Program Wydział Rok akademicki Stopień
Geodezja i Kartografia Wydział Geodezji i Kartografii 2023/2024 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Geodezja i Kartografia Mgr inż. Viktor Szabó

Cele:

Realizacja programu kształcenia pierwszego stopnia niestacjonarnych na kierunku Geodezja i Kartografia umożliwia zdobycie wysoko specjalizowanej wiedzy z zakresu różnych działów geodezji i kartografii, a także ogólnej wiedzy przyrodniczej, technicznej i ekonomiczno - prawnej. Absolwenci wykazują się znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2. Przekazana im wiedza fachowa oraz nabyte umiejętności pozwalają na wykonywanie prac z zakresu geodezji, systemów informacji przestrzennej, kartografii, fotogrametrii i teledetekcji, gospodarki nieruchomościami. Absolwenci nabywają umiejętności kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Wiele uwagi podczas studiów poświęca się kształtowaniu cech uniwersalnych, które dają absolwentom podstawę do dalszego samokształcenia i rozwoju. Studia prowadzone są w specjalności Kataster i Systemy Informacji Przestrzennej dzięki czemu absolwenci uzyskują poszerzoną specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia katastru, znajomości prawnych i technicznych zasad gospodarki nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem scaleń, podziałów oraz wyceny nieruchomości. Są przygotowani do wykorzystywania w realizacji zadań wiedzy i umiejętności z zakresu systemów informacji przestrzennej.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Podstawy geodezji 1 5 30 30 0 0 0 32 sylabus
   Podstawy nauk o Ziemi i geomorfologii 3 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Gleboznawstwo i waloryzacja gleb 4 30 15 0 0 0 24 sylabus
∑=8
PodstawoweObowiązkowe Algebra liniowa w geodezji 2 15 15 0 0 0 16 sylabus
   Fizyka 1 5 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Informatyka 1 3 15 30 0 0 0 24 sylabus
   Matematyka 1 5 30 30 0 0 0 32 sylabus
∑=15
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański 2 0 30 0 0 0 16 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Ćwiczenia terenowe 2 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy geodezji 5 30 30 0 0 0 32 sylabus
   Rachunek wyrównawczy i elementy statystyki matematycznej 4 30 15 0 0 0 24 sylabus
∑=11
PodstawoweObowiązkowe Fizyka 3 30 15 0 0 0 24 sylabus
   Grafika inżynierska z elementami geometrii wykreślnej 4 30 30 0 0 0 32 sylabus
   Informatyka 2 3 15 30 0 0 0 24 sylabus
   Matematyka 4 30 30 0 0 0 32 sylabus
∑=14
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES I.b /1 Przedsiębiorczość 1 30 0 0 0 0 8 sylabus
   Prawo własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 8 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Bazy i modele danych przestrzennych 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Podstawy systemów informacji przestrzennej 4 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Rachunek wyrównawczy i elementy statystyki matematycznej 2 4 30 30 0 0 0 32 sylabus
   Geodezja wyższa 1 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Podstawy astronomii geodezyjnej 2 0 30 0 0 0 16 sylabus
∑=12
PodstawoweObowiązkowe Matematyka 3 5 15 30 0 0 0 24 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES I.d / Przedmiot obieralny (z grupy HES,...) Polska w Unii Europejskiej. Możliwości Korzystania z Funduszy Unijnych 2 15 0 0 0 0 8 sylabus
∑=2
Język obcyJęzyk obcy Język obcy angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański 2 0 45 0 0 0 24 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Ćwiczenia terenowe po II roku z Geodezji Wyższej i Geodezji Satelitarnej 3 0 675 0 0 0 45 sylabus
   Elementy budownictwa 1 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Geodezja satelitarna 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Geodezja wyższa 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Geodezyjne pomiary szczegółowe 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Podstawy ekologii i ochrony srodowiska 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Podstawy odwzorowań kartograficznych 3 15 0 0 15 0 16 sylabus
   Systemy informacji o terenie 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
∑=23
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański 3 0 45 0 0 0 24 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Fotogrametria 1 3 15 30 0 0 0 24 sylabus
   Geodezja inżynieryjna 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Geodezyjne pomiary szczegółowe 2 4 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Geofizyka 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Infrastruktura danych przestrzennych 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Podstawy wizualizacji kartograficznych 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Przedmiot ograniczonego wyboru - blok B Planowanie przestrzenne 3 15 30 0 0 0 24 sylabus
   Teledetekcja 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
∑=25
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański 3 0 45 0 0 0 24 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Analizy przestrzenne i modelowanie 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Ćwiczenia terenowe 2 0 0 0 0 0 40 sylabus
   Ćwiczenia terenowe z geodezji inżynieryjno przemysłowej - 4 dni 1 0 300 0 0 0 20 sylabus
   Fotogrametria 2 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Geodezja miejska 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Infrastruktura danych przestrzennych 2 (Przedmiot ograniczonego wyboru - blok A) 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Kartografia topograficzna 2 15 15 0 0 0 16 sylabus
   Kataster nieruchomości 3 15 30 0 0 0 24 sylabus
   Pomiary realizacyjne 3 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 1 Wykonastwo i uprawnienia geodezyjne 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 Zakładanie osnów geodezyjnych metodami satelitarnymi 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 3 Mapoznawstwo 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 5 Geodezyjne układy odniesienia i transformacje 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 6 Pozyskiwanie danych numerycznych metodami fotogrametrycznymi 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
∑=33
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Prawo (cywilne, administracyjne i gospodarcze) 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Otwarte standardy i aplikacje BIM 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Dokumentacja geodezyjna 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Ekologia Krajobrazu 2 15 0 0 0 0 16 sylabus
   Geodezyjne pomiary przemieszczeń 1 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Gospodarka nieruchomościami 3 30 0 0 120 0 24 sylabus
   Kartograficzne systemy cyfrowe 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Opracowania geodezyjne do celów prawnych 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Podstawy gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich 4 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Przemysłowe systemy pomiarowe 3 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Technologia i organizacja systemów informacji przestrzennej 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Zastosowania teledetekcji 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
∑=25
PodstawoweObowiązkowe Bazy i modele danych przestrzennych 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Rachunek wyrównawczy i elementy statystyki matematycznej 2 4 30 30 0 0 0 32 sylabus
∑=8
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Praktyki (4 tygodnie) 4 0 600 0 0 0 160 sylabus
   Przedmiot ograniczonego wyboru - blok C/ Szacowanie nieruchomości 4 30 0 0 15 0 24 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe - inżynierskie 2 0 45 0 0 0 24 sylabus
   Przedmiot ograniczonego wyboru - blok D/ Geodezyjne pomiary przemieszczeń 3 15 15 0 0 0 16 sylabus
∑=25
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę liniową, geometrię analityczną, rachunek różniczkowy i całkowy, równania różniczkowe zwyczajne, rachunek prawdopodobieństwa, elementy teorii estymacji i weryfikacji hipotez.
Efekt K_W02
ma wiedzę w zakresie fizyki i astronomii,  obejmującą doświadczalne podstawy i metodologię, jej ogólne zasady i prawa, budowę materii oraz oddziaływania fundamentalne a w szczególności podstawy mechaniki newtonowskiej i relatywistycznej, mechaniki płynów, termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej, elementy ruchu falowego oraz elektrodynamiki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych związanych z ruchem obrotowym Ziemi, jej polem grawitacyjnym, atmosferą oraz zasadami ruchu sztucznych satelitów Ziemi, planet i gwiazd a także zasady propagacji fal elektromagnetycznych
Efekt K_W03
ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad działania i budowy instrumentów geodezyjnych oraz elementarnych systemów pomiarowych; zna zagadnienia błędów instrumentalnych i pomiarowych
Efekt K_W04
zna zasady projektowania podstawowych konstrukcji pomiarowych oraz zakładania osnów szczegółowych, pomiarowych, realizacyjnych i specjalnych w tym opracowania numerycznego wyników łącznie z wyrównaniem;posiada wiedzę na temat technologii pomiarów sytuacyjno-wysokościowych łącznie z wykonaniem wielkoskalowych opracowań kartograficznych
Efekt K_W05
zna zasady tworzenia map do celów projektowych oraz innych map geodezyjno-prawnych; zna zasady opracowań w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, montażu urządzeń i konstrukcji; posiada elementarną wiedzę z zakresu budownictwa oraz ogólną wiedzę na temat urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu:
Efekt K_W06
zna podstawy wyznaczania przemieszczeń budowli, ich otoczenia oraz projektowania sieci kontrolnych, pomiarów przemieszczeń technikami geodezyjnymi i geotechnicznymi oraz opracowania wyników
Efekt K_W07
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad działania systemów nawigacji satelitarnej GNSS oraz zasad wykonywania pomiarów z ich użyciem
Efekt K_W08
zna w zarysie teorię figury Ziemi; rozumie podstawowe pojęcia z zakresu geodezji wyższej dotyczące geometrii elipsoidy, geodezyjnych układów odniesienia oraz zasady pomiarów grawimetrycznych
Efekt K_W09
ma podbudowaną matematycznie wiedzę z zakresu układów współrzędnych stosowanych w opracowaniach geodezyjnych, fotogrametrycznych kartograficznych, parametrów i zastosowań odwzorowań kartograficznych oraz zasad wyznaczania zniekształceń i określania wartości redukcji odwzorowawczych
Efekt K_W10
ma podstawową wiedzę techniczną i prawną z zakresu gospodarki nieruchomościami, a także wykonywania prac geodezyjnych na potrzeby gospodarki nieruchomościami – ze szczególnym uwzględnieniem podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, wznowień granic
Efekt K_W11
zna podstawy prawne oraz szczegółowe zasady zakładania i prowadzenia katastru nieruchomości oraz zasady wyceny nieruchomości
Efekt K_W12
ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o glebie; zna zasady gleboznawczej klasyfikacji gruntów, tworzenia map glebowych przeprowadzenia i wykorzystania waloryzacji gleb, w szczególności w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kształtowaniu rolniczej i leśnej przestrzeni oraz planowaniu infrastruktury technicznej
Efekt K_W13
ma podstawową wiedzę z zakresu środowiska przyrodniczego i ekologii; zna podstawowe procesy geologiczne oraz mechanizmy powstawania form geomorfologicznych
Efekt K_W14
ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi geoinformatycznych, także do tworzenia i korzystania z usług sieciowych oraz publikacji danych przestrzennych w sieci
Efekt K_W15
ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania, zna podstawowe algorytmy i struktury danych wykorzystywane w obliczeniach geodezyjnych i kartograficznych, tworzeniu produktów geoinformatycznych oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu baz danych
Efekt K_W16
zna sposób wykorzystania i funkcje oprogramowania stosowanego w geodezji i kartografii (w szczególności do wspomagania obliczeń geodezyjnych, prowadzenia katastru, budowy systemów informacji przestrzennej, narzędzia klasy CAD i DTP)
Efekt K_W17
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metod i technik projektowania, budowy oraz użytkowania systemów informacji przestrzennej, a także ich zastosowań, w tym w zakresie przeprowadzania analiz przestrzennych
Efekt K_W18
ma podstawową wiedzę na temat topograficznych modeli danych, zasad prowadzenia prac topograficznych oraz tworzenia i wykorzystywania zasobów urzędowych map i baz danych o charakterze topograficznym, w tym numerycznego modelu rzeźby terenu
Efekt K_W19
zna podstawowe zasady kartograficznego modelowania danych, zasady redakcji map i atlasów oraz innych wizualizacji kartograficznych 2D i 3D, a także elementarne zasady publikacji opracowań kartograficznych w formie drukowanej lub elektronicznej
Efekt K_W20
ma ogólną wiedzę na temat metod i systemów obrazowania lotniczego i satelitarnego oraz możliwości ich zastosowania
Efekt K_W21
ma podstawową wiedzę w zakresie fotogrametrii i teledetekcji, w szczególności dotyczącą geometrii zdjęć pomiarowych oraz metod ich opracowania pomiarowego i interpretacyjnego
Efekt K_W22
zna w podstawowym zakresie uregulowania prawne związane funkcjonowaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz infrastruktury informacji przestrzennych
Efekt K_W23
ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, w tym zarządzania jakością; zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu kierunku studiów
Efekt K_W24
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Efekt K_U02
potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
Efekt K_U03
potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
Efekt K_U04
potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
Efekt K_U05
posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem instrukcji instrumentów geodezyjnych i narzędzi geoinformatycznych oraz podobnych dokumentów
Efekt K_U06
ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Efekt K_U07
Potrafi wykorzystać poznane techniki do analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych a w szczególności: umie korzystać z rachunku macierzowego, rozwiązywać układy równań liniowych oraz umie posługiwać się opisem analitycznym krzywych stożkowych na płaszczyźnie i powierzeni stopnia 2 w przestrzeni; umie korzystać z rachunku różniczkowego do rozwiązywania aproksymacyjnych; umie korzystać z rachunku całkowego do wyliczania pól i objętości; umie rozwiązywać podstawowe typy równań różniczkowych; umie korzystać z metod statystyki matematycznej;
Efekt K_U08
Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki do analizy zagadnień inżynierskich
Efekt K_U09
potrafi wykorzystać metody i modele matematyczne do wykonywania obliczeń geodezyjnych, fotogrametrycznych i kartograficznych, w tym potrafi przeprowadzić analizę i wykonać oszacowanie błędów, wyrównanie obserwacji geodezyjnych, wyznaczenie zniekształceń i określenie wartości redukcji w odwzorowaniu kartograficznym
Efekt K_U10
potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i instrumentami/urządzeniami ( w celu wykonania pomiarów geodezyjnych, w tym potrafi dokonać sprawdzenia instrumentów oraz przeprowadzić ich rektyfikację (kalibrację)
Efekt K_U11
potrafi wykonać pomiary geodezyjne niezbędne w procesie zakładania osnów, tworzenia map sytuacyjno-wysokościowych oraz opracować wymaganą przepisami dokumentację techniczną
Efekt K_U12
potrafi wykonywać podstawowe pomiary inżynierskie, obsługę inwestycji i montażu urządzeń oraz zakładać sieci kontrolne do wyznaczania przemieszczeń
Efekt K_U13
potrafi pozyskać dane do założenia i aktualizacji katastru nieruchomości oraz sporządzić operat szacunkowy wyceny nieruchomości
Efekt K_U14
potrafi przeprowadzić podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie granic oraz opracować niezbędną dokumentację tych procesów
Efekt K_U15
potrafi ocenić właściwości gleb w stopniu niezbędnym dla procesu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, dokonać interpretacji map glebowych, wskazać ich zastosowania w praktyce; potrafi rozpoznawać podstawowe minerały skałotwórcze i korzystać z map geologicznych
Efekt K_U16
potrafi wykorzystać dostępne źródła informacji o środowisku , wskazać zasady oraz warunki korzystania z jego zasobów z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju
Efekt K_U17
potrafi posługiwać się powszechnie używanym w pracach geodezyjnych i kartograficznych oprogramowaniem, w szczególności do obliczeń geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenia katastru, narzędziami klasy CAD, GIS i DTP oraz oprogramowaniem biurowym
Efekt K_U18
potrafi napisać prosty program rozwiązujący najważniejsze zagadnienia geodezyjne i kartograficzne, w tym wykorzystujący biblioteki graficzne oraz wykonać prostą aplikacje automatyzującą czynności realizowane na platformie GIS
Efekt K_U19
potrafi zaprojektować i utworzyć prostą bazę danych przestrzennych jako element systemu informacji przestrzennej, zasilać ją danymi z różnych źródeł oraz je przetwarzać
Efekt K_U20
potrafi korzystać z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz innych zasobów i serwisów udostępniających dane geodezyjne i kartograficzne
Efekt K_U21
potrafi zorganizować terenowe prace topograficzne, przeprowadzić w podstawowym zakresie proces tworzenia i aktualizacji bazy danych topograficznych (w tym numerycznego modelu rzeźby terenu) oraz efektywnie korzystać z map i baz danych topograficznych
Efekt K_U22
potrafi przeprowadzić analizę przestrzenną w środowisku systemu informacji przestrzennej
Efekt K_U23
potrafi przygotować prezentację kartograficzną danych, w szczególności dobrać właściwą metodę prezentacji kartograficznej, odwzorowanie kartograficzne, dokonać kompilacji danych źródłowych oraz przeprowadzić w podstawowym zakresie proces generalizacji kartograficznej danych.
Efekt K_U24
potrafi realizować wybrane zadania pomiarowe z zakresu opracowania zdjęć lotniczych na instrumentach fotogrametrycznych oraz potrafi wytworzyć podstawowe produkty fotogrametryczne i tematyczne, poprzez pomiarowe i interpretacyjne opracowanie zdjęć lotniczych i satelitarnych.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
Efekt K_K02
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera geodety i kartografa, w tym jej wpływ na środowisko i konflikty społeczne, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
Efekt K_K03
ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
Efekt K_K04
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Efekt K_K05
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Efekt K_K06
ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć geodezji i kartografii i innych aspektów działalności inżyniera geodety i kartografa; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały