Nazwa przedmiotu:
Biznes międzynarodowy
Koordynator przedmiotu:
mgr B. Gudowska
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
A21_BM
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: Udział w ćwiczeniach 30 Praca własna: przygotowanie się do zajęć, w tym czytanie zalecanej literatury 20: przygotowanie prezentacji, dyskusji 15 przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu 10 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75, co daje 3 pkt ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,2
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Brak. Przedmiot koreluje z przedmiotami : Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie międzynarodowym, marketing międzynarodowy.
Limit liczby studentów:
grupa obieralna
Cel przedmiotu:
Cel ogólny: Przedstawienie istoty biznesu międzynarodowego i systemu funkcjonowania przedsiębiorstw międzynarodowych w dobie internacjonalizacji i globalizacji; wskazanie kierunków zmian we współczesnej gospodarce światowej. Poza tym, studenci poznają strategię zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym w zakresie planowania, inwestowania, produkcji, logistyki, marketingu, zarządzania kadrami, otoczeniem politycznym i ryzykiem.
Treści kształcenia:
1. Globalizacja gospodarki światowej (pojęcie, czynniki, skutki, korzyści, wady). 2. Międzynarodowa integracja gospodarcza (cele, przesłanki, warunki i formy, regionalizm we współczesnym świecie: procesy integracyjne na kontynencie europejskim, amerykańskim, kraje Azji i Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie i w Afryce). 3. Handel jako podstawowa forma biznesu międzynarodowego ( pojęcie, znaczenie, czynniki, rozmiary i dynamika, struktura i kierunki, teoretyczne podstawy). 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako rozwinięta forma biznesu międzynarodowego (pojęcie, formy, motywy, rozmiary, struktura i dynamika, wpływ na gospodarkę kraju przyjmującego kapitał). 5. Korporacje transnarodowe w gospodarce światowej (pojęcie, teorie, rozwój i znaczenie). 6. Strategie wejścia na rynki zagraniczne (determinanty wyboru, czynniki, rodzaje i formy wejścia). 7. Budowanie wartości i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa międzynarodowego (specyfika family value, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, filantropia jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstwa międzynarodowego). 8. Łańcuch dostaw przedsiębiorstwa międzynarodowego (pojęcie, logistyka, outsourcing i offshoring, korzyści i i ryzyko). 9. Strategie marketingowe przedsiębiorstwa międzynarodowego (pojęcie, badania, strategia produktu, strategia cen, strategia dystrybucji i komunikacji, reklama, wykorzystanie Internetu w marketingu-mix, public relations). 10. Strategie zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie międzynarodowym (podstawowe trendy, rekrutacja i selekcja, szkolenia międzynarodowe, różnice kulturowe, relacje pomiędzy pracownikami i menedżerami). 11. Strategie zarządzania ryzykiem politycznym w przedsiębiorstwie międzynarodowym (pojęcie ryzyka, przyczyny, rodzaje, ocena, sposoby zmniejszania). 12. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce światowej (pojęcie i cechy, stymulatory i bariery, formy i strategie działania, innowacyjność, klastry – pojęcie i cechy).
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 51% z kolokwium, w formie pytań otwartych. Dodatkowo oceniana również będzie praca na zajęciach w formie punktów za aktywność oraz za przygotowanie i wygłoszenie referatów/prezentacji.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. J. Rymkiewicz, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012. 2. Value Based Management, koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, POLTEXT, Warszawa 2008 3. Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. nauk. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012. Literatura uzupełniająca: Artykuły prasowe, studium przypadku
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Student ma wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym
Weryfikacja: test wiedzy,
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W05, K_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.S.P7S_WG.3
Charakterystyka W_02
Student ma wiedzę w zakresie zarządzania logistyką, kadrami oraz ryzykiem w przedsiębiorstwie międzynarodowym
Weryfikacja: test wiedzy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.3
Charakterystyka W_03
Student ma wiedzę nt. wpływu współczesnych narzędzi teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych na rozwój przedsiębiorstw międzynarodowych.
Weryfikacja: test wiedzy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.S.P7S_WG.3

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Student posiada umiejętność analizowania regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa międzynarodowego.
Weryfikacja: test wiedzy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03, K_U04, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Student ma świadomość potrzeby współpracy władz publicznych oraz samorządowych z przedsiębiorstwami międzynarodowymi.
Weryfikacja: test wiedzy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K06, K_K07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO, I.P7S_KK