Nazwa przedmiotu:
Redagowanie i archiwizowanie prac dyplomowych
Koordynator przedmiotu:
mgr Dorota Chudzicka - kierownik dziekanatu WBMiP
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechanika i Budowa Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
WS1A_13
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
0
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
0
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań redakcyjnych i archiwizowania prac dyplomowych, przygotowywanych na Wydziale.
Treści kształcenia:
-
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach informacyjnych.
Egzamin:
nie
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów opracowany na podstawie programu nauczania zmodyfikowanego w ramach Zadania 8 Programu NERW.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U03_01
Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego z zakresu mechaniki i budowy maszyn, a także sporządzić omówienie wyników realizacji tego zadania, sformułować podsumowanie i wnioski.
Weryfikacja: Uczestnictwo w zajęciach informacyjnych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_U03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: