Program Wydział Rok akademicki Stopień
Transport Wydział Transportu 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Transport Prodziekan ds. Kształcenia

Cele:

Studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Transport kształtują i rozszerzają wiedzę o systemach transportowych i systemach logistycznych, systemach zarządzania, o technicznych środkach transportu, ich bezpiecznym i efektywnym wykorzystaniu, o analizie, modelowaniu i ocenie systemów transportowych i logistycznych, o technologii przewozów i technologii magazynowania oraz o systemach kierowania i sterowania ruchem pojazdów dla zapewnienia przewozów z efektywnym wykorzystaniem środków technicznych, przy zapewnieniu właściwego bezpieczeństwa i niezawodności procesu transportowego. Efekty kształcenia dotyczą projektowania, tworzenia, modernizacji, wdrażania, zarządzania i eksploatacji systemów transportowych i systemów logistycznych. Nabyte umiejętności i kompetencje społeczne są wykorzystywane w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i wewnątrzzakładowym. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich absolwentów kierunku Transport są rozwijane w ramach specjalności odpowiadających problemowo podstawowym obszarom działalności zawodowej magistra inżyniera transportu. Studia drugiego stopnia prowadzone są w zakresie specjalności: Audyt logistyczny, Diagnostyka samochodowa, Inteligentne systemy transportowe, Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych, Logistyka i technologia transportu kolejowego, Logistyka i technologia transportu samochodowego, Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania, Rzeczoznawstwo samochodowe, Sterowanie ruchem kolejowym, Sterowanie ruchem drogowym, Sterowanie ruchem lotniczym. Miejscem pracy absolwenta Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej są te działy gospodarki narodowej, gdzie występują i są rozwiązywane problemy przemieszczania ludzi i ładunków. Są to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, budową, modernizacją, eksploatacją i rozwojem systemów transportowych oraz ich infrastruktury, układów i środków transportu. Wszędzie tam inżynierowie transportu współpracują ze specjalistami z zakresu urbanistyki, budownictwa, energetyki, budowy maszyn, teleinformatyki, ekonomii, ergonomii, socjologii, ochrony środowiska oraz wojskiem i służbami państwowymi (policja, straż pożarna, straż graniczna). Dotyczy to także etapu prac studialnych, formułowania koncepcji programowo-przestrzennych, opracowania programów funkcjonalno-użytkowych oraz wstępnych projektów technologicznych i organizacyjnych, projektów budowlanych i wykonawczych układów komunikacyjnych i obiektów zaplecza technicznego transportu oraz projektów w zakresie koncepcji i założeń techniczno-użytkowych środków transportu.

Warunki przyjęć:

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać absolwenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) kierunku Transport oraz innych kierunków technicznych. Kandydaci mogą być zobowiązani do zaliczenia dodatkowo przedmiotów ze studiów pierwszego stopnia, aby uzyskać kompetencje właściwe dla absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku Transport, w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS. Studenci i kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy zmienili (zamierzają zmienić) kierunek studiów lub specjalność na kierunku Transport, również na własną prośbę mogą uzyskać zgodę Dziekana na uzupełnienie wiedzy i umiejętności ze studiów pierwszego stopnia. Decyzja o przyjęciu jest podejmowana na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną i obejmującego w pierwszym etapie analizę złożonych przez kandydata dokumentów oraz ustalenie potrzeby realizacji dodatkowych zajęć przez studenta. Szczegółowe zasady warunków przyjęć są dostępne na stronie https://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Audyt logistyczny
(Rozwiń)
Audyt logistycznySpecjalnościowe Kształtowanie kosztów logistycznych 2 15 0 0 15 0 18 sylabus
   Kształtowanie systemów logistycznych I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Organizacja i zarządzanie procesem spedycyjnym 4 15 0 15 0 0 36 sylabus
∑=8
Specjalność: Diagnostyka samochodowa
(Rozwiń)
Diagnostyka samochodowaSpecjalnościowe Identyfikacja i ocena stanu technicznego pojazdów samochodowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy pomiarowe w motoryzacji 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Technika samochodowa 3 15 0 15 0 0 27 sylabus
   Technologia napraw pojazdów samochodowych 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
∑=9
Specjalność: Inteligentne systemy transportowe
(Rozwiń)
Inteligentne systemy transportoweSpecjalnościowe Architektura inteligentnych systemów transportowych 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Automatyka I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Elektroniczne systemy bezpieczeństwa w transporcie 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Lokalizacja i zarządzanie środkami transportu 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
∑=8
Specjalność: Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
(Rozwiń)
Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowychSpecjalnościowe Dynamika samochodu 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Systemy pomiarowe w motoryzacji 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Technika samochodowa 3 15 0 15 0 0 27 sylabus
∑=8
Specjalność: Logistyka i technologia transportu kolejowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu kolejowegoSpecjalnościowe Infrastruktura transportu kolejowego 2 15 0 0 15 0 18 sylabus
   Kształtowanie systemów logistycznych I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Organizacja i zarządzanie procesem spedycyjnym 4 15 0 15 0 0 36 sylabus
∑=8
Specjalność: Logistyka i technologia transportu samochodowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu samochodowegoSpecjalnościowe Infrastruktura transportu drogowego 2 15 0 0 15 0 18 sylabus
   Kształtowanie systemów logistycznych I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Organizacja i zarządzanie procesem spedycyjnym 4 15 0 15 0 0 36 sylabus
∑=8
Specjalność: Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowaniaSpecjalnościowe Kształtowanie systemów logistycznych I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Organizacja i zarządzanie procesem spedycyjnym 4 15 0 15 0 0 36 sylabus
   Technologia transportu wewnętrznego i magazynowania 2 15 0 0 15 0 18 sylabus
∑=8
Specjalność: Rzeczoznawstwo samochodowe
(Rozwiń)
Rzeczoznawstwo samochodoweSpecjalnościowe Dynamika samochodu 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Identyfikacja i ocena stanu technicznego pojazdów samochodowych 1 15 0 0 0 0 9 sylabus
   Technika samochodowa 3 15 0 15 0 0 27 sylabus
   Technologia napraw pojazdów samochodowych 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
∑=8
Specjalność: Sterowanie ruchem drogowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem drogowymSpecjalnościowe Automatyka I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Procesy ruchu drogowego I 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
   Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym I 4 15 0 15 0 0 27 sylabus
∑=8
Specjalność: Sterowanie ruchem kolejowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem kolejowymSpecjalnościowe Automatyka I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Inżynieria sterowania ruchem kolejowym I 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Pojazdy szynowe i trakcja 1 0 0 0 15 0 9 sylabus
   Systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym I 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
∑=8
Specjalność: Sterowanie ruchem lotniczym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem lotniczymSpecjalnościowe Automatyka I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Budowa i eksploatacja lotnisk 2 0 0 0 15 0 18 sylabus
   Budowa i eksploatacja statków powietrznych 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Nawigacja lotnicza I 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Modelowanie procesów transportowych I 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Teoria niezawodności i bezpieczeństwa 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
∑=5
PodstawoweObowiązkowe Metody matematyczne w transporcie 4 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Wybrane działy matematyki stosowanej I 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Audyt logistyczny
(Rozwiń)
Audyt logistycznySpecjalnościowe Kształtowanie systemów logistycznych II 1 0 0 0 15 0 9 sylabus
   Metody oceny rozwiązań projektowych 1 0 15 0 0 0 9 sylabus
   Procedury analityczne audytu logistycznego I 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Projektowanie terminali transportu intermodalnego 3 15 0 0 15 0 18 sylabus
∑=7
Specjalność: Diagnostyka samochodowa
(Rozwiń)
Diagnostyka samochodowaSpecjalnościowe Materiały eksploatacyjne I 1 15 0 0 0 0 9 sylabus
   Materiały eksploatacyjne II 1 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Metody i urządzenia diagnostyki samochodowej I 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Podstawy prawne funkcjonowania i wyposażenie stacji kontroli pojazdów 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
∑=6
Specjalność: Inteligentne systemy transportowe
(Rozwiń)
Inteligentne systemy transportoweSpecjalnościowe Automatyka II 1 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Inteligentne systemy sterowania i diagnostyki 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Środowisko telekomunikacyjne ITS 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
∑=7
Specjalność: Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
(Rozwiń)
Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowychSpecjalnościowe Materiały eksploatacyjne I 1 15 0 0 0 0 9 sylabus
   Materiały eksploatacyjne II 1 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Metody i urządzenia diagnostyki samochodowej I 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Rzeczoznawstwo samochodowe 3 15 15 0 0 0 27 sylabus
∑=7
Specjalność: Logistyka i technologia transportu kolejowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu kolejowegoSpecjalnościowe Eksploatacja taboru kolejowego 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Kształtowanie systemów logistycznych II 1 0 0 0 15 0 9 sylabus
   Metody oceny rozwiązań projektowych 1 0 15 0 0 0 9 sylabus
   Projektowanie terminali transportu intermodalnego 3 15 0 0 15 0 18 sylabus
∑=7
Specjalność: Logistyka i technologia transportu samochodowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu samochodowegoSpecjalnościowe Eksploatacja pojazdów samochodowych 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Kształtowanie systemów logistycznych II 1 0 0 0 15 0 9 sylabus
   Metody oceny rozwiązań projektowych 1 0 15 0 0 0 9 sylabus
   Projektowanie terminali transportu intermodalnego 3 15 0 0 15 0 18 sylabus
∑=7
Specjalność: Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowaniaSpecjalnościowe Eksploatacja środków transportu wewnętrznego 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Kształtowanie systemów logistycznych II 1 0 0 0 15 0 9 sylabus
   Metody oceny rozwiązań projektowych 1 0 15 0 0 0 9 sylabus
   Projektowanie terminali transportu intermodalnego 3 15 0 0 15 0 18 sylabus
∑=7
Specjalność: Rzeczoznawstwo samochodowe
(Rozwiń)
Rzeczoznawstwo samochodoweSpecjalnościowe Materiały eksploatacyjne I 1 15 0 0 0 0 9 sylabus
   Materiały eksploatacyjne II 1 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Metody i urządzenia diagnostyki samochodowej I 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Rzeczoznawstwo samochodowe 3 15 15 0 0 0 27 sylabus
∑=7
Specjalność: Sterowanie ruchem drogowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem drogowymSpecjalnościowe Automatyka II 1 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Cyfrowe systemy sterowania I 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
   Procesy ruchu drogowego II 2 0 0 15 0 0 18 sylabus
   Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym II 2 0 0 0 15 0 9 sylabus
∑=7
Specjalność: Sterowanie ruchem kolejowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem kolejowymSpecjalnościowe Systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym II 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
   Automatyka II 1 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Cyfrowe systemy sterowania I 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
   Inżynieria sterowania ruchem kolejowym II 3 0 0 0 30 0 18 sylabus
∑=8
Specjalność: Sterowanie ruchem lotniczym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem lotniczymSpecjalnościowe Automatyka II 1 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Cyfrowe systemy sterowania I 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
   Inżynieria ruchu lotniczego 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Nawigacja lotnicza II 2 0 0 0 15 0 9 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Mechanika stosowana 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Sterowanie i zarządzanie ruchem 3 15 15 0 0 0 27 sylabus
   Systemy pomiarowe 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Systemy teleinformatyczne 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
∑=10
PodstawoweObowiązkowe Fizyka współczesna 3 15 15 0 0 0 27 sylabus
   Wybrane działy informatyki stosowanej 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Wybrane działy matematyki stosowanej II 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
∑=7
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Audyt logistyczny
(Rozwiń)
Audyt logistycznySpecjalnościowe Gospodarka zapasami 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Metody prognozowania w transporcie 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
   Modelowanie procesów transportowych II 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Procedury analityczne audytu logistycznego II 2 0 0 0 15 0 9 sylabus
∑=8
Specjalność: Diagnostyka samochodowa
(Rozwiń)
Diagnostyka samochodowaSpecjalnościowe Kosztorysowanie napraw oraz wycena pojazdów samochodowych 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Metody i urządzenia diagnostyki samochodowej II 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Obiekty zaplecza technicznego motoryzacji 3 15 0 0 15 0 27 sylabus
∑=8
Specjalność: Inteligentne systemy transportowe
(Rozwiń)
Inteligentne systemy transportoweSpecjalnościowe Analiza obrazów i sygnałów w ITS 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Automatyka III 1 0 0 0 15 0 9 sylabus
   Bezpieczeństwo informacyjne ITS 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Projektowanie elementów ITS 3 15 0 0 15 0 27 sylabus
∑=8
Specjalność: Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
(Rozwiń)
Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowychSpecjalnościowe Obiekty zaplecza technicznego motoryzacji 3 15 0 0 15 0 27 sylabus
   Ruch drogowy 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Technologia transportu samochodowego 2 15 0 0 15 0 18 sylabus
∑=8
Specjalność: Logistyka i technologia transportu kolejowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu kolejowegoSpecjalnościowe Metody prognozowania w transporcie 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
   Modelowanie procesów transportowych II 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Technologia i organizacja przewozów kolejowych 4 30 0 0 15 0 27 sylabus
∑=8
Specjalność: Logistyka i technologia transportu samochodowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu samochodowegoSpecjalnościowe Metody prognozowania w transporcie 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
   Modelowanie procesów transportowych II 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Technologia i organizacja przewozów samochodowych 4 30 0 0 15 0 27 sylabus
∑=8
Specjalność: Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowaniaSpecjalnościowe Metody prognozowania w transporcie 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
   Modelowanie procesów transportowych II 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Wymiarowanie systemów logistycznych 4 15 0 0 30 0 27 sylabus
∑=8
Specjalność: Rzeczoznawstwo samochodowe
(Rozwiń)
Rzeczoznawstwo samochodoweSpecjalnościowe Kosztorysowanie napraw oraz wycena pojazdów samochodowych 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Rekonstrukcja wypadków drogowych 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Ruch drogowy 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
∑=8
Specjalność: Sterowanie ruchem drogowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem drogowymSpecjalnościowe Automatyka III 1 0 0 0 15 0 9 sylabus
   Bezpieczeństwo w systemach kierowania i sterowania ruchem 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
   Cyfrowe systemy sterowania II 2 0 0 0 15 0 18 sylabus
   Systemy transportu miejskiego 3 15 0 0 15 0 27 sylabus
∑=8
Specjalność: Sterowanie ruchem kolejowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem kolejowymSpecjalnościowe Automatyka III 1 0 0 0 15 0 9 sylabus
   Bezpieczeństwo w systemach kierowania i sterowania ruchem 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
   Cyfrowe systemy sterowania II 2 0 0 0 15 0 18 sylabus
   Systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym III 2 0 0 0 15 0 18 sylabus
∑=7
Specjalność: Sterowanie ruchem lotniczym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem lotniczymSpecjalnościowe Automatyka III 1 0 0 0 15 0 9 sylabus
   Bezpieczeństwo w systemach kierowania i sterowania ruchem 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
   Cyfrowe systemy sterowania II 2 0 0 0 15 0 18 sylabus
   Systemy zarządzania ruchem lotniczym 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
∑=7
KierunkoweObieralne Praktyka dyplomowa 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Praca przejściowa 5 0 0 0 60 0 36 sylabus
∑=5
Obieralne HESObieralne Przedmiot obieralny humanistyczno-ekonomiczno-społeczny I 3 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Historia transportu 3 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy obsługi klienta w transporcie 3 15 0 0 0 0 18 sylabus
∑=3
Obieralne I, IIObieralne Przedmiot obieralny I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Przedmiot obieralny II 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy technologii budowy dróg samochodowych 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
   Systemy zarządzania jakością w transporcie 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
   Teoria i praktyka procesów decyzyjnych 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
   Wprowadzenie do maszynowego uczenia z wykorzystaniem oprogramowania MATLAB 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceObieralne Język obcy 2 0 15 0 0 0 18 sylabus
∑=2
KierunkoweObieralne Praca dyplomowa magisterska 20 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 2 0 30 0 0 0 18 sylabus
∑=22
Obieralne HESObieralne Przedmiot obieralny humanistyczno-ekonomiczno-społeczny II 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Coaching i mentoring w systemach HR (ZZL) 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Techniki prezentacji audiowizualnej i pisemnej z elementami prawno-autorskimi 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
∑=2
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt Tr2A_W01
Ma zaawansowaną wiedzę szczegółową w wybranym zakresie matematyki, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych z kierunkiem studiów Transport, obejmującą: aproksymację wielkości matematycznych przy użyciu metod Monte Carlo, jednowymiarowe procesy stochastyczne oraz ich zastosowania w technice, funkcje zespolone i przekształcenia całkowe oraz wielowymiarową analizę statystyczną, jak również zastosowanie metod matematycznych w transporcie.
Efekt Tr2A_W02
Ma zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu mechaniki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych z kierunkiem studiów Transport, w tym wiedzę dotyczącą: podstaw mechaniki analitycznej, układów drgających, elementów analizy i syntezy układów dynamicznych stosowanych w technicznych środkach transportu.
Efekt Tr2A_W03
Ma zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu fizyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych z kierunkiem studiów Transport, obejmującą mechanikę kwantową oraz znajomość budowy urządzeń nanowymiarowych.
Efekt Tr2A_W04
Ma zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu informatyki oraz telekomunikacji przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych z kierunkiem studiów Transport, w tym wiedzę dotyczącą zasad zaawansowanego programowania sieciowego oraz technologii i technik funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych wykorzystywanych dla potrzeb organizacji i kierowania transportem.
Efekt Tr2A_W05
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej, związanej z wybranymi zagadnieniami transportu, obejmującej: modelowanie systemów i procesów transportowych, sterowanie i zarządzanie ruchem, teorię niezawodności i bezpieczeństwa, systemy pomiarowe oraz systemy teleinformatyczne.
Efekt Tr2A_W06
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej związanej z wybraną specjalnością.
Efekt Tr2A_W07
Zna i rozumie główne trendy rozwojowe i najistotniejsze nowe osiągnięcia, jak i dylematy współczesnej cywilizacji z zakresu dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport, w szczególności w zakresie: infrastruktury transportu, środków transportu, systemów transportowych i logistyki, kierowania i sterowania ruchem, eksploatacji technicznej, systemów pomiarowych, inteligentnych systemów transportowych.
Efekt Tr2A_W08
Zna i rozumie metody, techniki, narzędzia oraz materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu transportu oraz wybranej specjalności.
Efekt Tr2A_W09
Zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.
Efekt Tr2A_W10
Zna i rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne oraz inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej w zakresie ogólnych zagadnień transportu oraz szczegółowych zagadnień właściwych dla wybranej specjalności, jak również zasady ich uwzględniania w praktyce.
Efekt Tr2A_W11
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
Efekt Tr2A_W12
Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych także indywidualnych form przedsiębiorczości.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt Tr2A_U01
Potrafi dokonać właściwego doboru źródeł oraz informacji z nich pochodzących, jak również dokonywać oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji w zakresie ogólnych zagadnień transportu oraz szczegółowych zagadnień transportu określonych wybraną specjalnością.
Efekt Tr2A_U02
Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców oraz prowadzić debatę.
Efekt Tr2A_U03
Potrafi kierować pracą zespołu i współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz podejmować wiodącą rolę w zespołach.
Efekt Tr2A_U04
Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.
Efekt Tr2A_U05
Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią dotyczącą transportu, w tym potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem fachowej literatury transportu, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego w obszarze transportu.
Efekt Tr2A_U06
Potrafi rozwiązywać zadania dynamiki układów drgających, dokonywać jakościowej i ilościowej analizy dynamicznych układów drgających oraz modelować układy mechaniczne.
Efekt Tr2A_U07
Przy formułowaniu i rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich, w tym zadań nietypowych, a także prostych problemów badawczych dotyczących analizy i projektowania elementów, układów, urządzeń i systemów transportowych potrafi wykorzystać poznane metody optymalizacji w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując, w tym m.in. potrafi sformułować jakościowe i formalne kryteria optymalizacji.
Efekt Tr2A_U08
Przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, w tym zadań nietypowych, a także prostych problemów badawczych dotyczących transportu potrafi wykorzystać: metody Monte Carlo, w zakresie generowania liczb losowych, przybliżonego wyznaczania całek, rozwiązywania równań różniczkowych i układów równań liniowych, jak również metody rozwiązywania problemów opisywanych za pomocą procesów stochastycznych, funkcje zespolone i przekształcenia całkowe oraz wielowymiarową analizę statystyczną danych empirycznych.
Efekt Tr2A_U09
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary charakterystyk i symulacje komputerowe, a także ekstrakcję parametrów charakteryzujących elementy, układy, urządzenia i systemy transportowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Efekt Tr2A_U10
Przy formułowaniu i rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich, w tym zadań nietypowych, a także prostych problemów badawczych w zakresie transportu i wybranej specjalności potrafi integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów Transport oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne, w szczególności potrafi integrować wiedzę z dziedziny mechaniki, elektrotechniki, informatyki, automatyki, telekomunikacji, ekonomii, prawa, eksploatacji technicznej, ergonomii i bezpieczeństwa pracy, teorii niezawodności i bezpieczeństwa.
Efekt Tr2A_U11
Potrafi formułować oraz, wykorzystując odpowiednie narzędzia analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi w zakresie transportu i wybranej specjalności, w tym związane z modelowaniem i projektowaniem elementów, układów, systemów i procesów transportowych.
Efekt Tr2A_U12
Potrafi zapisać formalnie model systemu transportowego i jego elementy – strukturę, charakterystyki elementów struktury, potok ruchu oraz zależności matematyczne opisujące modele organizowania ruchu, jak również przedstawić sformułowanie zadań optymalizacyjnych rozłożenia potoku ruchu na sieci transportowej wg zasady równych kosztów średnich i wg równych kosztów krańcowych oraz przedstawić sformułowanie modeli rozwoju systemu transportowego i sformułowanie zadań optymalizacyjnych doboru środków do zadań.
Efekt Tr2A_U13
Przy formułowaniu i rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich, w tym zadań nietypowych, a także prostych problemów badawczych dotyczących transportu potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii), w tym m.in. technologii teleinformatycznych, przy czym potrafi sformułować kryteria oceny wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w transporcie ze względu na bezpieczeństwo i niezawodność, w odniesieniu do infrastruktury, środków, systemów, urządzeń, układów i obiektów transportu.
Efekt Tr2A_U14
Przy formułowaniu i rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich, w tym zadań nietypowych, a także prostych problemów badawczych dotyczących wybranej specjalności potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii), w tym potrafi sformułować kryteria oceny infrastruktury, środków, systemów, urządzeń, układów i obiektów transportu ze względu na: interoperacyjność, kompatybilność, efektywność, wrażliwość, bezpieczeństwo, niezawodność, sprawność, energooszczędność i ochronę środowiska.
Efekt Tr2A_U15
Potrafi dokonać krytycznej analizy istniejących rozwiązań technicznych dotyczących transportu lub wybranej specjalności oraz zaproponować ich ulepszenia, w tym potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i modeli elementów, układów i systemów transportowych ze względu na określone kryteria.
Efekt Tr2A_U16
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla transportu, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne, w tym: 1) potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego elementu, układu, urządzenia lub systemu transportowego, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, prawnych, w tym ochrony własności intelektualnej oraz innych aspektów pozatechnicznych, w tym oddziaływania na otoczenie, 2) potrafi korzystać z informacji zawartych w uregulowaniach prawnych dotyczących transportu zawartych w ustawach o transporcie zbiorowym, kolejowym, drogowym, prawo budowlane, prawo o ruchu drogowym i innych pozostałych i branżowych uregulowań prawnych, 3) potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych i rozległych sieciach teleinformatycznych oraz ocenić jakość tych sieci.
Efekt Tr2A_U17
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla wybranej specjalności, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne.
Efekt Tr2A_U18
Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie materiałów, elementów, metod projektowania, wytwarzania i eksploatacji do projektowania, budowy i eksploatacji układów, urządzeń i systemów transportowych, jak również potrafi ocenić przydatność technologii telekomunikacyjnych.
Efekt Tr2A_U19
Potrafi ocenić przydatność i dostrzec ograniczenia metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla transportu lub wybranej specjalności, jak również stosując także koncepcyjnie nowe metody potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla transportu i dla wybranej specjalności, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy.
Efekt Tr2A_U20
Potrafi zaprojektować, zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne, złożone urządzenie, obiekt, system, usługę lub proces, związane z transportem, oraz zrealizować ten projekt co najmniej w części, używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe metody, techniki i narzędzia, w tym: 1) potrafi wykorzystywać oprogramowanie sieciowe, 2) potrafi projektować elementy, układy, urządzenia i systemy transportowe z uwzględnieniem zadanych kryteriów techniczno-ekonomicznych, w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania lub komputerowe narzędzia wspomagania projektowania, 3) potrafi wykonać analizę bezpieczeństwa i niezawodności zaprojektowanych układów, urządzeń i systemów.
Efekt Tr2A_U21
Potrafi zaprojektować, zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne, złożone urządzenie, obiekt, system, usługę lub proces, związane z wybraną specjalnością, oraz zrealizować ten projekt co najmniej w części, używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe metody, techniki i narzędzia.
Efekt Tr2A_U22
Przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich, w tym zadań nietypowych, a także prostych problemów badawczych dotyczących transportu potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt Tr2A_K01
Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz własnej wiedzy.
Efekt Tr2A_K02
Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, w szczególności dotyczących transportu, a także zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem tych problemów.
Efekt Tr2A_K03
Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego oraz inicjowania działania na rzecz interesu publicznego.
Efekt Tr2A_K04
Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, w szczególności w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących transportu.
Efekt Tr2A_K05
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w obszarze transportu, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania jego etosu, jak również przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.