Nazwa przedmiotu:
Kamienie milowe orzecznictwa TSUE
Koordynator przedmiotu:
dr hab. J.Łacny - prof. PW
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
A21_KMO
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
42 godziny (1,7 ECTS), na które składają się: 1. pogłębianie wiedzy nt. postępowań prowadzonych przed TS UE – 5 h 2. poszukanie w orzecznictwie TSUE orzeczenia / grupy orzeczeń, które można uznać za „kamienie milowe” w wybranym przez studenta obszarze prawa UE – 17 h 3. opracowanie glos dot. wybranych orzeczeń TUSE uznanych za „kamienie milowe” (ok. 10 stron) oraz przed stawienie ich w formie ustnej w formie referatu – 20 h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,3 ECTS, na które składają się: 30 h (zajęcia) + 3 h (konsultacje)
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Nie dotyczy.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Nie dotyczy.
Limit liczby studentów:
grupa obieralna
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest pogłębianie wiedzy w wybranym przez studenta obszarze prawa UE, będących przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) i przedstawienie jej pozostałym członkom grupy. Zadaniem studentów jest: - pogłębianie wiedzy nt. postępowań prowadzonych przed TSUE (postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom spoczywającym na państwie członkowskim; postępowań prejudycjalnych; postępowań w sprawie nieważności aktu prawa UE i innych); - poszukanie w orzecznictwie TSUE orzeczenia / grupy orzeczeń, które można uznać za „kamienie milowe” w wybranym przez studenta obszarze prawa UE; - opracowanie glos dot. wybranych orzeczeń TUSE uznanych za „kamienie milowe” (ok. 10 stron) - przedstawienie glos w formie ustnej.
Treści kształcenia:
Zadaniem studentów jest: pogłębianie wiedzy nt. postępowań prowadzonych przed TS UE i wiedzy w wybranych przez studenta obszarze prawa UE, w którym pracować będzie nad orzeczeniem TS UE. Przykładowe klasyczne orzeczenia TSUE stanowiące „kamienie milowe” orzecznictwa TSUE - prawo UE jako autonomiczny porządek prawny (26/62 van Gend & Loos) - zasada proporcjonalności (181/84 ED Man Sugar; C-320/03 Komisja p. Austrii) - zasada lojalnej współpracy (68/88 Komisja p. Grecji) - zakaz dyskryminacji (C-144/04 Mangold; C-555/07 Seda Kücükdeveci) - źródła prawa UE (rozporządzenie, dyrektywa, decyzja (34/73, Variola; 8/81, Becker; 9/70, Grad; C-224/97 Ciola) - zasada pierwszeństwa (6/64, Costa p. ENEL; 11/70, Internationale Handelsgesellschaft; 106/77, Simmenthal; C-285/98 Tanja Kreil; C-314/08 Krzysztof Filipiak) - zasada bezpośredniego skutku (41/74 Y. van Duyn; 43/75 Defrenne p. SABENA; 8/81 Ursula Becker; C-91/92 Faccini Dori - prounijna wykładnia prawa krajowego (14/83, 14/83 Von Colson i Kamann; 80/86 Kolpinghuis) Studenci w trakcie zajęć poszukują własnych propozycji wyroków TSUE, które opracowują w formie pisemnej i ustnej.
Metody oceny:
Zaliczenia na ocenę będą przyznawane na podstawie trzech kryteriów: 1. obecności na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. W przypadku więcej niż dwóch nieobecności student ma obowiązek przedstawienia dokumentów usprawiedliwiających nieobecność. 2. Pracy omawiającej wyrok lub grupę wyroków TSUE uznanych przez danego studenta za „kamień milowy”, przedstawianej w formie: • ustnej – referat • pisemnej – opracowanie ok. 10-15 stronicowe 3. Prac pisemnych i ustnych realizowanych w toku zajęć dotyczących wyroku lub grup wyroków TSUE uznanych przez pozostałych studentów za „kamienie milowe”
Egzamin:
nie
Literatura:
• J. Barcik, R. Grzeszczak, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2022 • Biernat S. (red.): Kamienie milowe orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2019 • A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski, Nowy podręcznik prawa Unii Europejskiej: instytucje i porządek prawny, prawo materialne, Warszawa 2022 • S. Biernat, Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej, System prawa Unii Europejskiej, t. 1, Warszawa 2020 • A. Wróbel (red)., Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, komentarz, tomy 1-3, Warszawa • D. Kornobis-Romanowska, Prawo rynku wewnętrznego, System prawa Unii Europejskiej, t. 7, Warszawa 2020 Dostęp do informacji o prawie UE: • portal EUROPA: https://europa.eu • baza aktów prawnych EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu • baza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości: https://curia.europa.eu
Witryna www przedmiotu:
do uzupełnienia
Uwagi:
do uzupełnienia

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady funkcjonowania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prowadzenia przed nim postępowań skargowych.
Weryfikacja: Ocena zadań samodzielnie rozwiązywanych przez studentów w trakcie zajęć; ocena aktywności studentów podczas dyskusji prowadzonych w trakcie zajęć; ocena prezentacji przygotowywanych przez studentów i wygłoszonych w trakcie zajęć; ocena pracy pisemnej – glosy do wybranego orzeczenia lub orzeczeń TS UE uznanych przez studenta za kamienie milowe.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W02
Absolwent ma rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą stosowania prawa UE w krajowym porządku prawnym. Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę ochrony roszczeń wywodzonych z prawa UE przed sądami krajowymi i przed TS UE Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady ogólne prawa UE umożliwiające stosowanie prawa UE na poziomie krajowym.
Weryfikacja: Ocena zadań samodzielnie rozwiązywanych przez studentów w trakcie zajęć; ocena aktywności studentów podczas dyskusji prowadzonych w trakcie zajęć; ocena prezentacji przygotowywanych przez studentów i wygłoszonych w trakcie zajęć; ocena pracy pisemnej – glosy do wybranego orzeczenia lub orzeczeń TS UE uznanych przez studenta za kamienie milowe.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W03, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W03
Absolwent ma rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę w wybranym przez siebie obszarze prawa UE, które wybrał jako studium przypadku dla pracy z orzeczeniem lub orzeczeniami TS UE wybranymi jako kamienie milowe
Weryfikacja: Ocena zadań samodzielnie rozwiązywanych przez studentów w trakcie zajęć; ocena aktywności studentów podczas dyskusji prowadzonych w trakcie zajęć; ocena prezentacji przygotowywanych przez studentów i wygłoszonych w trakcie zajęć; ocena pracy pisemnej – glosy do wybranego orzeczenia lub orzeczeń TS UE uznanych przez studenta za kamienie milowe.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.S.P7S_WG.3

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Student posiada umiejętności samodzielnego poszukiwania w oficjalnych, unijnych bazach danych orzeczeń TS UE na dany temat. Posiada umiejętność analizowania wyroków TS UE i formułowania wynikających z nich tez. Posiada zdolność do krytycznej oceny stanowisk formułowanych w orzecznictwie TS UE i w literaturze przedmiotu w wybranym przez siebie obszarze.
Weryfikacja: Ocena zadań samodzielnie i grupowo rozwiązywanych przez studentów w trakcie zajęć; ocena aktywności studentów podczas dyskusji prowadzonych w trakcie zajęć; ocena prezentacji przygotowywanych przez studentów i wygłoszonych w trakcie zajęć; ocena pracy pisemnej – glosy do wybranego orzeczenia lub orzeczeń TS UE uznanych przez studenta za kamienie milowe.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U06, K_U12, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.T.P7S_UW.2

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Student potrafi współpracować z innymi studentami w toku wykonywanych przez siebie zadań dotyczących orzecznictwa TS UE. Potrafi używać prawidłowej terminologii prawnej (języka prawniczego). Potrafi przedstawiać wyniki badań ustnie i pisemnie.
Weryfikacja: Ocena zadań samodzielnie i grupowo rozwiązywanych przez studentów w trakcie zajęć; ocena aktywności studentów podczas dyskusji prowadzonych w trakcie zajęć; ocena prezentacji przygotowywanych przez studentów i wygłoszonych w trakcie zajęć; ocena pracy pisemnej – glosy do wybranego orzeczenia lub orzeczeń TS UE uznanych przez studenta za kamienie milowe.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03, K_K04, K_K09 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO, I.P7S_KK