Nazwa przedmiotu:
Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej
Koordynator przedmiotu:
prof PW dr hab. Justyna Łacny
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A21_FSSFPUE
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych 35 h, w tym obecność na wykładach (30 h), konsultacje (5h) 2.Praca własna studenta to 40 h, w tym czytanie literatury (30 h) i przygotowanie się do zaliczenia (30 h). Przedmiot ma 4 ECTS = 100 godz. pracy studenta
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
35 h = 1,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
35 h = 1,4 p. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania i prawa Unii Europejskiej.
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Poznanie podstawowych reguł prawnych UE dotyczących prawa budżetowego UE i funduszy UE, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wydanego w tej dziedzinie.
Treści kształcenia:
1. Podstawowe pojęcia: budżet UE, wieloletnie ramy finansowe, dochody UE, zasoby własne UE, wydatki UE, płatnik i beneficjent netto budżetu UE, programy operacyjne, ochrona interesów finansowych UE, nieprawidłowość i przestępstwa naruszające interesy finansowe UE. 2. Fundusze UE - rodzaje i ogólna charakterystyka o fundusze UE zapewniające wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnictwa o fundusze UE zapewniające wdrażanie Polityki Spójności o Instrument Odbudowy i Zwiększania Odporności (NextGenerationEU) 3. Zasady prawa budżetowego UE: roczności budżetu UE, wieloletniego planowania UE, równowagi budżetowej, jedności, uniwersalności, specyfikacji, należytego zarządzania finansami, przejrzystości 4. Podstawowe zasady przyjmowania i wykonywania budżetu UE 5. Fundusze UE i ochrona przestrzegania zasady praworządności – mechanizm warunkowości (rozporządzenie 2092/2020) 6. Kontrola wykonywania budżetu UE – audyt wewnętrzny i Trybunał Obrachunkowy i ochrona interesów finansowych UE – Europejskie Biuro ds. Zwalczania Nadużyć finansowych UE (OLAF) i Prokuratura Europejska 7. Podstawowe wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące funduszy UE • nieprawidłowość jako czyn naruszający interesy finansowe UE (wyrok TSUE w sprawie C-260/14 i C-261/14 Județul Neamț i Județul Bacău) • zwrot funduszy UE wydatkowanych w wyniku nieprawidłowości (wyrok TS UE w sprawie C-273/15, Ezernieki) • możliwość odstąpienia od odzyskiwania funduszy UE wydatkowanych w wyniku nieprawidłowości (wyrok TS UE w sprawie C-383/06 do C-385/06, Vereniging National) • kary nakładane za popełnienie nieprawidłowości (wyroki TS UE w sprawie C-367/09, SGS Belgium NV i w sprawie 68/88 Komisja p. Grecji (sprawa greckiej kukurydzy) • stosowanie z mocą wsteczną kary łagodniejszej (wyrok TS UE w sprawie C-295/02, Gisela Gerken) • Przedawnienie nieprawidłowości
Metody oceny:
Zaliczenie przedmiotu wymaga: 1. przygotowania i zaliczenia dwóch prac projektowych z zakresu: a) ubiegania się o fundusze UE na wybrany przez studenta projekt i b) przyznawania dofinansowania z funduszy UE na określony projekt. Prace projektowe: • mogą wykonywać studenci samodzielnie lub z innym studentem, • będą mogły być realizowane w czasie zajęć z przedmiotu, we wskazanych przez wykładowcę dwóch terminach (pierwszy termin - praca dot. ubiegania się o fundusze UE, drugi termin – praca dot. przyznawania finansowania z funduszy UE), w trakcie tych zajęć studenci będą mogli się konsultować z wykładowcą w sprawie wykonywanych prac projektowych • w toku prac projektowych studenci mogą korzystać z wcześniej przygotowanych przez siebie materiałów • wyniki prac projektowych należy umieścić na kanale MS Teams we wskazanym przez wykładowcę katalogu i terminie oraz 2. uzyskania oceny co najmniej dostatecznej z pisemnego kolokwium zaliczeniowego (20 pytań testowych wielokrotnego wyboru). Kolokwium będzie oceniane przy zastosowaniu poniżej wskazanej skali ocen 18-20 pkt – ocena bardzo dobra 15–17 pkt – ocena dobra 12-14 pkt – ocena dostateczna 0-11 pkt – ocena niedostateczna • w trakcie kolokwium można korzystać z aktów prawnych UE w wersji papierowej • 1. termin kolokwium - przedostatnie zajęciach z przedmiotu zgodnie z planem zajęć na WAiNS PW • 2. termin kolokwium - ostatnie zajęcia z przedmiotu zgodnie z planem zajęć na WAiNS PW. Do kolokwium w 2. terminie mogą przystąpić wyłącznie studenci, którzy nie przystąpili lub nie zaliczyli kolokwium w 1. terminie • forma kolokwium i skala ocen w obu terminach są jednakowe. Na ocenę końcową przedmiotu składają się oceny cząstkowe z dwóch prac projektowych i kolokwium.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. M. Fedorowicz, Prawo budżetowe Unii Europejskiej (w:) J. Barcik, R. Grzeszczak, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2022, str. 419-443 2. J. Łacny, Fundusze Unii Europejskiej, Biernat S. (red.): Kamienie milowe orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2019; opracowanie dostępne w Systemie Informacji Prawnej LEX. omówienia wyroków TS UE omawianych w trakcie zajęć. 3. Przewodnik po finansowaniu UE, Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, Bruksela 2023, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/747110/EPRS_STU(2023)747110_PL.pdf Akty prawne • Rozporządzenie PIF – rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 312, 23.12.1995, s. 1), https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) • Rozporządzenie zawierające przepisy wspólne – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, str. 159) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060 • Rozporządzenie o systemie warunkowości – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2092 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii (Dz. Urz. UE L 433, 22.12.2020, s. 1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092
Witryna www przedmiotu:
nie dotyczy
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Student zna i rozumie rolę aktów prawa wtórnego dotyczących funduszy UE i znaczenia instytucji UE (głównie Komisji i TSUE) w obszarze ich wydatkowania.
Weryfikacja: Ćwiczenia praktyczne pisemne i ustne w trakcie zajęć. Kolokwium końcowe.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_02
Student zna podstawowe programy finansowane z funduszy UE realizowane w ramach wdrażania polityk UE (głównie Wspólnej Polityki Rolnej i polityki spójności)
Weryfikacja: Ćwiczenia praktyczne pisemne i ustne w trakcie zajęć. Kolokwium końcowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_03
Student zna działania niezbędne przy pozyskiwaniu, realizowaniu i rozliczaniu projektu finansowanego z funduszy UE
Weryfikacja: Ćwiczenia praktyczne pisemne i ustne w trakcie zajęć. Kolokwium końcowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Student potrafi poszukiwać ich i zna podstawowe zasady związane z wydatkowaniem funduszy UE
Weryfikacja: Ćwiczenia praktyczne pisemne i ustne w trakcie zajęć. Kolokwium końcowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_02
Student potrafi wyjaśnić podstawowe zasady prawidłowego planowania i wdrażania projektów finansowanych z funduszy UE
Weryfikacja: Ćwiczenia praktyczne pisemne i ustne w trakcie zajęć. Kolokwium końcowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1
Charakterystyka U_03
Student potrafi zidentyfikować praktyczne przypadki nieprawidłowego wydatkowania funduszy UE i określić związane z tym konsekwencje
Weryfikacja: Ćwiczenia praktyczne pisemne i ustne w trakcie zajęć. Kolokwium końcowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UO

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Student potrafi zdobywać wiedzę na temat najnowszych osiągnięć informatycznych w zakresie funduszy UE
Weryfikacja: Ćwiczenia praktyczne pisemne i ustne w trakcie zajęć. Kolokwium końcowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK