Nazwa przedmiotu:
Wybrane polityki gospodarcze UE
Koordynator przedmiotu:
dr T. Tyc
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
A21_WPGUE
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Udział w ćwiczeniach - 15h 2. Praca własna - 45h, w tym: a) przygotowanie do zajęć 15h b) czytanie wskazanej literatury 10h c) przygotowanie projektów w grupach 10h d) konsultacje 5h e) przygotowanie do prac pisemnych 5h Sumaryczne obciążenie pracą studenta - 60h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
do uzupełnienia
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
do uzupełnienia
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowy poziom wiedzy ekonomicznej.
Limit liczby studentów:
grupa obieralna
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenów z wybranymi politykami gospodarczymi prowadzonymi przez Unię Europejską. Wskazane zostaną także mechanizmy powiązania polityk gospodarczych między poziomiem unijnym a krajowym. Pokazany zostanie także mechanizm tworzenia prawa w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli interesariuszy. Zajęcia zostały przygotowane i będą prowadzone z wykorzystaniem: a) innowacyjnych i kreatywnych form kształcenia. b) technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) / multimedialnych treści dydaktycznych / platformy e-learningowej Moodle
Treści kształcenia:
W trakcie semestru poruszone zostaną następujące zagadnienia: 1. Polityka gospodarcza - podstawowe definicje, mechanizmy, zadania i cele 2. Proces tworzenia prawa w Unii Europejskiej 3. Ogólny mechanizm przenoszenia impulsów gospodarczych w ramach unijnych polityk gospodarczych 4. Polityka środowiskowa 5. Polityka transportowa 6. Polityka B+R+I 7. Polityka kosmiczna
Metody oceny:
1. Każdy ze studentów musi wykonać samodzielnie test sprawdzający (kolokwium) wiedzę z wybranych tematów (obszarów tematycznych kursu). Test składa się z pytań o charakterze zamkniętym (wielokrotnego wyboru). Czas na wykonanie jednego testu to 20 minut. 2. Uczestnicy kursu zrealizują jedną pracę w grupie. Jej efektem będzie prezentacja wybranych elementów wybranej wiązki polityk gospodarczych UE. Ocena końcowa stanowi wynik uzyskanych punktów z ww. elementów oceny.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1) T. Włudyka (red.), M. Smaga (red.), Instytucje gospodarki rynkowej, wyd. 3, Warszawa 2018 r. 2) M. Pustuła, Polityka społeczno-gospodarcza w UE Finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym, wyd. 1, Warszawa 2019 r. 3) B. Winiarski (red.), A. Niegowska (red.), Polityka gospodarcza, wyd. 3, Warszawa 2020 r., Studia przypadku oraz materiały dodatkowe: 1) https://eur-lex.europa.eu/
Witryna www przedmiotu:
www.dlastudentowpw.moodle.org.pl
Uwagi:
W trakcie pierwszych zajęć, studenci uzyskają indywidualny login i hasło do platformy e-learningowej.

Efekty uczenia się