Nazwa przedmiotu:
Prawne i techniczne aspekty gospodarki nieruchomościami
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_PTAGN
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 30 h Praca własna: Przygotowanie do zajęć 10 h Czytanie wskazanej literatury 10 h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
nie dotyczy
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wymagana wcześniejsza wiedza z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, handlowego i prawa administracyjnego.
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności należącymi do Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, regulacjami dotyczącymi umów deweloperskich i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a także zasadami funkcjonowania podstawowych rejestrów publicznych gromadzących informacje o nieruchomościach w systemach teleinformatycznych. Celem wykładów jest także zapoznanie studentów z umowami, jakie zawierane są w obrocie nieruchomościami oraz zasadami reprezentacji stron umów w obrocie nieruchomościami. Wykłady dotyczą całości problemów, wyjaśnią kwestie teoretyczne (system pojęć) oraz stanowią podstawy dla studiowania szczegółowych problemów z zakresu gospodarki nieruchomościami i obrotu nieruchomościami.
Treści kształcenia:
1. Podstawowe wiadomości o prawie rzeczowym - pojęcie rzeczy, rodzaje rzeczy, części składowe rzeczy, pojęcie i cechy praw rzeczowych, zamknięty katalog praw rzeczowych. 2.Ogólne i szczególne zasady cywilnoprawne obrotu nieruchomościami, prawem użytkowania wieczystego gruntu, lokalem stanowiącym odrębną nieruchomość. 3. Obrót nieruchomościami przez małżonków i małoletnich. 4. Obrót nieruchomościami przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 5. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – organy administracji publicznej gospodarujące mieniem publicznym, formy prawne gospodarowania nieruchomościami publicznymi. 6. Procedura sprzedaży i oddania nieruchomości publicznych w użytkowanie wieczyste. 7. Wywłaszczenie nieruchomości – pojęcie wywłaszczenia, podstawa prawna i przesłanki wywłaszczenia, postępowanie wywłaszczeniowe, odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość, zwrot wywłaszczonej nieruchomości. 8. Funkcjonowanie ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów i budynków jako rejestrów publicznych gromadzących informacje o nieruchomościach – pojęcie i funkcja księgi wieczystej, zasady ksiąg wieczystych, budowa księgi wieczystej, prawa podlegające ujawnieniu w księdze, charakter wpisów, 9. Pojęcie i treść ewidencji gruntów i budynków, znaczenie informacji zawartych w księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie obu rejestrów w systemach teleinformatycznych i udostępnianie zgromadzonych w nich informacji za pomocą tych systemów. 10. Umowa deweloperska jako forma ochrony nabywców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych. 11. Odrębna własność lokali – pojęcie odrębnej własności lokalu, sposoby jej ustanowienia, wspólnota mieszkaniowa, prawa i obowiązki właścicieli lokali, zarząd nieruchomością wspólną. 12. Obrót nieruchomościami rolnymi. 13. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - prawna regulacja nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, podmiotowe i przedmiotowe ograniczenie nabywania nieruchomości, promesa i zezwolenie na nabycie nieruchomości. 14. Elementy prawa spółdzielczego. 15. Pisemne zaliczenie
Metody oceny:
Wykłady kończą się sprawdzianem podsumowującym, który obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego zawierającego pytania zamknięte w formie testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz otwarte w formie kazusów do rozwiązania.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. „Nieruchomości. Problematyka prawna”, G. Bieniek, S. Rudnicki, Wolters Kluwer Polska Warszawa 2013 2. Nieruchomości - zagadnienia prawne, H. Kisilowska (red.), LexisNexis Warszawa 2011 3. „Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami”, W. Gonet, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014 Literatura uzupełniająca: 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, E. Bończak-Kucharczyk, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018
Witryna www przedmiotu:
do uzupełnienia
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Zna najważniejsze pojęcia i terminologię w zakresie obrotu nieruchomościami.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny zawierający pytania zamknięte w formie testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz otwarte w formie kazusów do rozwiązania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W01, K_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W_02
Posiada wiedzę w zakresie zasad obrotu nieruchomościami.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny zawierający pytania zamknięte w formie testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz otwarte w formie kazusów do rozwiązania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_03
Zna zasady, regulacje i procedury dotyczące obrotu nieruchomościami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem ich sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny zawierający pytania zamknięte w formie testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz otwarte w formie kazusów do rozwiązania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W01, K_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W_04
Zna najważniejsze zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i zawierania umów w wybranych działach gospodarki nieruchomościami i w sytuacjach szczególnych.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny zawierający pytania zamknięte w formie testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz otwarte w formie kazusów do rozwiązania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_05
Zna wybrane zasady, regulacje i procedury funkcjonowania rejestrów publicznych gromadzących i udostępniających w systemie teleinformatycznym informacje o nieruchomościach.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny zawierający pytania zamknięte w formie testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz otwarte w formie kazusów do rozwiązania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Potrafi zastosować uzyskaną wiedzę z zakresu zasad obrotu nieruchomościami do zidentyfikowania i zrozumienia powstałego problemu w zakresie obrotu nieruchomościami oraz zaproponowania ewentualnych rozwiązań.
Weryfikacja: Rozwiązywanie problemów prawnych w przedstawionych stanach faktycznych. Sprawdzian pisemny zawierający pytania zamknięte w formie testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz otwarte w formie kazusów do rozwiązania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U02, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_02
Potrafi wykorzystać poznane zasady, pojęcia i instytucje do wskazania i analizy podstawowych zagadnień prawnych w obrocie nieruchomościami.
Weryfikacja: Rozwiązywanie problemów prawnych w przedstawionych stanach faktycznych. Sprawdzian pisemny zawierający pytania zamknięte w formie testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz otwarte w formie kazusów do rozwiązania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U03, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, II.S.P7S_UW.3.o, II.X.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_03
Umie znajdować źródła danych, korzystać z nich oraz interpretować pozyskane dane dotyczące zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami
Weryfikacja: Rozwiązywanie problemów prawnych w przedstawionych stanach faktycznych. Sprawdzian pisemny zawierający pytania zamknięte w formie testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz otwarte w formie kazusów do rozwiązania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03, K_U06, K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_04
Potrafi dokonać wyjaśnienia i interpretacji przepisów regulujących obrót nieruchomościami.
Weryfikacja: Rozwiązywanie problemów prawnych w przedstawionych stanach faktycznych. Sprawdzian pisemny zawierający pytania zamknięte w formie testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz otwarte w formie kazusów do rozwiązania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U03, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, II.S.P7S_UW.3.o, II.X.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_05
Potrafi zastosować uzyskaną wiedzę z zakresu funkcjonowania publicznych rejestrów nieruchomości do wyszukiwania danych w systemach teleinformatycznym.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny zawierający pytania zamknięte w formie testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz otwarte w formie kazusów do rozwiązania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, II.S.P7S_UW.3.o, II.X.P7S_UW.2, II.X.P7S_UW.3.o, II.T.P7S_UW.2

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Ma przekonanie o konieczności profesjonalnego podejmowania działań w zakresie obrotu nieruchomościami w celu zapewnienia prawnego bezpieczeństwa tego obrotu.
Weryfikacja: Rozwiązywanie problemów i kazusów oraz dyskusja na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR
Charakterystyka K_02
Ma świadomość podstawowego poziomu swojej wiedzy w zakresie obrotu nieruchomościami oraz rozumie konieczność dalszego uzupełniania i rozwijania wiedzy w tym zakresie.
Weryfikacja: Rozwiązywanie problemów i kazusów oraz dyskusja na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK
Charakterystyka K_03
Wykazuje gotowość do formułowania opinii w prostych problemach prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.
Weryfikacja: Rozwiązywanie problemów i kazusów oraz dyskusja na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO, I.P7S_KK
Charakterystyka K_04
Jest świadomy konieczności przestrzegania reguł etycznych na etapie stosowania procedur określonych przepisami prawa w zakresie gospodarki nieruchomościami.
Weryfikacja: Rozwiązywanie problemów i kazusów oraz dyskusja na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, I.P7S_KK
Charakterystyka K_05
Umie zgromadzić, uporządkować i ocenić, a także wykorzystać praktycznie dane zgromadzone w ramach teleinformatycznych systemów informacji o nieruchomościach.
Weryfikacja: Rozwiązywanie problemów i kazusów oraz dyskusja na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KR, I.P7S_KO