Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych dr inż. Piotr Piórkowski

Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Projektowanie materiałów do nowych generacji chemicznych źródeł prądu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane metody specyfikacji geometrii wyrobów 2 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Zagadnienia cyfrowego sterowania i przetwarzania sygnałów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologie ochrony przed korozją 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=6
PodstawoweFizyka i Matematyka Mechanika analityczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Pojazdy Ekologiczne
(Rozwiń)
Pojazdy EkologicznePrzedmioty specjalnościowe Generatory liniowe 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Przekładnie mechaniczne w napędach elektrycznych i hybrydowych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
OgólneHES Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
Specjalnościowe Specjalnościowe Algorytmy w pojazdach autonomicznych 5 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Automatyka napędu elektrycznego 5 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Mikroprocesorowe systemy sterowania 5 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Napęd hybrydowy elektryczno-hydrostatyczny 5 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Projektowanie obwodów elektronicznych i energoelektronicznych 5 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Reologia płynów roboczych i tworzyw sztucznych wykorzystywanych w pojazdach samochodowych - aspekt praktyczny 5 15 0 0 0 45 60 sylabus
   Systemy pojazdów autonomicznych 5 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Szybkie prototypowanie systemów sterowania 5 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Wytwarzanie i badanie komponentów ogniw litowo-jonowych 5 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Zastosowanie materiałów inteligentnych w kontrolowanym tłumieniu drgań mechanicznych 5 15 0 0 45 0 60 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
OgólneHES Wytwarzanie ogniw z elementami zarządzania produkcją 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań: 1) opisu i analizy modeli kinematycznych, dynamicznych punktu materialnego, zbioru punktów materialnych, ciała sztywnego, zbioru ciał sztywnych; 2) opisu i analizy działania obwodów elektrycznych, elementów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk w nich zachodzących; 3) opisu i analizy działania chemicznych źródeł prądu, a także podstawowych zjawisk w nich zachodzących; 4) opisu i analizy działania systemów generowania, przekształcania i akumulacji energii, elementów tych systemów, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących.
Efekt K_W02
Ma szczegółową wiedzę w zakresie powiązanych kierunków studiów, obejmującą mechanikę punktu materialnego i bryły sztywnej, w zakresie niezbędnym do zrozumienia zasad projektowania i analizy zjawisk mechanicznych występujących podczas eksploatacji w konstrukcjach pojazdów elektrycznych i hybrydowych, ich komponentów i elementów infrastruktury.
Efekt K_W03
Ma szczegółową wiedzę w zakresie powiązanych kierunków studiów, obejmującą układy napędowe, w zakresie niezbędnym do zrozumienia zjawisk mechaniczno-elektrycznych, występujących w systemach generowania, przekształcania i akumulacji energii w hybrydowych i elektrycznych układach napędowych, ich komponentach i elementach infrastruktury.
Efekt K_W04
Ma szczegółową wiedzę w zakresie powiązanych kierunków studiów, obejmującą metody analizy sygnałów w zakresie niezbędnym do zrozumienia zasad projektowania układów sterowania i analizy danych pomiarowych w systemach generowania, przekształcania i akumulacji energii w hybrydowych układach napędowych, ich komponentach i elementach infrastruktury.
Efekt K_W05
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie elektrochemii, obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów, w szczególności obejmującą wiedzę o komponentach pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz ich infrastruktury służących do elektrochemicznej akumulacji energii elektrycznej.
Efekt K_W06
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie fizyki źródeł prądu obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów, w szczególności obejmującą wiedzę o komponentach pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz ich infrastruktury służących do generowania, odzyskiwania i akumulacji energii elektrycznej.
Efekt K_W07
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie sterowania, obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów, w szczególności obejmującą wiedzę o sterowaniu komponentów pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz ich infrastruktury.
Efekt K_W08
Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu konstrukcji i eksploatacji pojazdów elektrycznych i hybrydowych, ich komponentów i elementów infrastruktury.
Efekt K_W09
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia i procesów degradacji pojazdów elektrycznych i hybrydowych, ich komponentów i elementów ich infrastruktury, w tym zna problemy oddziaływania pojazdów elektrycznych i hybrydowych na środowisko naturalne.
Efekt K_W10
Zna materiały stosowane w budowie pojazdów hybrydowych i elektrycznych, ich komponentów i elementów infrastruktury.
Efekt K_W11
Zna metody, techniki i narzędzia, w tym informatyczne, stosowane przy projektowaniu, budowie, diagnostyce i eksploatacji pojazdów hybrydowych, elektrycznych, ich komponentów i elementów infrastruktury.
Efekt K_W12
Zna procesy projektowania, konstruowania i wytwarzania wybranych elementów pojazdów hybrydowych, elektrycznych, ich komponentów i elementów infrastruktury.
Efekt K_W13
Ma podstawową wiedzę w zakresie metod pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, szczególnie stosowane w pojazdach hybrydowych, elektrycznych, ich komponentach i elementach infrastruktury.
Efekt K_W14
Ma szczegółową wiedzę nt. metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych do analizy wyników eksperymentu.
Efekt K_W15
Zna i rozumie metodykę projektowania elementów pojazdów hybrydowych, elektrycznych, ich komponentów i elementów infrastruktury, a także metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania, badania i symulacji układów i systemów.
Efekt K_W16
Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej.
Efekt K_W17
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej.
Efekt K_W18
Ma wiedzę w zakresie organizacji i prowadzenia inżynierskich procesów projektowych; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, a także potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.
Efekt K_W19
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, w tym zarządzania produkcją elementów pojazdów hybrydowych, elektrycznych, ich komponentów i elementów infrastruktury.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Efekt K_U02
Potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu.
Efekt K_U03
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.
Efekt K_U04
Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji projektu lub zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników jego realizacji.
Efekt K_U05
Potrafi przygotować i przedstawić ustną prezentację poświęconą wynikom realizacji projektu lub zadania inżynierskiego, dla wybranego, zróżnicowanego kręgu odbiorców oraz przewodniczyć dyskusji.
Efekt K_U06
Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia.
Efekt K_U07
Ma umiejętności językowe w zakresie technicznym, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego posługuje się językiem obcym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem informacji z literatury, kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów.
Efekt K_U08
Potrafi planować i przeprowadzić pomiary do wyznaczenia charakterystyk elektrycznych, mechanicznych, elektrochemicznych i magnetycznych, a także ekstrakcję podstawowych parametrów charakteryzujących materiały, elementy napędów hybrydowych i elektrycznych; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski.
Efekt K_U09
Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów systemów hybrydowych lub elektrycznych układów napędowych i ich infrastruktury.
Efekt K_U10
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i proste badania, formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi elementów hybrydowych i elektrycznych pojazdów i ich infrastruktury, potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Efekt K_U11
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych, związanych z elementami hybrydowych i elektrycznych pojazdów i ich infrastruktury, metody analityczne, modele matematyczne, modele symulacyjne i eksperymentalne.
Efekt K_U12
Potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne, w tym ekonomiczne – zaprojektować urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z pojazdami elektrycznymi lub hybrydowymi, ich komponentami lub ich infrastrukturą, zrealizować ten projekt – co najmniej w części – używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia i techniki z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych, ekonomicznych, środowiskowych i prawnych.
Efekt K_U13
Potrafi pracować w środowisku przemysłowym wykazując dyscyplinę, odpowiedzialność i właściwy stosunek do pracy oraz przestrzegając zasad bezpieczeństwa związanego z tą pracą.
Efekt K_U14
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich dla elementów pojazdów elektrycznych lub hybrydowych i ich infrastruktury, w tym zadań nietypowych lub w nieprzewidywalnych warunkach, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne typu bezpieczeństwa, komfortu, kosztów użytkowania.
Efekt K_U15
Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań w tym dostrzec ograniczenia tych narzędzi; potrafi – stosując także koncepcyjnie, innowacyjne metody – rozwiązywać złożone zadania inżynierskie dotyczące pojazdów elektrycznych i hybrydowych, ich komponentów i infrastruktury, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się – poprzez podnoszenie własnych kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych oraz zasięgania opinii ekspertów.
Efekt K_K02
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
Efekt K_K03
Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
Efekt K_K04
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Efekt K_K05
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Efekt K_K06
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie pojazdów elektrycznych i hybrydowych i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały.