Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Środowiska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Środowiska -

Cele:

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów: Kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska realizowane jest na pięciu specjalnościach na studiach stacjonarnych: Absolwent studiów magisterskich kierunku Inżynieria Środowiska, specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (COW) posiada wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych technicznych, niezbędnych dla magistra inżyniera inżynierii środowiska. Zdobył także wiedzę specjalistyczną, która daje podstawę do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ciepłownictwem, ogrzewnictwem i wentylacją. Magister inżynier tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia prac naukowo-badawczych, planowania i programowania inwestycji, projektowania, budowy i kierowania eksploatacją w zakresie: źródeł ciepła konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, sieci ciepłowniczych, węzłów ciepłowniczych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, systemów wentylacji i klimatyzacji w budownictwie ogólnym i przemysłowym, systemów wentylacji pożarowej, instalacji gazowych, instalacji chłodniczych, układów sterowania i automatyzacji procesów. Absolwent studiów magisterskich kierunku Inżynieria Środowiska, specjalności Inżynieria Gazownictwa (IG) posiada wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych technicznych, niezbędnych dla magistra inżyniera inżynierii środowiska. Zdobył także wiedzę specjalistyczną, która daje podstawę do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z inżynierią gazownictwa. Magister inżynier tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia prac naukowo-badawczych, planowania i programowania inwestycji, projektowania, budowy i kierowania eksploatacją w zakresie: technologii dystrybucji i przesyłania gazu, instalacji gazowych, źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych, instalacji centralnego ogrzewania, oraz systemów wentylacji i klimatyzacji, gazowych źródeł ciepła i chłodu oraz układów kogeneracyjnych, sieci gazowych i jej elementów (stacji gazowych, tłoczni, zbiorników podziemnych), komputerowej symulacji i optymalizacji sieci gazowych. Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Inżynieria Środowiska specjalności Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków (ZwWiOŚ) posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z projektowaniem, realizacją i eksploatacją systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, a także modernizacją i rozbudową elementów tych systemów. Dotyczy to w szczególności takich obiektów jak: ujęcia wody podziemnej i powierzchniowej, pompownie wodociągowe i kanalizacyjne, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków. Jest też przygotowany w zakresie podstaw technologicznych do projektowania systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. Posługuje się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i zna język obcy. Absolwent może być zatrudniony w placówkach naukowo-badawczych, biurach projektów, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji oraz w jednostkach samorządowych pełniąc funkcję specjalisty d/s ochrony środowiska. Absolwent studiów magisterskich kierunku Inżynieria Środowiska, specjalności Inżynieria Wodna (IW) posiada wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych technicznych, niezbędnych dla magistra inżyniera Inżynierii Środowiska. Zdobył także wiedzę specjalistyczną dającą podstawę do prowadzenia prac naukowo-badawczych, planowania i programowania inwestycji, projektowania i realizacji budowy oraz kierowania i eksploatacji w zakresie: regulacji rzek, zabudowy potoków górskich, ochrony przeciwpowodziowej; śródlądowych dróg wodnych i portów; zbiorników przemysłowych i komunalnych ujęć wody, pompowni, budowli przemysłowych oraz zrzutu wody i ścieków; budowli i urządzeń do gromadzenia i składowania odpadów przemysłowych; zapór, jazów i innych budowli piętrzących oraz zbiorników wodnych; siłowni wodnych; regulacji stosunków wodnych, melioracji przemysłowych i komunalnych. Absolwent specjalności Gospodarka odpadami (GO) posiada wiedzę technologiczną, teoretyczną i praktyczną, w zakresie projektowania i eksploatacji instalacji i systemów gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, oczyszczania miast oraz rekultywacji terenów zdegradowanych. Posiada umiejętność organizacji i eksploatacji systemów oczyszczania miast, planowania strategicznego w zakresie gospodarki odpadami, sporządzania przeglądów ekologicznych przedsięwzięć, w tym inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony powierzchni ziemi. Posiada umiejętność biegłego posługiwania się specjalistycznymi narzędziami informatycznymi umożliwiającymi projektowanie technologiczne oraz przetwarzanie i zarządzanie danymi. Zna obowiązujące normy i przepisy z zakresu ochrony środowiska w szczególności gospodarki odpadami. Wiedza ta poparta jest umiejętnościami praktycznymi zdobytymi w ramach licznych zajęć projektowych, laboratoryjnych oraz praktyk przeddyplomowych. Absolwent potrafi posługiwać się literaturą fachową, zna język obcy. Potrafi organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów m. in. w biurach projektów, przedsiębiorstwach konsultingowych oraz w administracji. Posiada zasób wiedzy niezbędny dla kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
(Rozwiń)
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, WentylacjaKierunkowe Mikroklimat środowisk pracy 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Niekonwencjonalne źródła ciepła 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
 Ogólne Metody modelowania matematycznego 5 30 0 0 0 30 60 sylabus
   Metody statystyczne w technice 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Podstawowe Bezpieczeństwo i niezawodność systemów inżynierskich (HES) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ciepłownictwo 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Elementy planowania przestrzennego 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy termodynamiki i chemii środowiska 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Fizyka budynków 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Wymiana ciepła i masy 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Specjalizacyjne Systemy chłodnicze 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=30
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
Gospodarka OdpadamiKierunkowe Zarządzanie w gospodarce odpadami 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Ogólne Analiza systemowa 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Metody statystyczne 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Podstawowe Biotechnologia w gospodarce odpadami 2 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Chemia środowiska 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Ekonomia i finanse w gospodarce odpadami 1 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Minimalizacja powstawania odpadów 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Planowanie przestrzenne w procesach inwestycyjnych 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Procesy przenoszenia masy i energii 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Specjalizacyjne Alternatywne źródła energii w gospodarce odpadami 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona atmosfery 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Ochrona wód 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Projektowanie systemów oczyszczania terenów zurbanizowanych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Projektowanie urządzeń do oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=30
Specjalność: Inżynieria Gazownictwa
(Rozwiń)
Inżynieria GazownictwaKierunkowe Elementy techniki regulacji 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Ogólne Metody obliczeniowe 6 60 30 0 0 0 90 sylabus
 Podstawowe GIS - Systemy Informacji Przestrzennej 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Metrologia techniczna 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy optymalizacji 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Specjalizacyjne Komputerowe metody wspomagania projektowania 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane elementy techniki pomiarowej 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wybrane języki programowania 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=30
Specjalność: Inżynieria Wodna
(Rozwiń)
Inżynieria WodnaKierunkowe Alternatywne źródła energii 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Technologia i organizacja budowy 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Ogólne Metoda Elementów Skończonych (MES) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metody numeryczne 2 15 15 15 0 0 30 sylabus
   Statystyka 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Podstawowe Planowanie przestrzenne (HES) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie środowiskiem (HES) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Specjalizacyjne Dynamika cieków 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Hydraulika stosowana 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Mechanika gruntów i fundamentowanie 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Metalowe konstrukcje hydrotechniczne 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=30
Specjalność: Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków
(Rozwiń)
Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie ŚciekówKierunkowe Alternatywne źródła energii 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Technologia i organizacja budowy 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Ogólne Metody numeryczne 6 15 45 0 0 0 60 sylabus
   Statystyka 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Podstawowe Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego (HES) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Hydraulika stosowana 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie środowiskiem (HES) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Specjalizacyjne Podstawy biologiczne w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Projektowanie systemów zaopatrzenia w wodę 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Uzdatnianie wody do celów przemysłowych 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
(Rozwiń)
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, WentylacjaKierunkowe Dynamika procesów i sterowanie 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
 Ogólne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Podstawowe Ochrona powietrza atmosferycznego 2 30 0 0 0 15 45 sylabus
   Zarządzanie przedsiębiorstwami w ochronie środowiska 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Specjalizacyjne Jakość powietrza w pomieszczeniach 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium specjalizacyjne 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Systemy klimatyzacji 6 30 0 15 30 0 75 sylabus
   Systemy ogrzewcze 6 30 0 15 30 0 75 sylabus
   Wentylacja pożarowa 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=34
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
Gospodarka OdpadamiKierunkowe Urządzenia stosowane w gospodarce odpadami 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Obieralne Analiza cyklu życia 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Architektura i ekologia krajobrazu 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Ekotoksykologia (badania toksyczności odpadów) 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Gospodarka osadami ściekowymi 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody membranowe w oczyszczaniu wody i ścieków 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metody zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń gleb i gruntów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Nadzwyczajne zagrożenia biologiczne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Procesy oczyszczania wody i ścieków przemysłowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Rekultywacja składowisk odpadów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Systemy monitoringu środowiska 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Systemy wodnogospodarcze 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Ogólne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Podstawowe Geotechnika 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metody optymalizacyjne w gospodarce odpadami 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Prawodawstwo w ochronie środowiska 1 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Specjalizacyjne Projektowanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Projektowanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia i projektowanie oczyszczania gleb i gruntów oraz rekultywacji terenów zdegradowanych 4 0 0 30 15 0 45 sylabus
   Termiczne przekształcanie odpadów 3 0 15 15 0 0 30 sylabus
∑=30
Specjalność: Inżynieria Gazownictwa
(Rozwiń)
Inżynieria GazownictwaKierunkowe Ryzyko eksploatacji gazociągów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Ogólne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Podstawowe Dynamika gazów 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Obliczenia inżynierskie 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie i eksploatacja sieci gazowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Termodynamika 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zarządzanie gazowymi systemami transportowymi 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalizacyjne Hydraulika sieci gazowych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Komputerowe metody symulacji sieci 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Systemy baz danych w zarządzaniu sieciami 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Zastosowanie metod optymalizacji 5 15 30 0 0 0 60 sylabus
∑=34
Specjalność: Inżynieria Wodna
(Rozwiń)
Inżynieria WodnaOgólne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Podstawowe Budowle i zbiorniki wodne 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Chemia budowlana 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Fizyka wody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Prawo, ekonomika i zarządzanie w inżynierii wodnej (HES) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Specjalizacyjne Betonowe konstrukcje hydrotechniczne 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Hydrotechniczne kształtowanie koryt i dolin rzecznych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Mechanika budowli 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium specjalizacyjne 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Ziemne konstrukcje hydrotechniczne 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=34
Specjalność: Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków
(Rozwiń)
Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie ŚciekówKierunkowe Monitoring i sterowanie w sieciach i obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Ogólne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Podstawowe Analiza systemowa w ochronie środowiska 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Chemia środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka wody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Niezawodność wodociągów i kanalizacji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie przestrzenne (HES) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Specjalizacyjne Oczyszczanie ścieków przemysłowych 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Projektowanie systemów kanalizacyjnych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Projektowanie technologiczne oczyszczania wody i ścieków 4 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Seminarium specjalizacyjne 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=34
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
(Rozwiń)
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, WentylacjaObieralne Instalacje pary technologicznej 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Projektowanie układów regulacji 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM - mpiBIM 9 15 0 0 75 0 90 sylabus
   Przedsiębiorczość technologiczna 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Wentylacja i klimatyzacja technologiczna 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zagadnienia prawno-administracyjne w projektowaniu COW 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
 Podstawowe Modelowanie sieci i instalacji COW 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
 Specjalizacyjne Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
Gospodarka OdpadamiSpecjalizacyjne Metody oceny stopnia uciążliwości obiektów gospodarki odpadami 5 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Projektowanie zintegrowanych systemów w gospodarce odpadami 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Seminarium specjalizacyjne 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=34
Specjalność: Inżynieria Gazownictwa
(Rozwiń)
Inżynieria GazownictwaKierunkowe Ocena inwestycji i podejmowania decyzji 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Obieralne Praktyczne aspekty symulacji i optymalizacji 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Praktyczne metody prognozowania 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Gazowe systemy energetyczne 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Pomiary i sieci inteligentne 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Sprężarki i turbiny gazowe 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Transport mediów sieciowych 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
 Specjalizacyjne Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium specjalizacyjne 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Specjalność: Inżynieria Wodna
(Rozwiń)
Inżynieria WodnaKierunkowe Monitoring środowiska 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obieralne Drogi wodne i porty śródlądowe 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Ochrona przed powodzią 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Elektrownie wodne 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Hydrotechniczna pracownia projektowa 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Modyfikacja podłoża 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Pompownie i hydrotransport odpadów 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Porty sportowo - rekreacyjne 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Składowiska odpadów i rekultywacja 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Specjalne konstrukcje hydrotechniczne 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Utrzymanie budowli wodnych 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Zagrożenia naturalne a bezpieczeństwo wewnętrzne 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
 Specjalizacyjne Monitoring i bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=30
Specjalność: Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków
(Rozwiń)
Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie ŚciekówObieralne Kontrola obiektów gospodarki wodno - ściekowej w zakładach przemysłowych 3 0 15 30 0 0 45 sylabus
   Mikrobiologiczne niszczenie materiałów technicznych i cieczy roboczych 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Gospodarka wodno - ściekowa w zakładach przemysłowych 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM - mpiBIM 9 15 0 0 75 0 90 sylabus
   Optymalizacja systemów wodociągowo - kanalizacyjnych 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Przeróbka i utylizacja osadów ściekowych 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Zaawansowane metody oczyszczania ścieków komunalnych 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zaawansowane rozwiązania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Specjalizacyjne Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Systemy unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów stałych 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
(Rozwiń)
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, WentylacjaObieralne Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM - mpiBIM 12 15 0 0 90 0 105 sylabus
∑=12
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt IS_W01
Posiada rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę z matematyki lub z rachunku współrzędnych geodezyjnych .pozwalająca na posługiwanie się metodami matematycznymi właściwymi dla kierunku inżynieria środowiska w tym wykonywanie obliczeń przy projektowaniu złożonych konstrukcji inżynierskich.
Efekt IS_W02
Posiada rozszerzoną, uporządkowaną wiedzę z grafiki inżynierskiej z wykorzystaniem podkładów mapowych klasycznych i numerycznych do potrzeb projektowania obiektów budowlanych i urządzeń oraz sieci i instalacji COWIG, Wod-Kan oraz gospodarki przestrzennej, oraz gospodarki odpadami i oczyszczania terenów zurbanizowanych.
Efekt IS_W03
Posiada rozszerzoną, uporządkowaną wiedzę w zakresie języków programowania oraz wykorzystania metod numerycznych do modelowania procesów lub wykorzystania przestrzennych baz danych i pakietów GIS do opisu stanu środowiska i zarządzania środowiskiem. Posiada wiedzę z języka obcego na poziomie B2.
Efekt IS_W04
Posiada ugruntowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie fizyki klasycznej i fizyki atmosfery oraz podstaw fizyki relatywistycznej i kwantowej, w szczególności z zakresu mechaniki bryły sztywnej, dynamiki cieczy i gazów, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu, meteorologii i hydrologii.
Efekt IS_W05
Posiada rozszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z chemii i biologii środowiska w tym znajomość nowoczesnych technik stosowanych do pomiaru parametrów jakości powietrza, wody, gleby, ścieków, osadów i odpadów lub ekotoksykologii.
Efekt IS_W06
Posiada rozszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe z zakresu biologii, ekologii i ochrony środowiska w zakresie chemicznych i biologicznych technik oraz metod stosowanych w oczyszczaniu powietrza, wody, gleby, ścieków, osadów i odpadów oraz w rekultywacji terenów zdegradowanych lub zna zależności fizyczne pomiędzy przepływami wody i ruchem powietrza atmosferycznego a innymi procesami zachodzącymi w środowisku naturalnym.
Efekt IS_W07
Posiada rozszerzoną wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej z ochrony wody, gleby i powietrza w zakresie inżynierii środowiska oraz zna podstawowe akty prawa polskiego i Unii Europejskiej oraz obowiązujące normy i przepisy z zakresu ochrony środowiska.
Efekt IS_W08
Posiada rozszerzoną i podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą analizy wytrzymałościowej podstawowych konstrukcji budowlanych i mechanicznych w zakresie obiektów budowlanych, urządzeń, sieci instalacji COWIG, Wod-Kan, lub gospodarki odpadami i oczyszczania terenów zurbanizowanych, lub w zakresie zasad regulacji i sterowania procesami lub w zakresie zasad regulacji i sterowania procesami lub w zakresie zasad opisu właściwości dynamicznych procesów COWIG, Wod-Kan.
Efekt IS_W09
Posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z techniki cieplnej oraz wymiany ciepła i masy w zakresie sieci i instalacji COWIG, Wod-Kan instalacjach do odwadniania terenów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Efekt IS_W10
Posiada szczegółową i podbudowaną teoretycznie wiedzę z mechaniki i dynamiki płynów w zakresie przepływów w sieciach i instalacjach COWiG, Wod-Kan, urządzeniach do oczyszczania wody i ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych lub w atmosferze.
Efekt IS_W11
Ma szczegółową i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie fizycznych, chemicznych i biologicznych zaawansowanych technik oraz metod, także matematycznych stosowanych w inżynierii środowiska, lub o podstawowych komponentach i procesach fizycznych w atmosferze, wodach powierzchniowych i podziemnych, lub metod i kryteriów oceny hałasu w środowisku, wpływu hałasu na organizm ludzki, lub technik pomiarów meteorologicznych in-situ, geodezyjnych i teledetekcyjnych.
Efekt IS_W12
Posiada szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu modelowania, projektowania, budowy, modernizacji i eksploatacji sieci, instalacji i obiektów gospodarki wodnej, lub zaopatrzenia wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii wodnej, lub COWIG lub gospodarki odpadami.
Efekt IS_W13
Posiada szczegółową wiedzę z zakresu możliwości korzystania z pakietów inżynierskiego oprogramowania przy doborze i eksploatacji urządzeń technologicznych i regulacyjnych w sieciach i instalacjach COWiG, lub Wod-Kan, lub inżynierii wodnej lub w atmosferze lub wykorzystanie pakietów GIS do doboru lokalizacji inwestycji oraz gospodarowania zasobami wodnymi, lub w ochronie atmosfery.
Efekt IS_W14
Posiada rozszerzoną wiedzę o cyklu życia produktów, obiektów, lub instalacji i urządzeń sanitarnych, lub obiektów i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, lub w zakresie wpływu regulacji automatycznej na jakość i ekonomikę procesów COWIG, Wod-Kan a także zna zasady zrównoważonego rozwoju lub posiada podstawową wiedzę w zakresie planowania przestrzennego.
Efekt IS_W15
Zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i modernizacji w zakresie systemów ciepłowniczych lub systemów ogrzewania, lub systemów klimatyzacji, lub systemów gazowych, lub zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz inżynierii wodnej, lub gospodarki odpadami lub kierunki rozwoju związane ze zrównoważonym wykorzystaniem zasobów środowiska i walką z zagrożeniami cywilizacyjnymi.
Efekt IS_W16
Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań, w tym zagadnień ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego.
Efekt IS_W17
Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu ekonomii, ekonomiki produkcji, nauk prawnych, humanistycznych i społecznych związaną z pozatechnicznymi aspektami wykonywanej pracy.
Efekt IS_W18
Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Efekt IS_W19
Zna właściwości fizyczne, mechaniczne i eksploatacyjne materiałów stosowanych w obiektach budowlanych, urządzeniach, sieciach i instalacjach COWiG, Wod-Kan lub w gospodarce odpadami.
Efekt IS_W20
Posiada ugruntowaną wiedzę niezbędną do prowadzenia badań i analizy wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii w systemach ogrzewniczych, systemach chłodniczych, systemach klimatyzacyjnych lub transportu i przesyłu w systemach gazowniczych lub w systemach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków lub w inżynierii wodnej.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt IS_U01
Potrafi pozyskać informacje z różnych źródeł i opisać przebieg procesów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów i hydrodynamiki w zastosowaniu do procesów występujących w ciepłownictwie, lub w ogrzewnictwie, lub w klimatyzacji lub w gazownictwie, lub w inżynierii wodnej lub w odzysku i unieszkodliwianiu odpadów lub bioinżynierii, lub potrafi sprawnie opisać i zinterpretować równania opisujące ruch wody i powietrza oraz inne procesy występujące w wodach śródlądowych i powietrzu atmosferycznym, lub potrafi opisać i zinterpretować równanie opisujące ruch wody i powietrza w warunkach środowiska naturalnego lub potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi.
Efekt IS_U02
Posiada umiejętność wykorzystania praw fizyki i metod eksperymentalnych fizyki w analizie przebiegu różnych procesów fizycznych i chemicznych, potrafi podać rozwiązania i wykonać obliczenia związane z przepływem wód powierzchniowych i podziemnych w warunkach eksploatacji tych zasobów, lub posiada umiejętność obliczenia podstawowych parametrów akustycznych i określania wpływu hałasu na organizm ludzki, prognozowania hałasu w przestrzeni otwartej i obszarach ograniczonych oraz doboru pasywnych i aktywnych metod redukcji hałasu.
Efekt IS_U03
Potrafi pozyskać dane i samodzielnie wykonać obliczenia wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska, wytwarzanych w procesach spalania paliw, lub innych procesach technologicznych w tym odzysku i unieszkodliwianiu odpadów oraz rekultywacji terenów zdegradowanych, lub bioinżynierii.
Efekt IS_U04
Potrafi samodzielnie z wykorzystaniem programów wspomagających, modelować układy sieci cieplnych, lub instalacji centralnego ogrzewania, lub instalacji wentylacji i klimatyzacji lub sieci gazowych, lub pompowni, urządzeń i sieci i instalacji Wod-Kan, lub elementy konstrukcji i urządzeń wodnych, lub zadana inżynierskie w zakresie ochrony wód, lub potrafi wykorzystać właściwości statyczne i dynamiczne podstawowych procesów COWiG, Wod-Kan do opracowania odpowiednich struktur układów regulacji, lub potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne, do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich.
Efekt IS_U05
Potrafi przeprowadzić analizę porównawczą w celu doboru urządzeń stosowanych w ciepłownictwie, lub ogrzewnictwie, lub klimatyzacji lub gazownictwie, lub systemach wodociągowych i kanalizacyjnych, lub w inżynierii wodnej, lub w ochronie atmosfery, lub w gromadzeniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów oraz utrzymaniu czystości na terenach zurbanizowanych, lub w bioinżynierii.
Efekt IS_U06
Potrafi przeprowadzać i przedstawić ocenę techniczną lub technologiczną lub funkcjonalną urządzeń stosowanych w ciepłownictwie lub ogrzewnictwie lub klimatyzacji lub gazownictwie lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków lub w inżynierii i gospodarce wodnej lub w gromadzeniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów oraz utrzymaniu czystości na terenach zurbanizowanych.
Efekt IS_U07
Potrafi samodzielnie zaprojektować instalacje lub układy automatycznej regulacji w zakresie: kształtowania wymaganej jakości powietrza wewnętrznego, lub wytwarzania i transportu ciepła, lub gazu, lub uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, lub zagospodarowania odpadów, stosując właściwe narzędzia do wspomagania projektowania lub grafiki inżynierskiej.
Efekt IS_U08
Potrafi przeanalizować i ocenić działanie oraz obliczyć parametry eksploatacyjne urządzeń sieci cieplnych, lub instalacji centralnego ogrzewania, lub instalacji wentylacji i klimatyzacji lub sieci gazowych, lub sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, lub urządzeń wodnych, lub do gromadzenia, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub w innych procesach technologicznych.
Efekt IS_U09
Potrafi samodzielnie wyznaczyć i przeanalizować wartości skumulowanych wskaźników zużycia energii i zasobów naturalnych lub emisji zanieczyszczeń (zna zasady inżynierii zrównoważonego rozwoju), w ciepłownictwie, lub ogrzewnictwie lub klimatyzacji lub gazownictwie, lub wskaźników zapotrzebowania i zużycia wody oraz ilości ścieków lub wskaźników nagromadzenia odpadów i bilansów ilościowych w gospodarce odpadami oraz wskaźników zużycia środków i materiałów w letnim i zimowym oczyszczaniu terenów zurbanizowanych.
Efekt IS_U10
Potrafi przeprowadzić analizę i ocenę pomiarów i badań w tym pomiarów i symulacji komputerowych pozwalających ocenić wskaźniki charakteryzujące globalne zmiany klimatu lub procesy cieplne w skali technicznej w ciepłownictwie, lub ogrzewnictwie lub klimatyzacji lub gazownictwie lub właściwości technologiczne odpadów i stopień zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, lub potrafi dobrać, ustawić i eksploatować układy regulacji w systemach COWiG, Wod-Kan lub potrafi wykonać wybrane pomiary meteorologiczne, ocenić poprawność pomiaru, skorygować lub/i oszacować błędy pomiaru, przedstawić analizę wyników.
Efekt IS_U11
Potrafi wybrać i wykorzystać metody matematyczne do analizy porównawczej różnych rozwiązań technologicznych z zakresu ciepłownictwa, lub ogrzewnictwa lub klimatyzacji lub gazownictwa, lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków lub elementów konstrukcji w inżynierii i gospodarce wodnej lub znając zakres dostępnej informacji meteorologicznej i hydrologicznej, potrafi dobrać i zastosować informację właściwą do rozwiązania praktycznych problemów technicznych.
Efekt IS_U12
Umie przeanalizować i ocenić wpływ wybranych parametrów procesu na jego efektywność energetyczna lub emisję zanieczyszczeń, szczególnie w trakcie eksploatacji systemów ogrzewczych, lub klimatyzacyjnych, lub gazowych, lub efektywność technologiczną oczyszczania wody, gleby, ścieków i osadów, lub gospodarki odpadami oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.
Efekt IS_U13
Potrafi wykonać i przedstawić w formie pisemnej i prezentacji ustnej projekt, system lub proces typowy dla ciepłownictwa, lub ogrzewnictwa, lub klimatyzacji lub gazownictwa, lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii wodnej, lub gospodarki odpadami i oczyszczania terenów zurbanizowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych, lub bioinżynierii.
Efekt IS_U14
Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną układów technologicznych stosowanych w praktyce w zakresie ciepłownictwa, lub ogrzewnictwa, lub klimatyzacji lub gazownictwa, lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii wodnej, lub gospodarki odpadami i oczyszczania terenów zurbanizowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.
Efekt IS_U15
Potrafi czytać prasę fachową (także w języku obcym), prowadzić proces samokształcenia się oraz przygotować prezentację ustną z wybranego zagadnienia inżynierii środowiska.
Efekt IS_U16
Potrafi samodzielnie przeanalizować, opisać i ocenić przebieg procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych w systemach ogrzewczych, lub klimatyzacyjnych, lub gazowych, lub systemach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii i gospodarce wodnej, lub gospodarki odpadami oraz rekultywacji terenów zdegradowanych, lub w ochronie atmosfery.
Efekt IS_U17
Potrafi przeanalizować i wykorzystać rolę procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych w projektowaniu, modernizacji i eksploatacji systemów ogrzewczych, lub ciepłowniczych, lub klimatyzacyjnych, lub gazowych, lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii i gospodarce wodnej, lub gospodarki odpadami oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.
Efekt IS_U18
Potrafi samodzielnie i w zespole projektować, realizować i eksploatować oraz oceniać elementy systemu ogrzewczego lub klimatyzacyjnego, lub gazowego, lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków lub inżynierii i gospodarce wodnej. lub gospodarki odpadami i oczyszczania terenów zurbanizowanych.
Efekt IS_U19
Potrafi samodzielnie porównać, ocenić, wybrać i zastosować odpowiednie materiały na urządzenia i instalacje stosowane w ciepłownictwie lub ogrzewnictwie, lub klimatyzacji lub gazownictwie, lub systemach wodociągowych i kanalizacyjnych lub inżynierii wodnej lub gospodarki odpadami i oczyszczania terenów zurbanizowanych. Potrafi postępować zgodnie z zasadami BHP.
Efekt IS_U20
Potrafi przygotowywać i weryfikować wymagane dokumenty planistyczne, geodezyjne i raporty o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć w zakresie gospodarki komunalnej lub potrafi opracowywać wnioski i zna zasady wydawania decyzji administracyjnych w ochronie środowiska lub przygotowywać dokumenty wymagane przy uzgadnianiu projektów z zakresu ciepłownictwa lub ogrzewnictwa lub klimatyzacji, lub gazownictwa, lub systemów wodociągowych i kanalizacyjnych lub inżynierii wodnej.
Efekt IS_U21
Posługuje się poprawnie terminologią i nomenklaturą stosowaną w opisie zjawisk fizycznych chemicznych, biologicznych zachodzących w procesach typowych dla ciepłownictwa, lub ogrzewnictwa, lub klimatyzacji lub gazownictwa, lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii wodnej, lub inżynierii wodnej, lub gospodarki odpadami i oczyszczania terenów, lub w geodezji inżynierskiej, lub w ochronie atmosfery, również w języku obcym. Posługuje się poprawnie językiem obcym na poziomie B2.
Efekt IS_U22
Posiada umiejętności samodzielnego planowania, realizacji i interpretacji badań w systemach ogrzewczych lub klimatyzacyjnych lub gazowych lub systemach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków lub inżynierii wodnej lub gospodarki odpadami oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt IS_K01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania sie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
Efekt IS_K02
Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Efekt IS_K03
Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej, bioetyki i poszanowania prawa w tym praw autorskich.
Efekt IS_K04
Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.
Efekt IS_K05
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Efekt IS_K06
Rozumie potrzebę i odpowiedzialność przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżynierskiej oraz potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały.