Nazwa przedmiotu:
Laboratorium przetwórstwa tworzyw sztucznych
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Barbara Liszyńska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla specjalności
Kod przedmiotu:
CS1A_53L
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
7
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Laboratoria: liczba godzin według planu studiów - 75, przygotowanie do zajęć - 25, zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 25, opracowanie wyników - 25, opracowanie sprawozdania - 25, razem - 175 h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Laboratoria - 75 h; Razem - 75 h = 3 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Laboratoria: liczba godzin według planu studiów - 75, przygotowanie do zajęć - 25, zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 25, opracowanie wyników - 25, opracowanie sprawozdania - 25, razem - 175 h = 7 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium75h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
8 - 12.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie metod oznaczania właściwości termicznych, mechanicznych, reologicznych i przetwórczych tworzyw sztucznych oraz podstawowych technik, urządzeń i materiałów stosowanych w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także poznanie aparatury pomiarowej.
Treści kształcenia:
L1 - Otrzymywanie wyrobów ze spienionego PS o różnej masie właściwej. Określenie wytrzymałości na zginanie. L2 - Otrzymywanie wyrobów z termoplastów metodą prasowania- dobór parametrów przetwórczych. L3 - Przetwórstwo metodą formowania próżniowego- dobór parametrów, określanie właściwości wyrobów. L4 - Przetwórstwo żywic chemoutwardzalnych- otrzymywanie laminatu z użyciem nośników szklanych. L5 - Nakładanie i określanie właściwości powłok lakierniczych-stopień wyschnięcia, grubość, odporność na zarysowanie, odporność na uderzenie aparatem Du Ponta. L6 - Określanie właściwości klejów i połączeń klejowych- lepkość kubkiem wypływowym Forda, czas chwytania, wytrzymałość spoin klejowych na ścinanie i oddzieranie. L7 - Określanie właściwości wytrzymałościowych tworzyw sztucznych podczas statycznego rozciągania. L8 - Oznaczanie udarności tworzyw sztucznych metodą Charpy`ego i Dynstata. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie metodą Dynstata. L9 - Oznaczanie twardości tworzyw sztucznych metodami IRHD, Shore`a, Schoppera, Brinella i Rockwella. L10 - Właściwości termomechaniczne tworzyw sztucznych- oznaczanie temperatury ugięcia duroplastów metodą Martensa i temperatury mięknienia termoplastów metodą Vicata. L11 - Wyznaczanie wskaźników szybkości płynięcia masowego i objętościowego oraz właściwości reologicznych. L12 - Właściwości mechaniczne elastomerów- wyznaczanie histerezy przy ściskaniu, plastyczność.
Metody oceny:
Kolokwia ustne z przygotowania do zajęć laboratoryjnych, pisemne sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.
Egzamin:
nie
Literatura:
1.Broniewski T., Kapko J., Płaczek W., Thomalla J.: „Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych”, WNT, Warszawa 2000. 2.Zieliński J.: „Wybrane właściwości poliolefin. Ćwiczenia laboratoryjne”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011. Instrukcje do ćwiczeń znajdują się na platformie edukacyjnej Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku
Witryna www przedmiotu:
portaliusz.pw.plock.pl
Uwagi:
Program studiów opracowany na podstawie programu nauczania zmodyfikowanego w ramach Zadania 8 Programu NERW.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W05
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia i opisu działania aparatury pomiarowej do oznaczania właściwości termicznych, mechanicznych, reologicznych i przetwórczych tworzyw sztucznych.
Weryfikacja: Kolokwia ustne z przygotowania do zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07
Ma wiedzę z zakresu charakterystyki surowców stosowanych w poszczególnych metodach przetwórczych.
Weryfikacja: Kolokwia ustne z przygotowania do zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W15
Zna podstawowe techniki, narzędzia i materiały stosowane w metodach przetwórczych tworzyw sztucznych.
Weryfikacja: Kolokwia ustne z przygotowania do zajęć.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi pozyskiwać informacje z prawidłowo dobranych źródeł, interpretować je i wyciągać wnioski odnośnie oznaczania właściwości tworzyw sztucznych i stosowania wybranych technik przetwórczych tworzyw sztucznych.
Weryfikacja: Kolokwia ustne z przygotowania do zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U08
Potrafi przeprowadzć pomiary wybranych właściwości tworzyw sztucznych.
Weryfikacja: Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U09
Potrafi przedstawiać otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej,dokonywać ich interpretacji i wyciągać wnioski.
Weryfikacja: Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U14
Potrafi oceniać wpływ jakości surowców na przebieg procesu przetwórczego i właściwości otrzymanych wyrobów.
Weryfikacja: Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K04
Potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Weryfikacja: Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K