Nazwa przedmiotu:
Postępowanie sądowoadministracyjne
Koordynator przedmiotu:
dr Robert Kędziora
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A21_PS
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
6
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie do zajęć) - Obciążenie studenta [h]: Udział w wykładach - 30h, konsultacje 5h Praca własna: przygotowanie do zajęć - 40h, czytanie wskazanej literatury - 40h, przygotowanie do egzaminu 35h Sumaryczne obciążenie pracą studenta - 150h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,4 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przedmiot nie wymaga wstępnego wprowadzenia. Wymagane są podstawowe wiadomości z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Przekazanie studentowi wiedzy na temat: 1) genezy i funkcji sądownictwa administracyjnego; 2) ustroju sądów administracyjnych; 3) kognicji sądów administracyjnych; 4) zasad i przebiegu postępowania sądowoadministracyjnego; 5) praw i obowiązków uczestników tego postępowania. Wyposażenie studenta w umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Student uzyskuje wiedzę o instytucjach procesowych, trybach postępowania, dynamice procesowej, sposobie orzekania sądów administracyjnych oraz sposobach weryfikacji orzeczeń sądowych.
Treści kształcenia:
1. Pojęcie i rodzaje sądowej kontroli administracji publicznej. Cechy kontroli sądowoadministracyjnej. 2. Funkcje sądownictwa administracyjnego. Modele sądownictwa administracyjnego. 3. Ustrój sądownictwa administracyjnego. Konstytucyjne usytuowanie sądów administracyjnych w systemie władzy sądowniczej. 4. Zakres kognicji sądów administracyjnych. 5. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego: sąd. 6. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego: strony i uczestnicy postępowania. 7. Zasady postępowania sądowoadministracyjnego. 8. Dopuszczalność drogi sądowoadministracyjnej. 9. Wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 10. Przebieg postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym. 11. Orzeczenia sądów administracyjnych. 12. Środki zaskarżenia orzeczeń sądów I instancji - skarga kasacyjna, zażalenie. 13. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 14. Prawomocność orzeczeń. 15. Weryfikacja prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych.
Metody oceny:
Egzamin pisemny z pytaniami o charakterze testowym i opisowym. Ocena za przedmiot: Ocena - Student, który zaliczył przedmiot: 3.0 - rozumie i orientuje się w podstawowych treściach programowych; posiada elementarną wiedzę i podstawowe umiejętności z przedmiotu w zakresie 50-60% programu. 3.5 - opisuje i interpretuje treści programowe; posiada wiedzę i umiejętności z przedmiotu w zakresie 61-70% programu. 4.0 - wyjaśnia i rozwiązuje stawiane przed nim problemy, formułuje tezy i rozwiązuje zadania; opanował wiedzę i umiejętności z przedmiotu na średnim poziomie w zakresie 71-80% programu. 4.5 - klasyfikuje, porównuje i analizuje omawiane zjawiska i procesy; prezentuje wysoki poziom wiedzy i umiejętności w zakresie 81-90% programu. 5.0 - w sposób pełny i rzeczowy potrafi wyjaśnić i ocenić określone zjawisko oraz uzasadnić swoje stanowisko, stosuje prawidłową i skuteczną argumentację; prezentuje bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności w zakresie 91-100% programu.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu, red. H. Knysiak-Sudyka, Warszawa 2020. Literatura uzupełniająca: Postępowanie sądowoadministracyjne, red. M. Jaśkowska, Warszawa 2021. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2022.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Zna podstawową terminologię z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego.
Weryfikacja: Egzamin pisemny z pytaniami o charakterze testowym i opisowym.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG
Charakterystyka W_02
Ma uporządkowaną wiedzę na temat przebiegu postępowania sądowoadministracyjnego w obydwu instancjach.
Weryfikacja: Egzamin pisemny z pytaniami o charakterze testowymi i opisowym.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG
Charakterystyka W_03
Ma wiedzę na temat czynności procesowych postępowania sądowoadministracyjnego oraz treści pism składanych do sądu.
Weryfikacja: Egzamin pisemny z pytaniami o charakterze testowym i opisowym.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W03, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_04
Rozumie rolę, jaką sądownictwo administracyjne odgrywa w systemie instytucji ochrony praw jednostki.
Weryfikacja: Egzamin pisemny z pytaniami o charakterze testowym i opisowym.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_05
Posiada wiedzę na temat treści, skutków prawnych oraz sposobów weryfikacji orzeczeń sądów administracyjnych.
Weryfikacja: Egzamin pisemny z pytaniami o charakterze testowym i opisowym.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, I.P7S_WG, I.P7S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Umie posługiwać się siatką pojęciową właściwą dla prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Weryfikacja: Egzamin pisemny z pytaniami o charakterze testowym i opisowym.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U04, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_02
Potrafi zainicjować postępowanie przed sądem administracyjnym, w szczególności zaprojektować i sporządzić skargę do sądu administracyjnego.
Weryfikacja: Egzamin pisemny z pytaniami o charakterze testowym i opisowym.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_03
Potrafi komunikować się z sądem i wie, z jakich środków prawnych może korzystać w toczącym się postępowaniu sądowym.
Weryfikacja: Egzamin pisemny z pytaniami o charakterze testowym i opisowym.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U06, K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, I.P7S_UO
Charakterystyka U_04
Potrafi korzystać z elektronicznych baz orzecznictwa sądów administracyjnych i posługiwać się dostępnymi zbiorami danych do rozwiązywania problemów wykładni i stosowania prawa.
Weryfikacja: Egzamin pisemny z pytaniami testowymi i opisowymi.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U06, K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.T.P7S_UW.2, II.X.P7S_UW.2
Charakterystyka U_05
Umie zdobywać wiedzę na temat najnowszych osiągnięć informatycznych w zakresie postępowania sądowoadministracyjnego
Weryfikacja: Egzamin pisemny z pytaniami testowymi i opisowymi.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05, K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.T.P7S_UW.2

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania sądowoadministracyjnego.
Weryfikacja: Egzamin pisemny z pytaniami o charakterze testowym i opisowym.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04, K_K07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK
Charakterystyka K_02
Posiada przekonanie, że profesjonalizm i obiektywizm w działaniu sądów administracyjnych zwiększa szacunek obywatela do państwa i prawa.
Weryfikacja: Egzamin pisemny z pytaniami o charakterze testowym i opisowym.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KR, I.P7S_KO
Charakterystyka K_03
Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju osobistego.
Weryfikacja: Egzamin pisemny z pytaniami o charakterze testowym i opisowym.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, I.P7S_KO, I.P7S_KK