Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych dr inż. Marcin Jasiński

Cele:

Celem programu kształcenia na kierunku Mechatronika jest dostarczenie absolwentom obszernej wiedzy z przedmiotów podstawowych oraz dobrze podbudowanej teoretycznie wiedzy z zakresu budowy maszyn, pojazdów oraz systemów mechatronicznych. Celem programu jest również wyrobienie w nich interdyscyplinarnego, systemowego podejścia do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowo wspomaganego procesu projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu. Ze względu na ukierunkowanie efektów kształcenia na wymagania stawiane przez przemysł szeroko pojętych pojazdów i maszyn roboczych, program kształcenia na kierunku MTR Wydziału SiMR w szerokim zakresie uwzględnia zagadnienia z dziedziny Mechaniki płynów, Termodynamiki, Mechaniki i Dynamiki pojazdów. Znaczna cześć programu kształcenia odnosi się do układów napędowych maszyn i pojazdów opartych o napędy mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne. Nie mniej istotna część programu kształcenia odnosi się do projektowania systemów mechatronicznych stosowanych w pojazdach i maszynach roboczych oraz inteligentnych elementów infrastruktury. W programie kształcenia duża część efektów dotyczy procesu wytwarzania tego typu systemu, bez którego znajomości trudno jest poprawnie zaprojektować elementy układów napędowych i konstrukcji nośnych maszyn i pojazdów. Kierunek Mechatronika umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy inżynierskiej w zakresie ogólnej budowy maszyn, jak również wiedzy specjalistycznej, dotyczącej projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, sterowania i eksploatacji szerokiej gamy obiektów wydziału, tj. pojazdów (samochodów, ciągników, pojazdów szynowych, pojazdów specjalnych) i maszyn roboczych (budowlanych, drogowych, dźwignic, przenośników i innych) oraz ich systemów mechatronicznych. Studenci studiów II stopnia mają do wyboru następujące specjalności: • Mechatronika Pojazdów • Mechatronika Maszyn Roboczych • Konstrukcje Inteligentne • Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Mechatronika Maszyn Roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika Maszyn RoboczychSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta Statyka konstrukcji przestrzennych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Specjalność: Mechatronika Pojazdów
(Rozwiń)
Mechatronika PojazdówSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Diagnostyka maszyn 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody numeryczne w mechanice 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Modelowanie systemów mechatronicznych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zintegrowane systemy wytwarzania 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=9
PodstawoweFizyka i mechanika Fizyka IV 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika ogólna III 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Matematyka Analiza zespolona 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=17
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Mechatronika Maszyn Roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika Maszyn RoboczychSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 3 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta Statyka konstrukcji przestrzennych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Specjalność: Mechatronika Pojazdów
(Rozwiń)
Mechatronika PojazdówSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 3 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta Kogeneracja energii w pojazdach 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Algorytmy genetyczne i sieci neuronowe 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Bezpieczeństwo systemów technicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Modelowanie komputerowe w praktyce inżynierskiej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Modelowanie maszyn roboczych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie ruchu pojazdów autonomicznych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Praca przejściowa 4 0 0 0 75 0 75 sylabus
   Sieci komputerowe 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Sterowanie i regulacja maszyn roboczych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Systemy czasu rzeczywistego 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Uszkodzeniowo zorientowane sterowanie układami dynamicznymi 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane metody analizy sygnałów i obrazów 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=26
OgólneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 1 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Mechatronika Maszyn Roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika Maszyn RoboczychSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 5 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 6 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta Statyka konstrukcji przestrzennych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Specjalność: Mechatronika Pojazdów
(Rozwiń)
Mechatronika PojazdówSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 5 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 6 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta Kogeneracja energii w pojazdach 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 270 0 270 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Praktyka dyplomowa 4 0 0 0 600 0 160 sylabus
∑=22
OgólnePrzedmioty HES Podstawy prawa pracy 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot ekonomiczno-humanistyczny 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt KMchtr2_W01
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych działów matematyki, mechaniki, metod numerycznych, metod optymalizacji w tym algorytmów genetycznych i sieci neuronowych niezbędnych do: 1. modelowania i analizy zaawansowanych problemów projektowych systemów mechatronicznych maszyn i pojazdów, 2. modelowania i syntezy zaawansowanych układów mechatronicznych, 3. modelowania i analizy, a także syntezy zaawansowanych, złożonych procesów występujących w systemach mechatronicznych
Efekt KMchtr2_W02
ma elementarną wiedze w zakresie fizyki ciała stałego, fizyki kwantowej, fizyki relatywistycznej i fizyki jądrowej.
Efekt KMchtr2_W03
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki (zwłaszcza mechaniki, mechaniki płynów i termodynamiki)
Efekt KMchtr2_W04
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki materiałów, niezbędną do prowadzenia analiz wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych, w tym z zastosowaniem systemów komputerowych
Efekt KMchtr2_W05
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie zaawansowanych problemów modelowania i analizy stosowanych w mechanice płynów i termodynamice
Efekt KMchtr2_W06
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie nowoczesnych materiałów stosowanych w budowie maszyn i sposobów wyznaczania ich właściwości mechanicznych, jak również zna aspekty ekonomiczne ich stosowania
Efekt KMchtr2_W07
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie współczesnych zintegrowanych systemów mechatronicznych
Efekt KMchtr2_W08
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie rozwiązań stosowanych w układach mechatronicznych maszyn i pojazdów,
Efekt KMchtr2_W09
ma podstawową wiedzę w zakresie współczesnych zastosowań robotyki w systemach mechatronicznych pojazdów i maszyn roboczych
Efekt KMchtr2_W10
ma elementarną wiedzę w zakresie integracji procesów projektowania i wytwarzania systemów mechatronicznych w odniesieniu do pojazdów i maszyn roboczych
Efekt KMchtr2_W11
ma podstawową wiedzę w zakresie komputerowego modelowania problemów budowy maszyn i pojazdów
Efekt KMchtr2_W12
ma podstawową wiedzę w zakresie badań i modelowania układów mechatronicznych maszyn i pojazdów
Efekt KMchtr2_W13
zna i rozumie podstawowe podejścia stosowane w procesach modelowania i badania współczesnych maszyn i pojazdów
Efekt KMchtr2_W14
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie diagnostyki zaawansowanych technicznie maszyn i pojazdów
Efekt KMchtr2_W15
zna i rozumie podstawowe metody stosowane w modelowaniu bezpieczeństwa układów technicznych
Efekt KMchtr2_W16
ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania zasobami własności intelektualnej i prawa patentowego,

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt KMchtr2_U01
potrafi wykorzystać poznane metody modelowania matematycznego we wspomaganiu realizacji procesów inżynierskich,
Efekt KMchtr2_U02
potrafi zastosować poznane metody i narzędzia modelowania, i analizy w procesach rozwiązywania zaawansowanych problemów projektowych w budowie maszyn, pojazdów i systemów mechatronicznych
Efekt KMchtr2_U03
potrafi skutecznie przeprowadzić proces modelowania i syntezy zaawansowanych, układów mechatronicznych.
Efekt KMchtr2_U04
potrafi dobrać odpowiednie materiały konstrukcyjne dla projektowanych elementów maszyn i pojazdów na podstawie znajomości ich właściwości mechanicznych
Efekt KMchtr2_U05
potrafi dokonać analizy zaawansowanych, złożonych procesów wytwarzania i posługiwać się współczesnymi, zintegrowanymi systemami wytwarzania,
Efekt KMchtr2_U06
potrafi zastosować wiedzę odnośnie zaawansowanych rozwiązań w układach automatyki maszyn i pojazdów,
Efekt KMchtr2_U07
potrafi zaprojektować optymalne elementy i zespoły maszyn i pojazdów z uwzględnieniem kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod i narzędzi oraz uwzględniając proces technologiczny ich wykonania
Efekt KMchtr2_U08
potrafi praktycznie zaimplementować wiedzę w zakresie komputerowego, zaawansowanego modelowania problemów budowy systemów mechatronicznych maszyn i pojazdów
Efekt KMchtr2_U09
potrafi zaplanować i przeprowadzić badania układów mechanicznych i elektronicznych maszyn roboczych i pojazdów oraz potrafi dokonać interpretacji wyników i wyciągnąć właściwe wnioski,
Efekt KMchtr2_U10
potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę w zakresie współczesnych rozwiązań robotyki w budowie maszyn roboczych i pojazdów,
Efekt KMchtr2_U11
potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie diagnostyki w rozwiązywaniu zaawansowanych technicznie problemów diagnostycznych maszyn i pojazdów,
Efekt KMchtr2_U12
potrafi w realizowanych zadaniach projektowych i badawczych dostrzec składniki wymagające rozwiązań niekonwencjonalnych; potrafi dostrzec i docenić w realizowanych zadaniach projektowych i badawczych elementy innowacyjne
Efekt KMchtr2_U13
umie wykorzystać metody modelowania bezpieczeństwa układów technicznych w systemach mechatronicznych
Efekt KMchtr2_U14
potrafi do rozwiązywania zadań inżynierskich integrować wiedzę pochodzącą z różnych źródeł w tym z zakresu interdyscyplinarnych i wielodyscyplinowych procesów inżynierskich w budowie maszyn, pojazdów i systemów mechatronicznych
Efekt KMchtr2_U15
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski i formułować merytoryczne opinie,
Efekt KMchtr2_U16
potrafi opracować opracowanie naukowe z realizacji eksperymentu lub zadania projektowego; potrafi przygotować syntetyczne omówienie uzyskanych wyników,
Efekt KMchtr2_U17
potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego,
Efekt KMchtr2_U18
posługuje się językiem angielskim lub innym języku obcym, uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie kierunku MTR w stopniu wystarczającym do porozumiewania się w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, wygłoszenia krótkiego wystąpienia na temat zrealizowanego zadania projektowego lub badawczego
Efekt KMchtr2_U19
potrafi określić kierunki dalszego kształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych,
Efekt KMchtr2_U20
potrafi pracować w środowisku przemysłowym wykazując dyscyplinę, odpowiedzialność i właściwy stosunek do pracy oraz przestrzegając zasad bezpieczeństwa związanego z tą pracą

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt KMchtr2_K01
rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie mechatroniki maszyn i pojazdów i innych aspektów działalności inżyniera mechatronika