Nazwa przedmiotu:
Diagnostyka i utrzymanie systemów mechanicznych
Koordynator przedmiotu:
dr inż. / Henryk Rode / adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechanika i Budowa Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe z możliwością wyboru
Kod przedmiotu:
MS1A_74_02
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 30, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 18, przygotowanie do kolokwium - 17, razem - 55
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 30 h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
"Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu procesów zachodzących w systemach mechanicznych, metod badań diagnostycznych i utrzymania gotowości tych systemów,uzyskanie umiejętności dokonywania krytycznej analizy i oceny (pod względem technicznym i jakościowym) sposobu funkcjonowania systemów mechanicznych, ustalania ich stanu technicznego, identyfikacji czynników mających wpływ na ich funkcjonowanie oraz wyciągania wniosków dotyczących eleminacji wystepujących problemów. "
Treści kształcenia:
W1 - Linie diagnostyczne; W2- Pokładowe systemy diagnostyczne; W3 - Podstawowe monitory systemów diagnostyki pokładowej; W4 - Organizacja badań diagnostycznych w eksploatacji systemów mechanicznych; W5 - Procesy zużycia prowadzące do zmian stanu systemów mechanicznych; W6 - Niszczenie korozyjne oraz zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych; W7 - Wybrane problemy utrzymania gotowości systemów mechanicznych; W8 - Obsługa techniczna i obsługa technologiczna; W9 - Konserwacja i przechowywanie maszyn oraz części zamiennych; W10 - Naprawy uszkodzeń systemów mechanicznych, zasady organizacji procesów naprawczych; W11 - Możliwości i celowość stosowania regeneracji częściowo zużytych elementów; W12 - Strategia napraw, wyznaczanie niezbędnych zakresów prac naprawczych; W13 - Projektowanie procesów napraw systemów mechanicznych; W14 - Ekonomiczne aspekty utrzymania wymaganego stanu technicznego systemów mechanicznych;
Metody oceny:
"Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium obejmującego sprawdzenie wiedzy z zakresu zagadnień omawianych podczas wykładów, w tym również wiedzy nabytej samodzielnie przez studenta ze wskazanej przez prowadzącego literatury i innych źródeł. Zaliczenie odbywa się na kolokwium pisemnym przeprowadzanym na ostatnich zajęciach wykładowych w semestrze. Szczegółowe zasady organizacji pisemnego zaliczenia końcowego oraz zasady oceny podawane są na początku zajęć dydaktycznych. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie przedmiotu, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej. "
Egzamin:
nie
Literatura:
"1.Adamiec P, Dziubiński J, Filipczyk J.: Technologia napraw pojazdów samochodowych, Wyd. Politechniki Ślaskiej, Gliwice 2002. 2.Bocheński C.: Badania kontrolne samochodów, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000. 3. Cypko J., Cypko E.: Podstawy technologii i organizacji napraw pojazdów mechanicznych, Wyd. Komunikacji i Łaczności, Warszawa 1989. 4. Kurowski W.:Podstawy diagnostyki systemów technicznych, metodologia i metodyka, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa-Płock 2008. 5.Kurowski W.: Podstawy teoretyczne komputerowego miernictwa systemów mechanicznych, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 1994. 6.Merkisz J, Mazurek S.: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000. 7.Niziński S., Pelc H., Diagnostyka urządzeń mechanicznych, WNT, Warszawa 1980. 8.Otmianowski T.: Procesy odnowy maszyn i ciągników rolniczych, PWRiL, Warszawa 1983. 9.Sitek K., Syta S.: Pojazdy samochodowe - Badania stanowiskowe i diagnostyczne, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2011. 10. Słowiński B.: Inżynieria eksploatacji maszyn wyd 3, Wyd. Politechniki Koszlińskiej, Koszlin 2014. 11.Żółtowki B.: Podstawy diagnostyki maszyn, Wyd. AT-R, Bydgoszcz 1996. "
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów, w tym nowe specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy, przygotowany w ramach zadania 7 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_03
Zna i potrafi omówić praktyczne metody z zakresu metrologii i systemów pomiarowych wykorzystywane w diagnostyce.
Weryfikacja: Pisemne kolokwium (W1, W8)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_W03_03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W06_01
Zna i potrafi wyjaśnić znaczenie człowieka jako podstawowego elementu systemu diagnostycznego i obsługowo-naprawczego. Rozróżnia typowe metody diagnostyki technicznej i potrafi je zastosować w procesie diagnozowania systemów mechanicznych. Rozumie potrzebę obsługi systemów mechanicznych. Zna podstawowe techniki napraw. Potrafi zaplanować typowy proces naprawy systemu mechanicznego.
Weryfikacja: Pisemne kolokwium (W1÷W14)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_W06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W12_01
Zna i potrafi analizować możliwości aplikacji typowych rozwiązań inżynierskich z zakresu diagnostyki oraz obsługi i napraw systemów mechanicznych.
Weryfikacja: Pisemne kolokwium (W1÷W14)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_W12_01
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U13_01
Potrafi dokonać technicznej i jakościowej analizy funkcjonowania badanych maszyn, urządzeń i systemów mechanicznych. Potrafi zidentyfikować czynniki mające wpływ na ich parametry funkcjonale. Wyciąga wnioski na podstawie przeprowadzonych badań i formułuje zalecenia dotyczące eliminacji zaobserwowanych problemów.
Weryfikacja: Pisemne kolokwium (W1,W9)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_U13_01
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01
Ma świadomość ważności i rozumie skutki eknomiczne działalności oraz wagę odpowiedzialności inżyniera-mechanika za podejmowane decyzje w zakresie eksloatacji maszyn, urządzeń i całych systemów mechanicznych.Rozumie wpływ działań i podejmowanych decyzji przez inżyniera-mechanika w zakresie eksploatacji systemów mechanicznych na środowisko naturalne i środowisko pracy człowieka.
Weryfikacja: Pisemne kolokwium (W1÷W14);
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: