Nazwa przedmiotu:
Aparatura przemysłu chemicznego
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Robert Grabarczyk
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
CS1A_16
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 30h; zapoznanie ze wskazaną literaturą - 20h; przygotowanie do egzaminu - 25h; Razem - 75h = 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 30h; Razem - 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie budowy i funkcjonowania aparatury przemysłu chemicznego oraz przemysłowej armatury zabezpieczającej.
Treści kształcenia:
Klasyfikacja aparatury chemicznej i elementy konstrukcyjne aparatów. Ogólne zasady budowy aparatów zbiornikowych i kolumnowych. Aparaty do magazynowania materiałów sypkich oraz płynów. Aparaty do wymiany ciepła. Aparaty do destylacji i rektyfikacji. Aparaty do absorpcji. Aparaty do adsorpcji. Aparaty do ekstrakcji. Aparaty wyparne i krystalizatory. Reaktory chemiczne i bioreaktory. Suszarki. Kotły i piece. Urządzenia odpylające. Filtry i wirówki. Układy do wytwarzania niskich temperatur. Rurociągi i armatura (rurociągi, zawory, odwadniacze, cieczowskazy, kompensatory). Urządzenia zabezpieczające (zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa, głowice bezpieczeństwa, panele dekompresyjne, układy tłumiące wybuchy).
Metody oceny:
Egzamin pisemny. Przelicznik punktacji na otrzymaną ocenę: 0 – 49% dwa; 50 – 60% trzy; 61 – 70% trzy i pół; 71 – 80% cztery; 81 – 90% cztery i pół; 91 – 100% pięć.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa 1. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004 2. Pikoń J.: Aparatura chemiczna. PWN, Warszawa, 1983 3. Thier B.: Armatura przemysłowa. Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne CIBET, Warszawa, 2001 4. Gnutek Z., Kordylewski W.: Maszynoznawstwo energetyczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003 Literatura uzupełniająca 1. Bieszk H.: Urządzenia do realizacji procesów cieplnych w technologii chemicznej. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2010 2. Walas S. M. i inni: Chemical process equipment. Selection and design. Elsevier, 2005
Witryna www przedmiotu:
portaliusz.pw.plock.pl
Uwagi:
Zajęcia z przedmiotu będą realizowane przy użyciu nowych technik multimedialnych m.in. platformy e-learningowej Moodle. Program studiów opracowany na podstawie programu nauczania zmodyfikowanego w ramach Zadania 8 Programu NERW.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W08
Zna zasady budowy i funkcjonowania aparatury do procesów wymiany ciepła i masy.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W09
Zna zasady budowy i funkcjonowania aparatury do prowadzenia operacji jednostkowych w technologii chemicznej.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U06
Potrafi w sposób właściwy stosować terminologię techniczną z zakresu aparatury przemysłu chemicznego oraz przemysłowej armatury zabezpieczającej.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych aparatury przemysłu chemicznego oraz przemysłowej armatury zabezpieczającej.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK