Nazwa przedmiotu:
Praca dyplomowa
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. / Mariusz Markowski / profesor nadzwyczajny
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechanika i Budowa Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe z możliwością wyboru
Kod przedmiotu:
MS1A_61
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
10
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
zapoznanie ze wskazaną literaturą - 30, opracowanie wyników, wykonanie projektu - 100, przygotowanie do egzaminu dyplomowego - 40, napisanie pracy dyplomowej inżynierskiej - 80, razem - 250
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
10
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Student wykonujący pracę dyplomową inżynierską ma wykazać się umiejętnością samodzielnego rozwiązywania zadanych problemów z zakresu mechaniki i budowy maszyn, przy wykorzystaniu wiedzy nabytej w czasie studiów.
Treści kształcenia:
P1 - Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej może być rozwiązanie prostego zadania inżynierskiego lub wykonanie określonego zadania badawczego związanego z kierunkiem studiów.
Metody oceny:
Zasady wykonania, formę przedstawienia ukończonej pracy oraz warunki jej oceny i zaliczenia zawarte są w Regulaminie Studiów w Politechnice Warszawskiej oraz w Uchwale nr 117/2012-2016 Rady Wydziału BMiP.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Dziewulski W.: Praca dyplomowa. Wskazówki dla dyplomantów studiujących na kierunku mechanika, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1986. 2. Literatura wskazana przez bezpośrednio kierującego pracą.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów, w tym nowe specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy, przygotowany w ramach zadania 7 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Ma ogólną uporządkowaną wiedzę z zakresu mechaniki i budowy maszyn.
Weryfikacja: Egzamin dyplomowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł do rozwiązania problemów zadania dyplomowego i opracowania pracy dyplomowej.
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03_01
Potrafi udokumentować zrealizowane zadanie inżynierskie zgodnie z obowiązującymi standardowymi formami.
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_U03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U05_01
Potrafi samodzielnie uzupełnić swoją wiedzę w celu rozwiązania problemów zadania dyplomowego.
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_U05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U14_01
Potrafi sformułować specyfikację zidentyfikowanych problemów niezbędnych do rozwiązania zadania dyplomowego.
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_U14_01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U16_02
Potrafi zaprojektować prostą maszynę, urządzenie, system mechaniczny, proces technologiczny lub zaprojektować i zrealizować proces badawczy z zakresu konstrukcji i technologii maszyn i urządzeń.
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_U16_02
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K05_01
Ma świadomość profesjonalnego podejścia do tworzenia opracowań z poszanowaniem praw autorskich.
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_K05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: