Nazwa przedmiotu:
Contemporary Topics in Social Sciences
Koordynator przedmiotu:
dr Michał Pręgowski
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
A21_CTSS
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
ogółem 75h = 3 ECTS W tym 15h praca na zajęciach, 60h praca własna studenta
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
3
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przedmiot nie wymaga wstępnego wprowadzenia, pominąwszy znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (adekwatnie do egzaminu B2).
Limit liczby studentów:
grupa obieralna
Cel przedmiotu:
Założeniem przedmiotu jest przybliżenie studentom wybranych zagadnień dotyczących przemian społecznych w XXI wieku. Analizie i wspólnym dyskusjom zostaną poddane m.in. takie tematy, jak różnice kulturowe, komunikacja międzykulturowa, wpływ języka na postrzeganie rzeczywistości, szczęście jako fenomen psychospołeczny, stosunek człowieka do innych gatunków, a także współczesne zagrożenia dla demokracji. Rozległy tematycznie zakres zajęć jest intencjonalny. Celem zajęć jest podniesienie kompetencji studentów w zakresie rozumienia otaczającej, zglobalizowanej rzeczywistości, w oparciu o przystępne materiały źródłowe dostępne, co do zasady, wyłącznie w języku angielskim. Przedmiot rozwija umiejętności takie, jak zdolność do systematycznego i uporządkowanego myślenia, wyciągania wniosków, analizy sytuacji, planowania i zdolności klasyfikacyjno-definicyjnych, które potrzebne są w nauce dowolnego przedmiotu z zakresu programowego i problemowego na kierunku Administracja.
Treści kształcenia:
Wykładowym językiem przedmiotu jest język angielski. 1) Effective communication in the modern world. Why is it so hard to understand each other? 2) How and why we differ: Culture, cultural differences and cross-cultural communication. 3) How language affects the way we think… and the way we spend our money. 4) Happiness in everyday life. The Flow. Can happiness be taught and bought? 5) Multitasking and procrastination: Productivity killers and how to deal with them. 6) How technology is hijacking our minds – and how to stop it. 7) Humans and other species: Are we really special?
Metody oceny:
Dyskusja w sali, pisemne ćwiczenia dydaktyczne, kolokwium zaliczeniowe.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. L. Boroditsky (2012). Lost in Translation. Artykuł prasowy z Wall Street Journal: http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703467304575383131592767868 2. K. Chen (2012). Could your language affect your ability to save money? TED Talk: http://www.ted.com/talks/keith_chen_could_your_language_affect_your_ability_to_save_money 3. K. Cherry (2016). What is Flow? Understanding the Psychology of Flow. Materiał dydaktyczny ze strony http://psychology.about.com/od/PositivePsychology/a/flow.htm 4. M. Csiksentmichalyi (2004). Flow, the secret to happiness. TED Talk: http://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow 5. J. Galef (2016). Why you think you’re right when you’re wrong. TED Talk: https://www.ted.com/talks/julia_galef_why_you_think_you_re_right_even_if_you_re_wrong 6. J. Galef (2016). Why you think you’re right when you’re wrong. Artykuł popularnonaukowy: https://ideas.ted.com/why-you-think-youre-right-even-when-youre-wrong/ 7. J. Gross (2013). How language can affect the way we think?, http://ideas.ted.com/5-examples-of-how-the-languages-we-speak-can-affect-the-way-we-think 8. Y. Harari (2015). Why humans run the world, http://ideas.ted.com/why-humans-run-the-world/ 9. T. Harris (2017). How A Handful of Tech Companies Control Billions of Minds Every Day. TED Talk: https://www.ted.com/talks/tristan_harris_the_manipulative_tricks_tech_companies_use_to_capture_your_attention 10. T. Harris (2016). How Technology is Hijacking Your Mind, https://medium.com/thrive-global/how-technology-hijacks-peoples-minds-from-a-magician-and-google-s-design-ethicist-56d62ef5edf3 11. R. Hanson (2013). Hardwiring happiness. TED Talk: https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=cpCuoIF__YM 12. D. Lee (1993). Developing Effective Communications. Materiał dydaktyczny University of Missouri, http://extension.missouri.edu/p/CM109 13. M. Norton (2011). How to buy happiness. TED Talk: https://www.ted.com/talks/michael_norton_how_to_buy_happiness 14. D. Sivers (2009). Weird, or just different? TED Talk: https://www.ted.com/talks/derek_sivers_weird_or_just_different 15. D. Thompson (2014). The Procrastination Doom Loop – and How to Break It. Artykuł z The Atlantic: https://www.theatlantic.com/business/archive/2014/08/the-procrastination-loop-and-how-to-break-it/379142/ 16. F. de Waal (2011). Moral behavior in animals. TED Talk: https://www.ted.com/talks/frans_de_waal_do_animals_have_morals 17. S. Weinschenk (2012). The True Cost Of Multi-Tasking, https://www.psychologytoday.com/blog/brain-wise/201209/the-true-cost-multi-tasking
Witryna www przedmiotu:
do uzupełnienia
Uwagi:
do uzupełnienia

Efekty uczenia się