Nazwa przedmiotu:
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Jarosław Zalewski
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
A22_BRD
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Godziny wykładu 0 Godziny ćwiczeń 15 Nauka własna 20 Przygotowanie do egzaminu (w tym konsultacje) 20 Przygotowanie do kolokwiów (w tym konsultacje) 20 Razem 75
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7 pkt. ECTS Godziny wykładu 0 Godziny ćwiczeń 15 Konsultacje 2 Razem 17godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,7 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przedmiot nie wymaga specjalnych przygotowań wstępnych poza znajomością podstawowych działań matematycznych.
Limit liczby studentów:
grupa obieralna
Cel przedmiotu:
Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposobami analiz dotyczących jego stanu oraz kluczowymi i nowatorskimi rozwiązaniami z tego zakresu.
Treści kształcenia:
1. Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (kolizja, wypadek, szkoda komunikacyjna, system człowiek – pojazd – otoczenie, bezpieczeństwo czynne i bierne, bezpieczeństwo dróg). 2. Przebieg wypadku drogowego. Rodzaje wypadków drogowych, klasyfikacja zderzeń samochodów. Elementy mechaniki zderzenia, podział zderzeń z punktu widzenia mechaniki, najważniejsze parametry zderzenia. 3. Statystyka wypadków drogowych, reprezentatywność danych, porównania wybranych wskaźników wypadkowości. Bazy danych dotyczących wypadków, cele gromadzenia danych. 4. Testy zderzeniowe, procedury oceny pojazdów pod względem bezpieczeństwa. Manekiny stosowane w testach, wybrane aspekty homologacji pojazdów. 5. Zagadnienia bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Elementy zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego. 6. Szkody komunikacyjne i ich powstawanie. Proces rekonstrukcji wypadku samochodowego. Analiza czasowo – przestrzenna. Elementy związane z opisem miejsca wypadku i fotogrametrią. 7. Znaczenie administracji w problemach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowe trendy w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
Metody oceny:
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z referatu przygotowanego w kilkuosobowym zespole. W ramach zajęć zdalnych obecność weryfikowana na podstawie krótkiego komentarza lub własnych wniosków przesłana przez studenta w ciągu tygodnia.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Wicher J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKŁ, Warszawa 2012. 2. Prochowski L., Unarski J., Wach W., Wicher J., Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych, WKŁ, Warszawa 2008. 3. Szczuraszek T., Bezpieczeństwo ruchu miejskiego, WKŁ, Warszawa 2008. 4. http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy 5. http://www.euroncap.com/home.aspx 6. http://www.krbrd.gov.pl/index.php/program-brd/narodowy-program-brd-2013-2020 7.Krystek R., Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Synteza, WKŁ, Warszawa 2010. 8. Datka S., Inżynieria ruchu, WKŁ, Warszawa 1999. 9. Tyrała P., Zarządzanie kryzysowe: ryzyko, bezpieczeństwo, obronność, Wyd. Adam Marszałek, 2001.
Witryna www przedmiotu:
www.ans.pw.edu.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się