Nazwa przedmiotu:
Związki zawodowe i ich podstawowe uprawnienia
Koordynator przedmiotu:
mgr Z. Jackiewicz
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
A21_ZZPU
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność w zajęciach) Obciążenie studenta (h) udział w ćwiczeniach 15,.Praca własna: przygotowanie do zajęć: 25, przygotowanie do zaliczenia 35 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 Punkty ECTS za przedmiot 3
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,6
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
grupa obieralna
Cel przedmiotu:
Przedstawienie studentom pozycji i roli związków zawodowych w dziedzinie zbiorowych i indywidualnych stosunków pracy.
Treści kształcenia:
Związki zawodowe – formalnoprawne aspekty tworzenia Związki zawodowe – formalnoprawne aspekty działania Rola związków zawodowych w tworzeniu zakładowych przepisów prawa pracy Rola związków zawodowych w procedurze zwolnień grupowych. Rola związków zawodowych w kontroli przestrzegania prawa pracy przez pracodawcę. Rola związków zawodowych w kontroli przestrzegania prawa pracy przez pracodawcę Uprawnienia związków zawodowych wobec instytucji państwowych i międzynarodowych.
Metody oceny:
o zaliczeniu zajęć decyduje pozytywna ocena testu pisemnego, wielokrotnego wyboru. test zawierający pytania wielokrotnego wyboru. Warunkiem zliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% SUMY PUNKTÓW. Za aktywność na zajęciach prowadzący może dodać 1 punkt do ogólnej punktacji za przedmiot. Wyniki testu są przekazywane w formie elektronicznej lub podawane bezpośrednio na zajęciach
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Akty prawne regulujące funkcjonowanie związków zawodowych 2. Izabela Zawacka: Związki zawodowe .Nowe zasady organizacji i uczestnictwa. Warszawa 2019. 3. Marek Bednarski: Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej. Warszawa 2010. 4. Zbiorowe Prawo Pracy. Komentarz - K.W. Baran, Warszawa 2010 5. Zbiorowe prawo Pracy. Orzecznictwo – P. Korzuch i P. Grzebyk, Warszawa 2010
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się