Program Wydział Rok akademicki Stopień
Informatyka i Systemy Informacyjne Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2023/2024 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Informatyka i Systemy Informacyjne Prof. dr hab. Bohdan Macukow

Cele:

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne w języku polskim jest umożliwieniu studentom zdobycia wszechstronnej ogólnej wiedzy informatycznej i gruntownego przygotowania z zakresu matematyki, umożliwiające uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, w zależności od wybranej specjalności studiów. Absolwenta specjalności Metody Sztucznej Inteligencji (ang. Artificial Inteligent) cechuje umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i praktycznego stosowania informatyki w wybranych dziedzinach technologicznych i społecznych. Dysponuje wiedzą z zakresu zagadnień ogólnospołecznych, ułatwiającą komunikację interpersonalną. Posiada pogłębioną znajomość teoretyczną i praktyczną metod sztucznej inteligencji, metod inteligencji obliczeniowej, metod reprezentacji wiedzy oraz metod zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi. Może znaleźć zatrudnienie jako kierownik zespołu programistycznego, projektant i twórca oprogramowania, administrator systemów informatycznych. Jest przygotowany do pracy w firmach o różnym profilu działalności, wykorzystujących nowoczesne rozwiązania informatyczne, w szczególności w firmach tworzących oprogramowanie, w firmach doradztwa informatycznego, w sektorze nowoczesnych technologii, instytucjach sektora finansowego, a także do pracy naukowej w wyższych uczelniach. Absolwent specjalności Projektowanie Systemów CAD/CAM posiada wszechstronną ogólną wiedzę informatyczną i gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki, umożliwiające uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Cechuje go umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i praktycznego stosowania informatyki w wybranych dziedzinach technologicznych i społecznych. Dysponuje wiedzą z zakresu zagadnień ogólnospołecznych, ułatwiającą komunikację interpersonalną. Sprawnie posługuje się metodami modelowania matematycznego, grafiki komputerowej i projektowania środowiska wirtualnego, nowoczesnymi systemami baz danych CAD/CAM, metodami numerycznymi oraz metodami zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi. Może znaleźć zatrudnienie jako kierownik zespołu programistycznego, projektant i twórca oprogramowania, przede wszystkim gier komputerowych i systemów CAD/CAM, administrator systemów informatycznych. Jest przygotowany do pracy w firmach o różnym profilu działalności, wykorzystujących nowoczesne rozwiązania informatyczne, w szczególności w firmach tworzących oprogramowanie, w firmach doradztwa informatycznego, w sektorze nowoczesnych technologii, a także do pracy naukowej w wyższych uczelniach.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Metody Sztucznej Inteligencji
(Rozwiń)
Metody Sztucznej InteligencjiWspólne Metody sztucznej inteligencji 2 4 15 15 0 30 0 60 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Reprezentacja wiedzy 5 45 0 0 30 0 75 sylabus
   Systemy ekspertowe 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Wstęp do algorytmów ewolucyjnych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Zaawansowane zagadnienia matematyki (blok obieralny) 3 0 0 0 0 0 45 sylabus
∑=20
Specjalność: Projektowanie systemów CAD/CAM
(Rozwiń)
Projektowanie systemów CAD/CAMWspólne Grafika komputerowa 2 5 30 0 45 0 0 75 sylabus
   Metody komputerowe w modelowaniu geometrycznym 5 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Modelowanie geometryczne 1 5 45 45 0 0 0 90 sylabus
   Projektowanie systemów CAD/CAM 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=20
WspólneWspólne Algorytmy zaawansowane 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Przedmiot obieralny 1 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=10
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Metody Sztucznej Inteligencji
(Rozwiń)
Metody Sztucznej InteligencjiWspólne Podstawy przetwarzania danych 5 15 0 30 15 0 60 sylabus
   Przedmiot obieralny 3 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Sieci neuronowe 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Uczenie ze wzmocnieniem 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=20
Specjalność: Projektowanie systemów CAD/CAM
(Rozwiń)
Projektowanie systemów CAD/CAMWspólne Programowanie urządzeń sterowanych numerycznie 6 30 30 30 0 0 90 sylabus
   Projektowanie środowiska wirtualnego 6 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Symulacje fizyczne w środowisku wirtualnym 6 30 30 30 0 0 90 sylabus
∑=20
WspólneWspólne Programowanie matematyczne 6 45 15 15 0 0 75 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
∑=10
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Metody Sztucznej Inteligencji
(Rozwiń)
Metody Sztucznej InteligencjiWspólne Metody głębokiego uczenia 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=10
Specjalność: Projektowanie systemów CAD/CAM
(Rozwiń)
Projektowanie systemów CAD/CAMWspólne Seminarium dyplomowe 2 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Termomechanika ciał odkształcalnych 5 30 30 30 0 0 90 sylabus
   Zaawansowane zagadnienia matematyki (blok obieralny) 3 0 0 0 0 0 45 sylabus
∑=10
WspólneWspólne Praca dyplomowa magisterska 20 0 0 0 0 0 180 sylabus
∑=20
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt I2_W01
Posiada pogłębioną wiedzę z matematyki, w tym w zakresie programowania liniowego i optymalizacji liniowej i nieliniowej
Efekt I2_W02
Posiada wiedzę o zaawansowanej algorytmice, strukturach danych i metodach tworzenia algorytmów
Efekt I2_W03
Zna metody zarządzania złożonymi przedsięwzięciami informatycznymi.
Efekt I2_W04
Zna zasady etyczne związane zwykonywaniem zawodu informatyka i rozumie konieczność rozważania społecznych skutków rozwoju technologii informacyjnych
Efekt I2_W05
Posiada wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, praw własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz zasobów informacji patentowej
Efekt I2_W06**
Ma elementarną wiedzę w zakresie elektroniki i telekomunikacji, potrzebną do zrozumienia technik cyfrowych i zasad funkcjonowania współczesnych komputerów, atakże sieci bezprzewodowych
Efekt I2_W07**
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie informatyki, w tym wzakresie języków i paradygmatów programowania, komunikacji człowiek-komputer, baz danych iinżynierii oprogramowania.
Efekt I2_W08**
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i technologie inżynierskie stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań informatycznych z zakresu budowy systemów komputerowych, sieci komputerowych itechnologii sieciowych.
Efekt I2CC_W01
Posiada podstawową wiedzę w zakresie fizyki klasycznej i geometrii różniczkowej, posiada wiedzę zzakresu mechaniki ciał odkształcalnych i zna podstawy numerycznego modelowania zagadnień tej dziedziny
Efekt I2CC_W02
Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, pogłębioną wiedzę o przydatnych algorytmach numerycznych i kombinatorycznych, technikach i narzędziach do modelowania sceny 3D
Efekt I2CC_W03
Ma szczegółową wiedzęo metodach, technikach i narzędziach grafiki komputerowej i przetwarzania scen 3D,zna najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.
Efekt I2CC_W04
Posiada wiedzę o przydatnych algorytmach numerycznych i kombinatorycznych modelowania przestrzeni konfiguracji takich jak bryła sztywna lub łańcuch kinematyczny.
Efekt I2CC_W05
Posiada wiedzę o przydatnych algorytmach numerycznych i kombinatorycznych modelowania pól wektorowych oraz sterowania w przestrzeniach stanu.
Efekt I2CC_W06
Posiada wiedzę o parametrach dynamiki interakcji użytkownika z środowiskiem wirtualnym
Efekt I2CC_W07
Posiada wiedzę o podstawowych algorytmach numerycznych i kombinatorycznych modelowania pól tensorowych narozmaitościach Riemanna
Efekt I2SI_W01
Posiada wiedzę z fizyki współczesnej.
Efekt I2SI_W02
Zna zaawansowane metody uczenia maszynowego, metody ewolucyjne oraz metody inteligencji obliczeniowej i najnowsze osiągnięcia w tych obszarach
Efekt I2SI_W03
Zna podstawowe systemy logiczne stosowane wsztucznej inteligencji oraz podstawowe metody reprezentacji wiedzy w tych systemach
Efekt I2SI_W04
Posiada wiedzę na temat rodzajów klasyfikacji problemów uczenia maszynowego i zna typowe techniki ich rozwiązania
Efekt I2SI_W05
Zna języki i narzędzia współcześnie wykorzystywane w metodach sztucznej inteligencji
Efekt I2SI_W06
Zna metody wykorzystania inteligencji obliczeniowej w zastosowaniach ekonomicznych (Business Intelligence).
Efekt I2SI_W07
Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie teorii grafów.
Efekt PD_W01
Posiada pogłębioną wiedzę z matematyki, w tym z metod optymalizacji wykorzystywanych w uczeniu maszynowym.
Efekt PD_W02
Posiada wiedzę z fizyki współczesnej.
Efekt PD_W03
Posiadapogłębioną wiedzę na temat metod wnioskowania statystycznego.
Efekt PD_W04
Posiada pogłębioną wiedzę nt. metod, technik, narzędzi i technologii inżynierskich stosowanych do tworzenia systemów przetwarzania danych Big Data.
Efekt PD_W05
Ma wiedzę o zasadach przetwarzania równoległego i rozproszonego oraz zna metody, techniki, narzędzia i technologie inżynierskie stosowane do równoległego i rozproszonego przetwarzania danych w środowisku klastrowym
Efekt PD_W06
Zna zasady etyczne związane z wykonywaniem zawodu informatyka
Efekt PD_W07
Rozumie konieczność rozważania społecznych skutków rozwoju technologii informacyjnych.
Efekt PD_W08
Posiada pogłębioną znajomość metod analizy danych w zastosowaniach praktycznych, zuwzględnieniem m.in. wstępnego przetwarzania danych.
Efekt PD_W09
Zna zaawansowane metody wizualizacji danych
Efekt PD_W10
Zna zaawansowane metody uczenia maszynowego,metody ewolucyjne oraz metody inteligencji obliczeniowej.
Efekt PD_W11
Posiada wiedzę o zaawansowanej algorytmice, strukturach danych i metodach tworzenia algorytmów
Efekt PD_W12
Zna metody zarządzania złożonymi przedsięwzięciami informatycznymi.
Efekt PD_W13
Zna kluczowe języki programowania wykorzystywane w analizie danych, np. języki R, Python lub inne.
Efekt PD_W14
Posiada wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, praw własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz zasobów informacji patentowej.
Efekt PD_W15
Zna metody filtrowania, agregacji i integracji zbiorów danych.
Efekt PD_W16**
Ma elementarną wiedzę w zakresie elektroniki itelekomunikacji, potrzebną do zrozumienia technik cyfrowych i zasad funkcjonowania współczesnych komputerów, a także sieci bezprzewodowych.
Efekt PD_W17**
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie informatyki, w tym wzakresie języków i paradygmatów programowania, komunikacji człowiek-komputer, baz danych iinżynierii oprogramowania.
Efekt PD_W18**
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i technologie inżynierskie stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań informatycznych z zakresu budowy systemów komputerowych, sieci komputerowych i technologii sieciowych.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt I2_U01
Posiada umiejętność gromadzenia, selekcji i krytycznej interpretacji informacji technicznej oraz zdolność formułowania poglądów, idei, problemów i ich rozwiązań oraz zdolność ich wyrażania iprezentowania specjalistom i niespecjalistom.
Efekt I2_U02
Potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną do analizy i optymalizacji rozwiązań informatycznych.
Efekt I2_U03
Potrafi projektować wydajnealgorytmy i uzasadniać ich poprawność, rozumie wpływ architektury komputera na wykonanie algorytmu oraz potrafi przeprowadzić analizę czasowej złożoności obliczeniowej algorytmu.
Efekt I2_U04
Potrafi analizować algorytmy wielowątkowe oraz wykorzystać możliwości programowania równoległego do rozwiązywania złożonych problemów
Efekt I2_U05
Dostrzega ograniczenia i słabe strony istniejących narzędzi informatycznych i potrafi zaproponować ich usprawnienia
Efekt I2_U06
Potrafi stawiać hipotezy na tematy inżynierskie i naukowe w obszarze informatyki
Efekt I2_U07
Potrafi zaplanować, przygotować i przeprowadzić eksperyment badawczy.
Efekt I2_U08
Potrafi w czytelny sposób prezentować wyniki eksperymentów.
Efekt I2_U09
Potrafi prowadzić dyskusję ze współpracownikami i interesariuszami, pracując w zespole potrafi wczytelny sposób motywować swoje działania przed współpracownikami
Efekt I2_U10
Potrafiskutecznieposługiwać się językiem angielskim w różnych obszarach tematycznych oraz komunikować się w zakresie zagadnień zawodowych.
Efekt I2_U11
Potrafi pracować indywidualnie, w zespole oraz kierowaćniedużym zespołem, stosując w praktyce techniki zarządzania projektami informatycznymi
Efekt I2_U12
Potrafi wykonać wstępną analizę ekonomiczną przedsięwzięcia informatycznego
Efekt I2_U13
Potrafi zdefiniować fazy realizacji oraz praktycznie przeprowadzić złożone przedsięwzięcie informatyczne.
Efekt I2_U14
Potrafi samodzielnie określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia
Efekt I2_U15**
Ma umiejętność projektowania sieci komputerowych, potrafi pełnić funkcję administratora sieci komputerowej i zabezpieczyć dane przed nieuprawnionym odczytem.
Efekt I2_U16**
Ma umiejętność rozwiązywania zagadnień z zakresu komunikacji człowiek-komputer, formułowania algorytmów i projektowania złożonych lub nietypowych systemów informatycznych.
Efekt I2_U17**
Potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu
Efekt I2_U18**
Potrafi sformułować specyfikację systemów informatycznych w odniesieniu do sprzętu, oprogramowania systemowego i cech funkcjonalnych aplikacji.
Efekt I2_U19**
Potrafi -zgodnie z zadaną specyfikacją -zaprojektować oraz zrealizować system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi.
Efekt I2CC_U01
Potrafi zredagować i przeanalizować wymagania w przedsięwzięciach związanych z wizualizacją komputerową.
Efekt I2CC_U02
Potrafi zaprojektować wydajne algorytmy wyświetlania scen 3Dz uwzględnieniem wymagań technicznych i aspektów pozatechnicznych
Efekt I2CC_U03
Potrafi wykorzystać architekturę GPU do stworzenia algorytmów
Efekt I2CC_U04
Potrafi projektować modele rzeczywistości wirtualnej
Efekt I2CC_U05
Potrafi zaprojektować poprawną dynamicznie interakcję użytkownika z systemem czasu rzeczywistego
Efekt I2CC_U06
Potrafi zaprojektować system modelowania CAD.
Efekt I2CC_U07
Potrafi zaprojektować system modelowania CAM w zakresie programowania urządzeń sterowanych numerycznie
Efekt I2CC_U08
Potrafi formułować i rozwiązywać złożone zadania numerycznej symulacji i analizyprocesów technicznych (MES, CAE).
Efekt I2CC_U09
Rozumie i potrafi biegle posługiwać się zaawansowanymi pojęciami mechaniki w kontekście symulacji procesów technicznych, jest przygotowany do prac informatycznych w zespole badawczym w zakresie mechaniki klasycznej.
Efekt I2SI_U01
Potrafi projektować systemy informatyczne wykorzystujące sztuczne sieci neuronowe
Efekt I2SI_U02
Potrafi projektować systemy informatyczne oparte o algorytmy genetyczne i metody ewolucyjne.
Efekt I2SI_U03
Potrafi stosować metaheurystyczne metody optymalizacyjne
Efekt I2SI_U04
Potrafi stosować heurystyczne techniki przeszukiwania drzew i grafów
Efekt I2SI_U05
Potrafi stosować metody automatycznego wnioskowania i zasady rezolucji
Efekt I2SI_U06
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do zbudowania systemu ekspertowego oraz bazy wiedzy.
Efekt I2SI_U07
Potrafi stosować metody sztucznej inteligencji do budowy systemów decyzyjnych.
Efekt I2SI_U08
Potrafi zaprojektować prosty system przetwarzający dane,wykorzystując metody uczeniamaszynowego.
Efekt I2SI_U09
Potrafi zaprojektować efektywne języki komunikacji użytkownika z zaawansowanymi systemami informatycznymi.
Efekt PD_U01
Posiada umiejętność gromadzenia, selekcji i krytycznej interpretacji informacji technicznej oraz zdolność formułowania poglądów, idei, problemów i ich rozwiązań oraz zdolność ich wyrażania iprezentowania specjalistom i niespecjalistom.
Efekt PD_U02
Potrafi pracować indywidualnie, w zespole oraz kierować niedużym zespołem.
Efekt PD_U03
Potrafi skutecznie posługiwać się językiem angielskim w różnych obszarach tematycznych oraz komunikować się w zakresie zagadnień zawodowych.
Efekt PD_U04
Potrafi samodzielnie określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia.
Efekt PD_U05
Potrafi stosować metody uczenia maszynowego.
Efekt PD_U06
Potrafi wykorzystać metody wnioskowania statystycznego w budowie rozwiązań informatycznych
Efekt PD_U07
Potrafi stworzyć system gromadzenia i analizy danych Big Data.
Efekt PD_U08
Potrafi stawiać hipotezy na tematy inżynierskie i naukowe w obszarze informatyk
Efekt PD_U09
Potrafi projektować wydajne metody przetwarzania danych i rozumie wpływ architektury systemu na wykonanie tych metod.
Efekt PD_U10
Potrafi wykonać wstępną analizę ekonomiczną przedsięwzięcia informatycznego
Efekt PD_U11
Potrafi wykorzystaćmożliwości równoległego przetwarzania danych do rozwiązywania złożonych problemów.
Efekt PD_U12
Potrafi wykorzystać architekturę klastrową do składowania danych i tworzenia algorytmów
Efekt PD_U13
Potrafi zaprojektować system wykorzystujący metody klasyfikacji i regresj
Efekt PD_U14
Potrafi ocenić jakość systemów wspomagania decyzji wykorzystujących metody uczenia maszynowego.
Efekt PD_U15
Potrafi projektować systemy wspomagania podejmowania decyzji
Efekt PD_U16
Potrafi tworzyć systemy informatyczne wykorzystujące metody optymalizacji.
Efekt PD_U17
Dostrzega ograniczenia i słabe strony istniejących narzędzi informatycznych.
Efekt PD_U18
Potrafi wykonać wizualizację danych o złożonej strukturze i o wysokim wymiarze.
Efekt PD_U19
Potrafi przedstawić wyniki analizy danych w sposób czytelny dla odbiorcy.
Efekt PD_U20
Potrafi zredagować i przeanalizować wymagania w przedsięwzięciach związanych z wizualizacją komputerową
Efekt PD_U21
Potrafi zdefiniować fazy realizacji oraz praktycznie przeprowadzić złożone przedsięwzięcie informatyczne
Efekt PD_U22
Jest przygotowany do pracy w środowisku przemysłowym, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa ihigieny pracy
Efekt PD_U23
Potrafi stosować metody analizy danych w problemach z obszaru zarządzania
Efekt PD_U24**
Ma umiejętność projektowania sieci komputerowych; potrafi pełnić funkcję administratora sieci komputerowej i zabezpieczyć dane przed nieuprawnionym odczytem.
Efekt PD_U25**
Ma umiejętność rozwiązywania zagadnień z zakresu komunikacji człowiek-komputer, formułowania algorytmów i projektowania złożonych lub nietypowych systemów informatycznych
Efekt PD_U26**
Potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu
Efekt PD_U27**
Potrafi sformułować specyfikację systemów informatycznych w odniesieniu do sprzętu, oprogramowania systemowego i cech funkcjonalnych aplikacji
Efekt PD_U28**
Potrafi -zgodnie z zadaną specyfikacją -zaprojektować oraz zrealizować system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt CC_K08
potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym bezproblemową komunikację w zakresie zagadnień zawodowych
Efekt I2_K01
Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i odbierane treści.
Efekt I2_K02
Jest świadomy roli wiedzy w rozwiązywaniu problemów i rozumie potrzebę zasięgania opiniiekspertów
Efekt I2_K03
Rozumie społeczne konsekwencje przenikania technologii komputerowych i telekomunikacyjnych do wszystkich aspektów życia społecznego, potrzebę przekazywania społeczeństwu –m.in. poprzez środki masowego przekazu –informacji o osiągnięciach informatyki i innych aspektach działalności informatyka oraz potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały.
Efekt I2_K04
Jest przygotowany do myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
Efekt I2_K05
Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania w ramach pracy zespołowej.
Efekt I2_K06
Ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etykizawodowej.
Efekt PD_K01
Posiada zdolność do kontynuacji kształcenia oraz świadomość potrzeby samokształcenia w ramach procesu kształcenia ustawicznego.
Efekt PD_K02
Ma świadomość wpływu nauki i techniki na środowisko naturalne i funkcjonowanie społeczeństwa
Efekt PD_K03
Ma świadomośćważności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Efekt PD_K04
Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania w ramach pracy zespołowej.
Efekt PD_K05
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
Efekt PD_K06
Rozumie społeczne konsekwencje przenikania technologii komputerowych i telekomunikacyjnych do wszystkich aspektów życia społecznego; potrzebę przekazywania społeczeństwu –m.in. poprzez środki masowego przekazu –informacji o osiągnięciach informatyki i innych aspektach działalności informatyka oraz potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały.
Efekt SI_K04
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania w ramach pracy zespołowej