Nazwa przedmiotu:
Laboratorium analizy instrumentalnej
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Iwona Wilińska; dr inż. Dariusz Szychowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
CS1A_11L
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Laboratoria: liczba godzin według planu studiów - 30, przygotowanie do zajęć - 5, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5, opracowanie wyników - 5, przygotowanie do kolokwium - 5, razem - 50; Razem 50h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Laboratoria - 30 h; Razem - 30 h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Laboratoria: liczba godzin według planu studów - 30 h, przygotowanie do zajęć - 5 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5 h, opracowanie wyników - 5 h, przygotowanie do kolokwium - 5 h, razem - 50 h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Laboratoria: 8 - 10
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie analizy instrumentalnej, zapoznanie z technikami wykonywania analiz przy wykorzystaniu wybranych metod instrumentalnych oraz poszerzenie wiedzy na temat możliwości danej metody i interpretacji wyników.
Treści kształcenia:
Omówienie zasad BHP i p.poż. obowiązujących w laboratorium. Zapoznanie z wybranymi metodami instrumentalnymi, podstawowymi zasadami działalnia wykorzystywanej aparatury, sposobami przygotowania próbek w zależności od ich właściwości, rejestracją i interpretacją wyników. Wykonanie ćwiczeń wykorzytujących metody spektroskowe (spektrofotometria w podczerwieni (IR), spektrofotometria UV-VIS ), metody rozdziału (chromatografia), metody termoanalityczne (TG, DTG, DTA) i kalorymetrię.
Metody oceny:
Zaliczenie.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2011 2. Praca zbiorowa pod redakcją Zielińskiego W. i Rajcy A., Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT, Warszawa, 2000 3. Cygański A., Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa, 2012 4. Witkiewicz Z., Hetper J., Chromatografia gazowa, WNT, Warszawa, 2009 5. Jarosz M., Malinowska E., Pracownia chemiczna. Analiza instrumentalna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1994
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów opracowany na podstawie programu nauczania zmodyfikowanego w ramach Zadania 8 Programu NERW.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04
Ma wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych wybranych technik analizy instrumentalnej, sposobów przygotowania próbek do danych analiz, informacji, jakie można uzyskać na bazie otrzymanego wyniku analizy itp.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia i opisu działania wybranych aparatów stosowanych w analizie instrumentalnej.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W15
Zna podstawowe metody preparatyki próbek, celem ich analizy za pomocą wybranych metod instrumentalnych.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U09
Potrafi uzyskane w trakcie analizy instrumentalnej wyniki w formie graficznej opracować i zinterpretować.
Weryfikacja: Kolokwium. Opracowanie wyników.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K04
Potrafi pracować samodzielnie jak też współdziałać w grupie.
Weryfikacja: Obserwacja pracy Studenta w czasie zajęć laboratoryjnych. Opracowanie wyników.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K
Charakterystyka K05
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Weryfikacja: Obserwacja pracy Studenta w czasie zajęć laboratoryjnych. Opracowanie wyników.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K