i inżynierskich. Zna zasady wykonywania pomiarów realizacyjnych w tym technik tyczenia i pomiarów kontrolnych
Efekt K_W16
zna wymagania dotyczące dokumentacji do celów projektowych ,w tym szkiców dokumentacyjnych, map oraz dokumentacji do celów prawnych
Efekt K_W17
zna zasady projektowania, obsługi budowy oraz inwentaryzacji obiektów infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu; zna zasady tworzenia zasobu informacji o urządzeniach podziemnych
Efekt K_W18
ma poszerzoną wiedzę dotyczącą planowania i zagospodarowania przestrzennego w tym związaną z wykonywaniem prac geodezyjnych dotyczących zamierzeń planistycznych oraz inwestycyjnych

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Efekt K_U02
potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
Efekt K_U03
potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające prezentację i omówienie tych wyników raz poprowadzić dyskusję na ten temat
Efekt K_U04
posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego
Efekt K_U05
potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z projektowaniem procedur i systemów pomiarowych, systemów informacji przestrzennej i realizowanych w oparciu o nie analiz przestrzennych oraz prowadzeniem modelowania kartograficznego — integrować wiedzę pochodzącą z wielu dziedzin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych)
Efekt K_U06
potrafi oszacować koszty procesu projektowania i realizacji zadania geodezyjnego, fotogrametrycznego, kartograficznego, geoinformatycznego
Efekt K_U07
potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i modeli stosowanych w geodezji i kartografii, procedur realizacyjnych i prawnych, geodezyjnych systemów pomiarowych oraz systemów informacji przestrzennej i innych aplikacji geoinformatycznych
Efekt K_U08
potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych technologii, urządzeń i metod do realizacji złożonych zadań z zakresu geodezji, fotogrametrii i kartografii, w tym geoinformatyki oraz ocenić ich poziom innowacyjności
Efekt K_U09
potrafi wykorzystać poznane techniki do analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych, a w szczególności: potrafi korzystać z funkcji zmiennej zespolonej w opisie odwzorowań powierzchni oraz wyznaczać wartości wybranych typów całek z funkcji zmiennej rzeczywistej, potrafi rozwiązywać podstawowe typy równań różniczkowych cząstkowych opisujących zjawiska fizyczne, potrafi zastosować poznane metody numeryczne w zagadnieniach praktycznych.
Efekt K_U10
ma umiejętność wykonania względnych pomiarów przyspieszenia ziemskiej siły ciężkości, wyznaczania parametrów geometrycznych pola siły ciężkości oraz umiejętność projektowania prac geodezyjnych do wyznaczania parametrów pola siły ciężkości
Efekt K_U11
potrafi ocenić i dobrać odpowiednie technologie i metody do wykonania zaawansowanych pomiarów i opracowań geodezyjnych
Efekt K_U12
potrafi pozyskiwać i przetwarzać dane wektorowe i obrazowe na potrzeby systemów informacji przestrzennej oraz opracować model kartograficzny zróżnicowanych danych przestrzennych z uwzględnieniem procesu ich transformacji i harmonizacji
Efekt K_U13
potrafi wykonywać zadania związane z prowadzeniem ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, współpracować z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zarówno w procesie przekazywania, jak i pozyskiwania danych i dokumentacji oraz potrafi korzystać z geoportali i metadanych tworzonych w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennych
Efekt K_U14
potrafi prowadzić wnikliwe badania przemieszczeń obiektów budowlanych i inżynierskich z wykorzystaniem zaawansowanych technologii pomiarowych i opracowania wyników
Efekt K_U15
potrafi zaprojektować złożony system pomiarowy oraz wykonać zaawansowane technologicznie precyzyjne pomiary w zakresie badania geometrii obiektów budowlanych i urządzeń
Efekt K_U16
potrafi prowadzić prace geodezyjne związane z pracami planistycznymi, geodezyjną obsługą inwestycji i montażem konstrukcji przemysłowych
Efekt K_U17
potrafi zaprojektować osnowy szczegółowe, realizacyjne i specjalne oraz przeprowadzić wielowariantową analizę dokładności i niezawodności
Efekt K_U18
potrafi przeprowadzić badanie instrumentów geodezyjnych wraz z wyznaczeniem parametrów użytkowych, dokładności oraz wyznaczenie błędów systematycznych
Efekt K_U19
potrafi dokonać analizy projektu drogowego, kolejowego itp. oraz potrafi opracować szczegółowe dane przestrzennego przebiegu elementów trasy
Efekt K_U20
potrafi inwentaryzować sieć urządzeń podziemnych metodami bezpośrednimi i pośrednimi oraz zasilać danymi system ewidencji tych urządzeń
Efekt K_U21
potrafi zidentyfikować, opisać i rozwiązać problem wymagający zastosowania technologii SIP, w tym przeprowadzenia analizy przestrzennej, zdefiniować koncepcję jego rozwiązania oraz dobrać odpowiednie metody realizacji zadania i dane z różnych źródeł
Efekt K_U22
potrafi tworzyć numeryczne modele terenu (NMT) i wykorzystywać w praktycznych zastosowaniach.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Efekt K_K02
rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć geodezji i kartografii i innych aspektów działalności inżyniera geodety i kartografa; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia
Efekt K_K03
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Efekt K_K04
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Efekt K_K05
ma świadomość odpowiedzialności za przekazane wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych oraz potencjalnych skutków jakie mogą one wywołać
Efekt K_K06
potrafi nawiązywać poprawne relacje z ludźmi w toku realizacji prac geodezyjno-kartograficznych, a także współpracować z przedstawicielami innych zawodów