Nazwa przedmiotu:
Podstawy techniki prawodawczej
Koordynator przedmiotu:
dr T. Jaroszyński
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
A22_PTP
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
37 godzin, w tym: udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć 10 godz., zapoznanie się ze wskazaną literaturą 12 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 pkt ECTS (15 godz. - udział w ćwiczeniach)
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,2 pkt ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego.
Limit liczby studentów:
grupa obieralna
Cel przedmiotu:
Przedmiot ma na celu przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych zasad tworzenia prawa w Polsce. Zapoznanie się z zasadami techniki prawodawczej oraz zasadami przyzwoitej legislacji ma za zadanie pogłębienie ogólnych informacji na temat znaczenia konstytucyjnej zasady państwa prawnego. Praktyczne przykłady i zadania rozwiązywane podczas ćwiczeń powinny przygotować studentów do samodzielnego opracowania krótkiego projektu aktu noramtywnego.
Treści kształcenia:
I. Wprowadzenie 1. Decyzja o podjęciu prac legislacyjnych – opracowanie uzasadnienia i oceny skutków regulacji. 2. Wytyczne dla legislatora wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego oraz konstytucyjnego systemu źródeł prawa. 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej – zakres i znaczenie. II. Ogólne zasady redagowania aktu normatywnego 1. Wymogi dotyczące uwarunkowań systemu prawa. 2. Komunikatywność i spójność tekstu aktu normatywnego. 3. Podstawowe wskazówki językowe. III. Budowa aktu normatywnego 1. Konstrukcja aktu normatywnego – uwagi ogólne. 2. Rodzaje przepisów i ich miejsce w strukturze aktu normatywnego. 3. Przykłady niewłaściwej budowy aktów normatywnych. IV. Jednostki redakcyjne aktu normatywnego. Oznaczanie przepisów i ich systematyzacja. 1. Budowa artykułu i paragrafu. 2. Podział na punkty, litery, tiret. 3. Zasady przywoływania przepisów w tekście. 4. Jednostki systematyzacyjne wyższego rzędu. V. Typowe środki techniki prawodawczej 1. Definicje i skróty. 2. Zasady formułowania odesłań. 3. Odnośniki i zasady przywoływania dzienników urzędowych.
Metody oceny:
Sprawdzian pisemny, polegający na opracowaniu na podstawie podanych informacji krótkiego projektu aktu normatywnego. Skala ocen ze sprawdzianu: poniżej 51% – ocena niedostateczna (2,0) - od 51% do 60% - ocena dostateczna (3,0) - od 61% do 70% - ocena dostateczna plus (3,5) - od 71% do 80% - ocena dobra (4,0) - od 81% do 90% - ocena dobra plus (4,5) - od 91% do 100% - ocena bardzo dobra (5,0)
Egzamin:
nie
Literatura:
1. G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych, Warszawa 2016 2. D. Szafrański (red.), Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. Komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami, Warszawa 2016 3. Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2015 4. S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2012
Witryna www przedmiotu:
do uzupełnienia
Uwagi:
do uzupełnienia

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Ma podstawową wiedzę o systemie prawa obowiązującego w Polsce.
Weryfikacja: -
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W_02
Ma wiedzę w zakresie procedur przyjmowania aktów prawa powszechnie obowiązującego.
Weryfikacja: -
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W_03
Ma wiedzę na temat zasad przyzwoitej legislacji w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
Weryfikacja: -
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W_04
Ma wiedzę na temat podstawowych zasad techniki prawodawczej.
Weryfikacja: -
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu prawoznawstwa.
Weryfikacja: -
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U_02
Potrafi wyszukiwać informacje na temat przebiegu prac nad projektami aktów normatywnych.
Weryfikacja: -
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U_03
Potrafi posługiwać się źródłami prawa powszechnego oraz bazami orzecznictwa w celu ustalenia aktualnego stanu prawnego w danej dziedzinie.
Weryfikacja: -
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U_04
Potrafi, na podstawie otrzymanych informacji, opracować projekt prostego aktu normatywnego.
Weryfikacja: -
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy o systemie prawa obowiązującego w Polsce.
Weryfikacja: -
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_02
Ma świadomość znaczenia przestrzegania wymogów w zakresie procedur przyjmowania aktów normatywnych.
Weryfikacja: -
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_03
Ma świadomość znaczenia konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, w szczególności w zakresie zasad przyzwoitej legislacji.
Weryfikacja: -
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_04
Ma świadomość wymagań dotyczących prawidłowego sporządzania projektów aktów normatywnych.
Weryfikacja: -
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: