Program Wydział Rok akademicki Stopień
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa Wydział Mechatroniki 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa Prodziekan ds. Studiów, dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska

Cele:

Studia niestacjonarne I stopnia - inżynierskie- trwają 4 lata i kończą się obroną pracy dyplomowej inżynierskiej. Obok przedmiotów ogólnych, matematyki, fizyki i języków obcych program obejmuje podstawowe przedmioty techniczne: mechanikę, elektrotechnikę, informatykę, automatykę, metrologię, fotonikę, konstrukcję urządzeń precyzyjnych oraz technologię.

Warunki przyjęć:

Od 2018 Wydział Mechatroniki nie prowadzi naboru na studia niestacjonarne.

Efekty uczenia się


Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych
(Rozwiń)
Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowychObowiązkowe Aktuatoryka elektryczna 4 15 0 0 0 0 25 sylabus
   Robotronika 3 15 0 15 0 0 26 sylabus
   Sterowniki programowalne PLC 3 15 0 15 0 0 23 sylabus
   Systemy SCADA 3 15 0 0 15 0 24 sylabus
∑=13
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych
(Rozwiń)
Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowychObowiązkowe Automatyka przemysłowa 4 15 0 15 0 0 25 sylabus
   Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych 5 15 0 15 0 0 25 sylabus
   Metody sztucznej inteligencji 4 15 0 15 0 0 25 sylabus
∑=13
PodstawoweObowiązkowe Seminarium dyplomowe 2 0 0 0 30 0 25 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
Ma wiedzę w zakresie matematyki; obejmującą analizę; algebrę; rachunek prawdopodobieństwa i metody statystyczne oraz elementy przekształceń całkowych; niezbędną do:a) opisu i analizy działania układów mechanicznych;b) opisu i analizy działania układów automatyki i robotyki;c) opisu i działania obwodów elektrycznych i układów elektronicznych.
Efekt K_W02
Ma wiedzę w zakresie fizyki; w zakresie typowym dla uniwersytetu technicznego; w tym w zakresie mechaniki klasycznej; elektrodynamiki; optyki i fotoniki; fizyki ciała stałego; niezbędną do rozumienia zjawisk fizycznych w przyrodzie i technice.
Efekt K_W03
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie mechaniki i wytrzymałości materiałów; w tym mechaniki przepływów i teorii drgań; niezbędna do projektowania struktur mechanicznych urządzeń
Efekt K_W04
Posiada podstawową wiedzę w zakresie informatyki; z uwzględnieniem oprogramowania biurowego; korzystania z sieci komputerowych i aplikacji internetowych; systemów i aplikacji bazodanowych.
Efekt K_W05
Ma uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania
Efekt K_W06
Ma uporządkowana wiedzę na temat korzystania z komputerowego wspomagania przy rozwiązywaniu problemów technicznych.
Efekt K_W07
Ma uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie elektrotechniki; układów elektronicznych analogowych i cyfrowych
Efekt K_W08
Posiada podstawową wiedzę w zakresie układów mikroprocesorowych i mikrokontrolerów w zastosowaniu do sterowania urządzeń
Efekt K_W09
Posiada uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie automatyki i robotyki
Efekt K_W10
Posiada uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie współczesnych układów napędowych stosowanych w urządzeniach automatyki i robotyki; w tym aktuatorów pneumatycznych hydraulicznych i elektrycznych
Efekt K_W11
Ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii; zna i rozumie metody pomiaru wielkości fizycznych charakteryzujących pracę urządzeń; w szczególności wielkości mechanicznych i elektrycznych
Efekt K_W12
Ma podstawową wiedzę na temat działania oraz budowy złożonych; zintegrowanych obiektów mechaniczno-elektroniczno-informatycznych
Efekt K_W13
Posiada elementarną wiedzę na temat materiałów inżynierskich; w szczególności w zakresie doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych oraz technik wytwarzania elementów i przyrządów
Efekt K_W14
Ma uporządkowana wiedzę na temat budowy, programowania i zastosowania programowalnych układów sterowania
Efekt K_W15
Ma uporządkowana wiedzę na temat sensorów oraz innych urządzeń pomiarowych wykorzystywanych w systemach automatyki i robotyki
Efekt K_W16
Orientuje się w bieżącym stanie oraz tendencjach rozwojowych w automatyce i robotyce
Efekt K_W17
Ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów wykorzystywanych w automatyce i robotyce
Efekt K_W18
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych;ekonomicznych; prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowańdziałalności inżynierskiej w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów
Efekt K_W19
Ma podstawową wiedzę z zakresu systemów optomechatronicznych w skali makro - mikro stosowanych w inteligentnych wyrobach i procesach przemysłowych
Efekt K_W20
Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
Efekt K_W21
Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania; w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt K_W22
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury; baz danych i innych źródeł; potrafi integrować informacje; wyciągać z nich wnioski a następnie formułować opinie
Efekt K_U02
Potrafi przygotować w języku polskim dokumentację zadania inżynierskiego i opis jego wyników i przedstawić je za pomocą różnych technik; w szczególności umie opracowywać schematy blokowe urządzeń systemów i dokumentację techniczną podzespołów.
Efekt K_U03
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację ustną poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
Efekt K_U04
Posługuje się językiem angielskim lub innym językiem międzynarodowym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się; czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej i źródeł informacji oraz przygotowania prezentacji ustnej dotyczącej zagadnień dotyczących mechatroniki
Efekt K_U05
Ma umiejętność samokształcenia i pogłębiania kwalifikacji
Efekt K_U06
Potrafi zastosować narzędzia matematyczne do opisu i analizy zagadnień mechanicznych; elektrycznych i elektronicznych oraz w obszarze automatyki
Efekt K_U07
Potrafi wykorzystać prawa fizyki w technice oraz projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji urządzeń automatyki
Efekt K_U08
Potrafi posługiwać się procedurami numerycznymi na potrzeby rozwiązywania problemów inżynierskich
Efekt K_U09
Ma umiejętność programowania proceduralnego i obiektowego
Efekt K_U10
Potrafi wykorzystywać sieci komputerowe i telekomunikacyjne
Efekt K_U11
Potrafi opracowywać i wykorzystywać bazy danych
Efekt K_U12
Potrafi wykorzystywać metody sztucznej inteligencji w budowie systemów automatyki i robotyki
Efekt K_U13
Potrafi dokonywać analizy i przetwarzania sygnałów ciągłych i dyskretnych w czasie
Efekt K_U14
Potrafi dokonywać analizy i opisu systemów liniowych
Efekt K_U15
Potrafi rozróżnić podstawowe struktury układów sterowania
Efekt K_U16
Potrafi opisać i dokonać analizy prostego liniowego układu dynamicznego w dziedzinie czasu i zmiennej zespolonej
Efekt K_U17
Potrafi zbadać i ocenić stabilność układów automatyki
Efekt K_U18
Potrafi projektować prosty układ regulacji metodami częstotliwościowymi
Efekt K_U19
Potrafi dobrać nastawy regulatora PID
Efekt K_U20
Potrafi projektować manipulatory i roboty zbudowane ze standardowych podzespołów
Efekt K_U21
Potrafi projektować oraz zaimplementować układ sterowania robotem
Efekt K_U22
Potrafi zaprojektować proste układy elektroniczne przeznaczone do zastosowania w urządzeniach automatyki i robotyki
Efekt K_U23
Umie projektować ciągłe i dyskretne układy regulacji procesami ciągłymi ze sprzężeniem od wyjścia lub zmiennych stanu
Efekt K_U24
Potrafi poddawać analizie problemy występujące w sterowaniu procesami dyskretnymi
Efekt K_U25
Potrafi opracowywać proste modele symulacyjne procesów dyskretnych
Efekt K_U26
Potrafi projektować; implementować i integrować systemy pracujące w czasie rzeczywistym
Efekt K_U27
Potrafi wykonać podstawową analizę ekonomiczną przedsięwzięcia inżynierskiego
Efekt K_U28
Potrafi przy formułowaniu i realizacji zadań inzynierskich w obszarze urządzeń automatyki i robotyki zwracać uwagę na aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
Rozumie potrzebę (i zna formy ciągłego dokształcania: studia 2 i 3 stopnia; studia podyplomowe; kursy) podnoszenia kompetencji zawodowych; społecznych i osobistych – w odniesieniu do samego siebie i innych osób
Efekt K_K02
Zna i rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w obszarze automatyki i robotyki; a w szczególności aspekt społeczny automatyzacji i robotyzacji oraz jej wpływ na rynek pracy
Efekt K_K03
Jest świadomy roli absolwenta Politechniki Warszawskiej i Wydziału Mechatroniki w sensie popularyzacji wiedzy w zakresie automatyki i robotyki w społeczeństwie
Efekt K_K04
Ma świadomość odpowiedzialności za prace własną i zespołu; którego jest członkiem i zachowuje się w sposób profesjonalny i zgodny z etyką zawodową
Efekt K_K05
Potrafi funkcjonować w sposób przedsiębiorczy