Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych Dr hab. inż. Michał Hać, prof. uczelni

Cele:

Absolwenta Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych charakteryzuje: rozległa wiedza z przedmiotów podstawowych, interdyscyplinarne systemowe podejście do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomaganych komputerowo procesów: projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu maszyn oraz pojazdów, przygotowanie do pracy w zespole, znajomość języka obcego, przygotowanie z zakresu ochrony środowiska związanej z eksploatacją pojazdów i maszyn roboczych, jak też wiedza praktyczna z realizowanej zgodnie z programem studiów praktyki dyplomowej. Absolwent Wydziału jest przygotowany do twórczej działalności z zakresu: projektowania; wytwarzania; bezpieczeństwa; eksploatacji urządzeń mechanicznych i mechatronicznych, a zwłaszcza: samochodów, ciągników, pojazdów specjalnych, maszyn budowlanych i specjalnych oraz dźwignic. Jest zdolny do podejmowania pracy zawodowej w dużych koncernach, w przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego, kolejowego, maszynowego, w jednostkach projektowych, badawczo-naukowych, a także w średnich i małych firmach. Specjalność Automatyzacja maszyn i systemów transportowych W ramach tej specjalności, na studiach II stopnia kształci się magistrów inżynierów, którzy będą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu: • modelowania systemów: człowiek-maszyna-środowisko oraz doboru maszyn do stawianych zadań, • budowy modeli funkcjonalnych typowych maszyn roboczych i systemów transportu, • zagadnień budowy, projektowania oraz eksploatacji maszyn i systemów transportowych w tym układów napędowych maszyn roboczych, urządzeń dźwigowych i transportu wewnętrznego, jak również ich konstrukcji i eksploatacji pod kątem efektywności i niezawodności, • zagadnień monitorowania maszyn roboczych i systemów transportowych, • zagadnień automatyzacji i robotyzacji procesów z wykorzystaniem maszyn roboczych i systemów transportu wewnętrznego. Studenci poznają i analizują budowę i zasady eksploatacji maszyn roboczych i środków transportu oraz projektują systemy automatyzacji. Uniwersalne kompetencje zawodowe sprawiają, że absolwenci tej specjalności z powodzeniem znajdą zatrudnienie jako konstruktorzy lub specjaliści od eksploatacji maszyn roboczych i systemów transportu wewnętrznego. Specjalność Konstrukcje cienkościenne W ramach tej specjalności, na studiach II stopnia, kształci się magistrów inżynierów, którzy będą posiadać wiedzę i umiejętności obejmujące zakres: • zaawansowanej mechaniki i wytrzymałości ukierunkowanej na konstrukcje cienkościenne, • zaawansowanych metod projektowania i analiz konstrukcji cienkościennych, • mechaniki konstrukcji kompozytowych, • badań właściwości struktur cienkościennych, • wykorzystania nowoczesnych systemów CAD, MES, itp. W okolicach Warszawy, jak i w całej Polsce, jest wiele zarówno dużych firm produkcyjnych, jak i mniejszych zakładów, które są potencjalnym miejscem pracy dla absolwentów tej specjalności. Uniwersalne kompetencje zawodowe oraz biegłość w posługiwaniu się CAD i MES, zwłaszcza umiejętność analiz struktur cienkościennych, sprawia że absolwenci mają szeroki wachlarz firm do wyboru i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Specjalność Dynamika maszyn Absolwent specjalności Dynamika maszyn posiada wiedzę na temat budowy, projektowania oraz eksploatacji maszyn ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zjawisk dynamicznych decydujących o pracy i trwałości elementów i podzespołów maszyn, które z założenia projektowane są do zadań w zmiennym reżimie operacyjnym lub/i są narażone na drgania wymuszone kinematycznie, bezwładnościowo lub drgania samowzbudne. Potrafi przewidzieć problemy związane z dynamiką podzespołu, umie zbudować model matematyczny i wie jak przeprowadzić symulacje numeryczne z wykorzystaniem współczesnych narzędzi komputerowych. Absolwent tej specjalności doskonale rozumie wagę zjawisk dynamicznych w budowie maszyn i zdaje sobie sprawę o tym, że mogą to być czynniki decydujące o sprawności maszyny i bezpieczeństwie operatora mimo pozornej poprawności konstrukcji spełniającej kryteria statyczne projektu. Potrafi właściwie zdiagnozować zjawiska zagrażające integralności struktury wywołane rezonansem lub utratą stateczności. Absolwent jest zaznajomiony z elementami mechaniki analitycznej, zaawansowanymi zagadnieniami teorii drgań i z wytrzymałości dwuwymiarowych elementów konstrukcji i maszyn. Potrafi przeprowadzić analizę drgań wirujących wirników oraz drgań poprzecznych paneli elastycznych i określić dla nich krytyczną wartość parametru bifurkacyjnego (prędkość obrotową, obciążenie zewnętrze). Wie, czym grozi przekroczenie tego parametru i potrafi sformułować z tym związane zalecenia lub modyfikacje inżynierskie dla konstruktora. Absolwent posiada wiedzę o nowoczesnych materiałach, w tym o kompozytach pasywnych i aktywnych z elementami „inteligentnymi” oraz potrafi je wykorzystać w świadomym kreowaniu właściwości dynamicznych projektowanego obiektu. Specjalność Maszyny robocze W ramach tej specjalności, na studiach II stopnia, kształci się magistrów inzynierów, którzy opanują wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień: • projektowania maszyn budowlanych, maszyn drogowych oraz dźwignic w zakresie układów napędowych i sterujących oraz konstrukcji nośnych, • bezpieczeństwa użytkowania maszyn roboczych, zwłaszcza dźwignic, • logistyki eksploatacji maszyn roboczych. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i nadzoru eksploatacji maszyn roboczych, oceny bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania. Posiadana przez nich wiedza umożliwia projektowanie części i podzespołów maszyn oraz samych maszyn jak również projektowania modernizacji. W rejonie Warszawy mieszczą się ośrodki. naukowo-badawcze branży maszyn roboczych, które są potencjalnym miejscem pracy dla absolwentów specjalności Maszyny robocze. Specjalność Nadwozia pojazdów W ramach tej specjalności na studiach II stopnia kształci się inżynierów z tytułem magistra, którzy zdobędą rozległą i interdyscyplinarną wiedzę z przedmiotów podstawowych oraz poszerzone umiejętności specjalistyczne uzyskane dzięki przedmiotom obieralnym i tematyce realizowanej pracy przejściowej i dyplomowej. Absolwentów tej specjalności charakteryzuje interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów technicznych, ale także szeroka wiedza z zakresu: • budowy i rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych aktualnie w nadwoziach pojazdów, • technologii produkcji, eksploatacji i tendencji rozwojowych obserwowanych w przemyśle samochodowym, • zaawansowanych metod obliczeniowych służących do symulacji numerycznej zachowania konstrukcji inżynierskich, • współczesnych narzędzi komputerowego wspomagania projektowania stosowanych do modelowania i obliczeń wytrzymałościowych struktur nośnych nadwozi i ich elementów. Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach projektowych, a także w ośrodkach badawczo-naukowych związanych z przemysłem samochodowym w kraju i zagranicą. Specjalność Napędy hybrydowe W ramach tej specjalności, na studiach II stopnia, kształci się magistrów inżynierów, którzy opanują wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień: • projektowania układów hybrydowych pojazdów i maszyn, ich analizy energetycznej, • bezpieczeństwa użytkowania napędów hybrydowych, • logistyki eksploatacji pojazdów hybrydowych. Absolwenci specjalności Napędy hybrydowe znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem układów hybrydowych maszyn i pojazdów oraz ich eksploatacją w kraju i zagranicą. Specjalność Pojazdy Absolwent studiów II stopnia na specjalności (kierunku dyplomowania) Pojazdy uzyskując stopień magistra inżyniera mechanika posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie: • zagadnień dotyczących mechaniki ruchu pojazdów, a szczególnie przyspieszania, hamowania, ruchu krzywoliniowego i drgań, • modelowania i symulacji komputerowej zjawisk zachodzących w ruchu pojazdów, • projektowania pojazdów oraz ich zespołów układu napędowego, podwozi i nadwozi z wykorzystaniem komputerowych programów inżynierskich • zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ruchu pojazdów, a w szczególności systemów bezpieczeństwa czynnego, • zagadnień dotyczących badań stanowiskowych i trakcyjnych pojazdów, • zagadnień związanych z rzeczoznawstwem samochodowym, w tym z problematyką rekonstrukcji przebiegu wypadku drogowego. W rejonie Warszawy mieszczą się ośrodki naukowo-badawcze branży samochodowej i kolejowej oraz wiele firm produkcyjnych i usługowych związanych z transportem drogowym i szynowym, ponadto duże zakłady transportu publicznego (autobusy, tramwaje i metro). Wszystkie te firmy i instytucje są potencjalnym miejscem pracy dla magistrów inżynierów ‒ absolwentów specjalności Pojazdy. Specjalność Silniki spalinowe Absolwent specjalności Silniki Spalinowe na studiach II stopnia opanuje wiedzę i umiejętności w zakresie: • zagadnień dotyczących budowy, projektowania, eksploatacji tłokowych silników spalinowych i ich elementów, • stosowania materiałów eksploatacyjnych w motoryzacji, • planowania i prowadzenia badań empirycznych i symulacyjnych dotyczących silników spalinowych, • zasad eksploatacji oraz diagnostyki silników spalinowych, • zagadnień dotyczących budowy, eksploatacji układów oczyszczania spalin, a w szczególności reaktorów katalitycznych oraz filtrów cząstek stałych. Koncentracja firm motoryzacyjnych w województwie mazowieckim, lubelskim oraz w południowej części kraju, z wyszczególnieniem regionu bielskiego oraz na terenie województwa śląskiego, pozwala absolwentom tej specjalności na podejmowanie pracy w dużych zakładach produkujących samochody lub ich podzespoły, przedsiębiorstwach transportowych, przedstawicielstwach koncernów samochodowych, a także małych firmach usługowych szeroko rozumianego zaplecza technicznego motoryzacji. Ponadto absolwenci tej specjalności są bardzo dobrze przygotowani do pracy w krajowych instytutach naukowo-badawczych związanych z motoryzacją (np. ITS, PIMOT, IBiRM BOSMAL). Specjalność Wibroakustyka Wiedza i umiejętności absolwentów tej specjalności uzyskane w ramach studiów dotyczą rozwinięcia zagadnień wymaganych od absolwenta studiów inżynierskich, uzupełnionych o umiejętności: • modelowania i identyfikacji dróg propagacji energii wibroakustycznej, • wykorzystania aktywnych i semiaktywnych metod w tłumieniu hałasu i drgań, • opisu i analizy pól akustycznych w różnych warunkach zakłóceń, • zaawansowanych technik cyfrowego przetwarzania sygnałów, • sposobów i technik minimalizacji procesów wibroakustycznych w pojazdach i maszynach roboczych. Specjalność Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich W ramach tej specjalności, kształci się magistrów inżynierów, którzy będą potrafili definiować, identyfikować i charakteryzować cechy konstrukcyjno-technologiczne projektowanych ustrojów mechanicznych, analizować i formułować merytorycznie opracowywaną tematykę jak i proponować możliwie najlepsze rozwiązania. Absolwenci specjalność WKPI będą potrafili zinterpretować zagadnienia związane z realizowanym projektem, opracować i zaprezentować zaproponowane rozwiązania, a przede wszystkim wykorzystywać: • nowoczesne metody i narzędzia komputerowe systemów CAD/CAM/CAE do projektowania pojazdów, maszyn roboczych i innych urządzeń mechanicznych, • wspomaganie komputerowe metod i technik wytwarzania w projektowaniu technologicznym, a w szczególności obrabiarek sterowanych numerycznie, • techniki inżynierii odwrotnej w procesie projektowania, akwizycji danych w procesach skanowania, tworzenia modeli parametrycznych i druku 3D. Absolwenci będą posiadać uniwersalne kompetencje zawodowe oraz biegłość w posługiwaniu się narzędziami komputerowymi. Będą świadomi swojej roli społecznej jaką mają spełniać w swoim otoczeniu, a także posiadać zdolności do organizowania środowiska pracy zawodowej.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyzacja maszyn i systemów transportowych
(Rozwiń)
Automatyzacja maszyn i systemów transportowychSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
∑=4
Specjalność: Dynamika maszyn
(Rozwiń)
Dynamika maszynSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
∑=4
Specjalność: Konstrukcje cienkościenne
(Rozwiń)
Konstrukcje cienkościenneSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
 Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta Nieliniowe zagadnienia MES 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=4
Specjalność: Maszyny robocze
(Rozwiń)
Maszyny roboczeSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
∑=4
Specjalność: Nadwozia pojazdów
(Rozwiń)
Nadwozia pojazdówSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
∑=4
Specjalność: Pojazdy
(Rozwiń)
PojazdySpecjalnościowe Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
∑=4
Specjalność: Silniki spalinowe
(Rozwiń)
Silniki spalinoweSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
 Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta Podstawy recyklingu 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Projektowanie układów napędowych pojazdów 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=4
Specjalność: Wibroakustyka
(Rozwiń)
WibroakustykaSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
 Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta Zaawansowane metody cyfrowej analizy sygnałów 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=4
Specjalność: Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich
(Rozwiń)
Wspomaganie komputerowe prac inżynierskichSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
 Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta Komputerowo wspomagane wytwarzanie II 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Automatyka 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Diagnostyka maszyn 2 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Metody numeryczne w mechanice 2 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Zintegrowane systemy wytwarzania 2 16 0 8 0 0 24 sylabus
∑=8
PodstawoweFizyka i mechanika Fizyka IV 4 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Mechanika ogólna III 5 16 16 0 0 0 16 sylabus
 Matematyka Analiza zespolona 4 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 4 8 8 0 0 0 16 sylabus
∑=17
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyzacja maszyn i systemów transportowych
(Rozwiń)
Automatyzacja maszyn i systemów transportowychSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 3 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 dla specjalności 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
∑=4
Specjalność: Dynamika maszyn
(Rozwiń)
Dynamika maszynSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 3 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 dla specjalności 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
∑=4
Specjalność: Konstrukcje cienkościenne
(Rozwiń)
Konstrukcje cienkościenneSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 3 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 dla specjalności 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
 Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta Badania właściwości materiałów i elementów struktur cienkościennych 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=4
Specjalność: Maszyny robocze
(Rozwiń)
Maszyny roboczeSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 3 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 dla specjalności 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
∑=4
Specjalność: Nadwozia pojazdów
(Rozwiń)
Nadwozia pojazdówSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 3 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 dla specjalności 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
 Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta Projektowanie podwozi samochodów 2 8 0 0 8 0 16 sylabus
∑=4
Specjalność: Pojazdy
(Rozwiń)
PojazdySpecjalnościowe Przedmiot obieralny 3 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 dla specjalności 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
 Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta Projektowanie podwozi samochodów 2 8 0 0 8 0 16 sylabus
∑=4
Specjalność: Silniki spalinowe
(Rozwiń)
Silniki spalinoweSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 3 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 dla specjalności 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
∑=4
Specjalność: Wibroakustyka
(Rozwiń)
WibroakustykaSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 3 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 dla specjalności 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
 Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta Projektowanie konstrukcji cichobieżnych 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=4
Specjalność: Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich
(Rozwiń)
Wspomaganie komputerowe prac inżynierskichSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 3 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 dla specjalności 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Algorytmy genetyczne i sieci neuronowe 3 16 0 8 0 0 24 sylabus
   Bezpieczeństwo systemów technicznych 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
   Modelowanie i badania maszyn 6 16 0 16 0 0 24 sylabus
   Modelowanie komputerowe w praktyce inżynierskiej 2 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Podstawy robotyki 2 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Praca przejściowa 4 0 0 0 6 0 48 sylabus
   Teoria konstrukcji 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
   Wybrane zagadnienia termodynamiki i mechaniki płynów 3 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Zaawansowane materiały konstrukcyjne 2 8 0 8 0 0 16 sylabus
∑=26
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyzacja maszyn i systemów transportowych
(Rozwiń)
Automatyzacja maszyn i systemów transportowychSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 5 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 6 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=4
Specjalność: Dynamika maszyn
(Rozwiń)
Dynamika maszynSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 5 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 6 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=4
Specjalność: Konstrukcje cienkościenne
(Rozwiń)
Konstrukcje cienkościenneSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 5 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 6 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=4
Specjalność: Maszyny robocze
(Rozwiń)
Maszyny roboczeSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 5 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 6 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=4
Specjalność: Nadwozia pojazdów
(Rozwiń)
Nadwozia pojazdówSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 5 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 6 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
 Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta Projektowanie podwozi samochodów 2 8 0 0 8 0 16 sylabus
∑=4
Specjalność: Pojazdy
(Rozwiń)
PojazdySpecjalnościowe Przedmiot obieralny 5 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 6 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
 Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta Projektowanie podwozi samochodów 2 8 0 0 8 0 16 sylabus
∑=4
Specjalność: Silniki spalinowe
(Rozwiń)
Silniki spalinoweSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 5 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 6 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=4
Specjalność: Wibroakustyka
(Rozwiń)
WibroakustykaSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 5 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 6 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=4
Specjalność: Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich
(Rozwiń)
Wspomaganie komputerowe prac inżynierskichSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 5 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 6 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Praktyka dyplomowa 4 0 0 0 160 0 160 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 16 0 0 0 16 sylabus
∑=26
OgólnePrzedmioty HES Podstawy prawa pracy 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
   Przedmiot ekonomiczno-humanistyczny 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt KMiBM2_W01
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych działów matematyki, mechaniki, metod numerycznych, metod optymalizacji w tym algorytmów genetycznych i sieci neuronowych niezbędnych do: 1. modelowania i analizy zaawansowanych problemów projektowych w budowie maszyn i pojazdów, 2. modelowania i syntezy zaawansowanych układów mechanicznych, 3. modelowania i analizy, a także syntezy zaawansowanych, złożonych procesów wytwarzania
Efekt KMiBM2_W02
ma elementarną wiedze w zakresie fizyki ciała stałego, fizyki kwantowej, fizyki relatywistycznej i fizyki jądrowej.
Efekt KMiBM2_W03
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki (zwłaszcza mechaniki i termodynamiki),
Efekt KMiBM2_W04
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki materiałów, niezbędną do prowadzenia analiz wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych, w tym z zastosowaniem systemów komputerowych
Efekt KMiBM2_W05
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie zaawansowanych problemów modelowania i analizy stosowanych w mechanice płynów i termodynamice
Efekt KMiBM2_W06
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie nowoczesnych materiałów stosowanych w budowie maszyn i sposobów wyznaczania ich właściwości mechanicznych, jak również zna aspekty ekonomiczne ich stosowania
Efekt KMiBM2_W07
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie współczesnych zintegrowanych systemów wytwarzania
Efekt KMiBM2_W08
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie rozwiązań stosowanych w układach automatyki maszyn i pojazdów,
Efekt KMiBM2_W09
ma podstawową wiedzę w zakresie współczesnych zastosowań robotyki w budowie pojazdów i maszyn roboczych
Efekt KMiBM2_W10
ma elementarną wiedzę w zakresie integracji procesów projektowania i wytwarzania w odniesieniu do pojazdów i maszyn roboczych
Efekt KMiBM2_W11
ma podstawową wiedzę w zakresie komputerowego modelowania problemów budowy maszyn i pojazdów
Efekt KMiBM2_W12
ma podstawową wiedzę w zakresie badań i modelowania układów maszyn
Efekt KMiBM2_W13
zna i rozumie podstawowe podejścia stosowane w procesach modelowania i badania współczesnych maszyn i pojazdów
Efekt KMiBM2_W14
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie diagnostyki zaawansowanych technicznie maszyn i pojazdów
Efekt KMiBM2_W15
zna i rozumie podstawowe metody stosowane w modelowaniu bezpieczeństwa układów technicznych
Efekt KMiBM2_W16
ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania zasobami własności intelektualnej i prawa patentowego,

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt KMiBM_U17
potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego,
Efekt KMiBM2_U01
potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne i fizyczne we wspomaganiu realizacji procesów inżynierskich,
Efekt KMiBM2_U02
potrafi zastosować poznane metody i narzędzia modelowania, i analizy w procesach rozwiązywania zaawansowanych problemów projektowych w budowie maszyn i pojazdów.
Efekt KMiBM2_U03
potrafi skutecznie przeprowadzić proces modelowania i syntezy zaawansowanych, układów mechanicznych.
Efekt KMiBM2_U04
potrafi dobrać odpowiednie materiały konstrukcyjne dla projektowanych elementów maszyn i pojazdów na podstawie znajomości ich właściwości mechanicznych
Efekt KMiBM2_U05
potrafi dokonać analizy zaawansowanych, złożonych procesów wytwarzania i posługiwać się współczesnymi, zintegrowanymi systemami wytwarzania
Efekt KMiBM2_U06
potrafi zastosować wiedzę odnośnie zaawansowanych rozwiązań w układach automatyki maszyn i pojazdów
Efekt KMiBM2_U07
potrafi zaprojektować optymalne elementy i zespoły maszyn i pojazdów z uwzględnieniem kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod i narzędzi oraz uwzględniając proces technologiczny ich wykonania
Efekt KMiBM2_U08
potrafi praktycznie zaimplementować wiedzę w zakresie komputerowego, zaawansowanego modelowania problemów budowy maszyn i pojazdów
Efekt KMiBM2_U09
potrafi zaplanować i przeprowadzić badania układów mechanicznych maszyn roboczych i pojazdów oraz dokonać; potrafi dokonać interpretacji wyników i wyciągnąć właściwe wnioski
Efekt KMiBM2_U10
potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę w zakresie współczesnych rozwiązań robotyki w budowie maszyn roboczych i pojazdów
Efekt KMiBM2_U11
potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie diagnostyki w rozwiązywaniu zaawansowanych technicznie problemów diagnostycznych maszyn i pojazdów
Efekt KMiBM2_U12
potrafi w realizowanych zadaniach projektowych i badawczych dostrzec składniki wymagające rozwiązań niekonwencjonalnych; potrafi dostrzec i docenić w realizowanych zadaniach projektowych i badawczych elementy innowacyjne i pozatechniczne
Efekt KMiBM2_U13
umie wykorzystać metody modelowania bezpieczeństwa układów technicznych w budowie maszyn roboczych i pojazdów
Efekt KMiBM2_U14
potrafi do rozwiązywania zadań inżynierskich integrować wiedzę pochodzącą z różnych źródeł w tym z zakresu interdyscyplinarnych i wielodyscyplinowych procesów inżynierskich w budowie maszyn i pojazdów
Efekt KMiBM2_U15
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski i formułować merytoryczne opinie
Efekt KMiBM2_U16
potrafi opracować opracowanie naukowe z realizacji eksperymentu lub zadania projektowego; potrafi przygotować syntetyczne omówienie uzyskanych wyników,
Efekt KMiBM2_U18
posługuje się językiem angielskim lub innym języku obcym, uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie kierunku MiBM w stopniu wystarczającym do porozumiewania się w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, wygłoszenia krótkiego wystąpienia na temat zrealizowanego zadania projektowego lub badawczego
Efekt KMiBM2_U19
potrafi określić kierunki dalszego kształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych,
Efekt KMiBM2_U20
potrafi pracować w środowisku przemysłowym wykazując dyscyplinę, odpowiedzialność i właściwy stosunek do pracy oraz przestrzegając zasad bezpieczeństwa związanego z tą pracą

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt KMiBM2_K01
rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie budowy maszyn i pojazdów i innych aspektów działalności inżyniera mechanika