Program Wydział Rok akademicki Stopień
Ochrona Środowiska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Ochrona Środowiska -

Cele:

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów: Kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska realizowane jest na trzech specjalnościach: Ekoinżynieria, Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska, Ochrona i Kształtowanie Środowiska. Absolwent specjalności Ekoinżynieria posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające planowanie i projektowanie przedsięwzięć oraz organizowanie, zarządzanie, prowadzenie działalności i podejmowanie decyzji w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym w aspekcie technicznym, logistycznym i administracyjnym. Posiada niezbędną wiedzę o funkcjonowaniu ekosystemów oraz o procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w atmosferze, wodach i glebie. Potrafi wykorzystać wiedzę techniczną a także znajomość mechanizmów ekonomicznych oraz społecznych do poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w działalności przemysłu, gospodarce komunalnej, oraz na wszystkich szczeblach zarządzania w administracji publicznej i samorządowej. Jest przygotowany do projektowania i eksploatacji technicznych obiektów wykorzystujących procesy technologiczne i biotechnologiczne oczyszczania ścieków, gruntów i gazów przemysłowych; planowania i realizacji przedsięwzięć pozyskiwania użytecznych wyrobów z surowców odpadowych, a także do zarządzania środowiskiem wg norm ISO, EMAS i czystszej produkcji, w tym zintegrowanymi systemami gospodarki wodno-ściekowej, remediacji gruntów i oczyszczania gazów. Absolwent tej specjalności może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytutach badawczych oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się kształtowaniem, wykorzystywaniem i ochroną środowiska (urzędy gminne, starostwa, urzędy wojewódzkie, ministerstwa, urzędy marszałkowskie), w biurach projektowych, firmach konsultingowych, zakładach przemysłowych, w firmach odpowiedzialnych za eksploatację obiektów gospodarki komunalnej, w instytucjach zajmujących się monitoringiem środowiska oraz zintegrowanymi systemami zarządzania środowiskiem. Absolwent specjalności Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. W szczególności przygotowany jest do uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi, w tym do: planowania i kierowania wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, racjonalnego zarządzania zużyciem energii, wody i surowców, gospodarki odpadami i kontroli emisji, wykorzystywania proekologicznych instrumentów w promocji przedsiębiorstw. Absolwent potrafi tworzyć, organizować i realizować strategie zrównoważonego rozwoju miast, gmin i powiatów, ze specjalnym uwzględnieniem gospodarki terenami cennymi przyrodniczo, nowoczesnej gospodarki komunalnej w aglomeracjach miejskich oraz miejskich systemów zrównoważonego transportu publicznego. Jest przygotowany do wykonywania ocen oddziaływania na środowisko i podejmowania decyzji w procesach rozwoju infrastruktury, a w szczególności: rozwiązywania konfliktów społecznych związanych z rozwojem infrastruktury, projektowania i prowadzenia programów promocyjnych i konsultacji społecznych, pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć związanych z nowoczesnym zarządzaniem środowiskiem. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w działach ochrony środowiska dużych przedsiębiorstw przemysłowych branży energetycznej, paliwowej, wydobywczej, chemicznej oraz przedsiębiorstwach zajmujących się budową nowoczesnej infrastruktury (w tym drogowej); w instytucjach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska (w Inspekcji Ochrony Środowiska, w urzędach marszałkowskich, w urzędach wojewódzkich, w ministerstwach, w urzędach miast, gmin i starostwach); w biurach projektowych i firmach konsultingowych zajmujących się projektowaniem i rozwojem systemów pomiarowo-monitoringowych a także w firmach informatycznych pracujących na potrzeby ochrony środowiska i instytucjach zajmujących się zintegrowanymi systemami zarządzania środowiskiem. Absolwent specjalności Ochrona i Kształtowanie Środowiska posiada wiedzę umożliwiającą prognozowanie, planowanie, projektowanie oraz prowadzenie działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska wodnego, ochrony atmosfery oraz ochrony powierzchni ziemi w ujęciu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Posiada umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami niezbędnymi dla pomiaru, analizowania, modelowania i prognozowania zmian zachodzących w środowisku, potrafi rozwiązywać problemy dotyczące ochrony i kształtowania zasobów wodnych, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami, występujące we wszystkich sferach działalności gospodarczej i komunalnej. Zna procedury ochrony środowiska, posiada umiejętność przetwarzania przestrzennej informacji środowiskowej. Posługuje się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i zna język obcy. Jest przygotowany do: zarządzania, prognozowania, planowania i projektowania oraz uczestnictwa w projektach wodno-gospodarczych, projektach służących ochronie atmosfery i klimatu w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej, projektach dotyczących rekultywacji terenów zdegradowanych, projektów zagospodarowania przestrzennego i strategicznych ocen środowiskowych, wykonywania ocen istniejących obiektów, w tym analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, uczestnictwa w projektach minimalizacji odpadów i czystszej produkcji, uzyskiwania certyfikatów ekologicznych przez przedsiębiorstwa. Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach zajmujących się gospodarką wodną oraz gospodarowaniem i ochroną zasobów wodnych; zarządzania, planowania i projektowania oraz uczestnictwa w projektach służących ochronie atmosfery i klimatu; prowadzić i uczestniczyć w projektach dotyczących oszczędnego wykorzystywania zasobów naturalnych i energetycznych, pracować w firmach zajmujących się ochroną powierzchni ziemi, oczyszczaniem miast i gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, prowadzenia badań i pomiarów środowiska gruntowo-wodnego. Absolwenci wszystkich trzech specjalności magisterskich mogą kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) lub na studiach podyplomowych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty Wspólnego Kształceniakierunkowe Biotechnologia 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Chemia środowiska 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ekotoksykologia 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska w rozwoju infrastruktury 3 30 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy teledetekcji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Pozwolenia zintegrowane 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Strategia, polityka i prawo międzynarodowe w ochronie środowiska 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 podstawowe Fizyka środowiska 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Metody optymalizacji w ochronie środowiska 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Metody statystyczne w badaniach środowiska 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Polityka rozwoju zrównoważonego (HES) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Ekoinżynieria
(Rozwiń)
EkoinżynieriaPodstawowe Analiza systemowa w ochronie środowiska 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Oczyszczanie gazów odlotowych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Specjalizacyjne Biologia środowiska 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Biotechnologia produktów użytecznych z odpadów 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Procesy chemiczne w oczyszczaniu ścieków 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Procesy przeróbki osadów ściekowych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Reaktory biologiczne w oczyszczaniu ścieków 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Seminarium specjalizacyjne 1 0 30 0 0 0 15 sylabus
   Zagrożenia biologiczne w technologiach ochrony środowiska 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=29
Specjalność: Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska
(Rozwiń)
Informacja i Zarządzanie w Ochronie ŚrodowiskaObieralne Analiza wielokryterialna 4 15 0 0 0 30 45 sylabus
   Bazy danych 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Geograficzne Systemy Informacyjne 4 15 0 0 0 30 45 sylabus
   Język programowania 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Zarządzanie ochroną środowiska w aglomeracji miejskiej 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Zarządzanie ryzykiem 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Zarządzanie projektami w ochronie środowiska 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
 Podstawowe Analiza systemowa w ochronie środowiska 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Specjalizacyjne Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium specjalizacyjne 1 0 30 0 0 0 0 sylabus
   Systemy wspomagania decyzji 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Zarządzanie ochroną środowiska w przemyśle 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=37
Specjalność: Ochrona i Kształtowanie Środowiska
(Rozwiń)
Ochrona i Kształtowanie ŚrodowiskaPodstawowe Analiza systemowa w ochronie środowiska 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Specjalizacyjne Ochrona i rekultywacja wód powierzchniowych i podziemnych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Oczyszczanie gleb i gruntów 3 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium specjalizacyjne 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Systemy gospodarki odpadami 4 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Systemy ochrony atmosfery i meteorologia techniczna 4 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Systemy wodnogospodarcze 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Techniki diagnozowania stanu gleb i gruntów 3 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Technologie oczyszczania gazów odlotowych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=33
Przedmioty Wspólnego Kształceniakierunkowe Planowanie przestrzenne w ochronie środowiska 1 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=1
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Ekoinżynieria
(Rozwiń)
EkoinżynieriaSpecjalizacyjne Eksploatacja obiektów gospodarki wodno-ściekowej 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona wód 2 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Projektowanie technologiczne w ochronie środowiska 4 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=30
Specjalność: Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska
(Rozwiń)
Informacja i Zarządzanie w Ochronie ŚrodowiskaObieralne Ekologiczna ocena cyklu życia 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Zarządzanie konfliktem na tle ekologicznym 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Informatyka środowiska 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
 Specjalizacyjne Kontekst społeczny rozwoju infrastruktury 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=30
Specjalność: Ochrona i Kształtowanie Środowiska
(Rozwiń)
Ochrona i Kształtowanie ŚrodowiskaSpecjalizacyjne Analiza informacji przestrzennej 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Procedury ochrony środowiska 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Prognozy i techniki w ochronie środowiska 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
Posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z niektórych działów matematyki stosowanej w tym m.in. statystyki, metod optymalizacji i analizy systemowej, niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu ochrony środowiska oraz opisu i analizy przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych.
Efekt K_W02
Posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z fizyki środowiska i chemii środowiska pozwalającą na rozumienie i opisywanie złożonych zjawisk i procesów zachodzących w glebie, wodzie i atmosferze.
Efekt K_W03
Posiada szczegółową wiedzę z biologii środowiska, biotechnologii, ekologii i ekotoksykologii niezbędną do zrozumienia funkcjonowania ekosystemów wodnych i lądowych oraz procesów w nich zachodzących.
Efekt K_W04
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie i aktualną wiedzę na temat metod i technologii ochrony wszystkich komponentów środowiska naturalnego: gleby, wody i powietrza w kontekście rozwoju gospodarczego jednostek (gmin, regionów, kraju) i działalności człowieka.
Efekt K_W05
Posiada podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę dotyczącą zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego i oddziaływaniem tych zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie i ekosystemy.
Efekt K_W06
Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę na temat rozwoju zrównoważonego oraz strategii, polityki i prawodawstwa lokalnego i międzynarodowego w ochronie środowiska.
Efekt K_W07
Zna zasady zarządzania środowiskiem, rozwiązywania konfliktów społecznych, planowania przestrzennego i wydawania pozwoleń na inwestycje wpływające na stan środowiska.
Efekt K_W08
Posiada wiedzę z zakresu zasad planowania i prowadzenia badań i pomiarów stanu środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych, technologicznych i technicznych oraz stosuje zasadę interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych opartego na danych empirycznych.
Efekt K_W09
Zna i rozumie złożone zjawiska i procesy naturalne i antropogeniczne wpływające na zmiany stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej, regionalnej lub globalnej oraz potrafi ocenić rozmiar tych zmian.
Efekt K_W10
Ma wiedzę o gospodarowaniu odpadami, oczyszczaniu ścieków oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.
Efekt K_W11
Ma podstawową wiedzę na temat uwarunkowań przyrodniczych i środowiskowych w działalności inżynierskiej, prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym również różnych form przedsiębiorczości indywidualnej.
Efekt K_W12
Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych osiągnięciach w technologiach proekologicznych oraz o aktualnych problemach ochrony środowiska naturalnego.
Efekt K_W13
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
Potrafi pozyskiwać i rozumie informacje z literatury, baz danych i innych źródeł także w języku angielskim lub innym języku obcym; potrafi interpretować uzyskane informacje, oraz oceniać ich rzetelność i wyciągać z nich wnioski, formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
Efekt K_U02
Porozumiewa się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, w tym także w języku angielskim lub innym języku obcym w zakresie problemów i zagadnień ochrony środowiska.
Efekt K_U03
Posługuje się poprawnie terminologią i nomenklaturą stosowaną w ochronie środowiska, również w języku angielskim lub innym języku obcym.
Efekt K_U04
Potrafi samodzielnie przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki badań własnych zawierające opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań.
Efekt K_U05
Potrafi przygotować i przedstawić ustną prezentację w języku polskim i języku obcym dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego materiału lub realizacji zadania badawczego lub inżynierskiego.
Efekt K_U06
Potrafi posługiwać się podstawowymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi oraz programami komputerowymi wspomagającymi realizację zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska, w tym również zbierania i interpretacji danych empirycznych, modelowania i prognozowania.
Efekt K_U07
Posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania badań eksperymentalnych, formułowania i testowania hipotez oraz realizacji zadań inżynierskich i prostych zadań badawczych, i przeprowadzenia ekspertyz pod opieką opiekuna naukowego.
Efekt K_U08
Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się, ma umiejętność samokształcenia się oraz potrafi samodzielnie zaplanować własną karierę zawodową lub naukową.
Efekt K_U09
Posiada umiejętność interpretacji i krytycznej dyskusji wyników prowadzonych badań, a także jest zdolny do wyciągania wniosków w celu modyfikacji wcześniej przyjętych założeń.
Efekt K_U10
Potrafi wykorzystać metody obliczeniowe i statystyczne, eksperymentalne i analityczne do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie ochrony środowiska o charakterze specjalistycznym.
Efekt K_U11
W oparciu o wiedzę ogólną lub wykorzystując pomiary i dane empiryczne potrafi wyjaśnić podstawowe zjawiska związane z istotnymi procesami zachodzącymi w środowisku.
Efekt K_U12
Posługuje się podstawowymi technikami laboratoryjnymi w zakresie chemii i biologii środowiska, biotechnologii i ekotoksykologii.
Efekt K_U13
Stosuje metody analityczne i aparaturę do prowadzenia obserwacji zjawisk i procesów przyrodniczych oraz pomiarów właściwości fizykochemicznych w laboratorium i w terenie.
Efekt K_U14
Zna zasady BHP i stosuje podstawowe regulacje prawne związane z ochroną środowiska umożliwiające odpowiedzialne stosowanie nabytej wiedzy w pracy zawodowej.
Efekt K_U15
Potrafi stosować zasady planowania i wydawania pozwoleń na inwestycje wpływające na stan środowiska stosując obowiązujące prawo krajowe i międzynarodowe z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomiczno-społeczno-środowiskowych.
Efekt K_U16
Potrafi identyfikować zagrożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.
Efekt K_U17
Potrafi opisać procesy, zjawiska i działania wpływające na zmiany stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej, regionalnej lub globalnej oraz oceniać ilościowo te zmiany.
Efekt K_U18
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejącego rozwiązania technicznego oraz ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.
Efekt K_U19
Stosując poznane zasady ograniczania wpływu zanieczyszczeń na stan środowiska naturalnego potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań służących ochronie środowiska.
Efekt K_U20
Potrafi zaprojektować na skalę lokalną lub regionalną system gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powierzchni ziemi, wód i atmosfery, lub system informacji o środowisku zgodnie z zadaną specyfikacją.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej, bioetyki i poszanowania prawa, w tym praw autorskich.
Efekt K_K02
Rozumie i ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko naturalne i społeczne, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Efekt K_K03
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
Efekt K_K04
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę popularyzacji osiągnięć techniki i technologii, w tym w szczególności dotyczących ochrony środowiska oraz podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały dla odbiorców bez przygotowania technicznego.