Nazwa przedmiotu:
Język angielski
Koordynator przedmiotu:
mgr Roman Gąsecki
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechanika i Budowa Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe z możliwością wyboru
Kod przedmiotu:
WS1A_01_02
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Ćwiczenia (ilość godzin według planu studiów) - 60; przygotowanie do zajęć -15; zapoznanie się z literaturą - 8; przygotowanie do kolokwium - 4; przygotowanie do egzaminu - 8; inne (formy pisemne: listy, wypracowania, raporty) - 5; RAZEM: 100
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Ćwiczenia (ilość godzin według planu studiów) - 60h = 2,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia60h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Język polski – gramatyka; język angielski – poziom średniozaawansowany B1
Limit liczby studentów:
Lektorat 12-24
Cel przedmiotu:
Celem lektoratu jest przygotowanie studentów kontynuujących naukę do egzaminu na poziomie B2. Zarys programu obejmuje cele i treści w ramach czterech sprawności językowych: rozumienie mowy i tworzenie wypowiedzi, rozumienie tekstu ze słuchu i analiza tekstu, i sprawność pisania zróżnicowanych pod względem formy tekstów na zadany temat.
Treści kształcenia:
Semestr IV (praca na zajęciach i praca własna studenta) 1. Vocabulary exercises: discoveries and inventions (SB). Four Popular Science Books – reading and speaking. Reading : In Search of Simplicity SB p. 51 2. Future forms - coursebook + BGB (Business Grammar Builder) - Unit 7, 8 3. Future forms - consolidation. Time clauses, SB execises 4. Writing formal letters. Polite requests. 5. Vocabulary exercises: technology. Listening: Gadgets. Speaking: Technology in Everday Life 6. Reflexives. Structures with question words. Forming nouns. Phrasal verbs with “come”. BGB - Unit 32: Determiners 7.Module 4 + 5 test (Module 4: narrative tenses, time conjunctions, quantity, determiners, vocabulary: sport) (Module 5: future forms, reflexives, vocabulary: technology, inventions, discoveries) 8. Relative clauses Reading - Feeling Nothing like Teen Spirit, Coursebook p. 81 9. Relative clauses - consolidation. SB, B2 exercises BGB - Unit 28 10. Vocabulary: music and TV, SB. Writing a review 11. Vocabulary: art and entertainment. Listening: Different Types of Art (comparing and contrasting). Edinburgh Fringe Festival. Reading: For the Art, Turn Left at the Dance Floor, SB p. 61 12. Be / get used to vs. used to + V. 13. Adjectives and nouns + prepositions. BGB - Test 16 14. Use of : say, tell, speak, talk. Word formation. Listening: Faking It (SB p. 56). 15. Vocabulary: food. Reading: The Craze for Competitive Eating. 16. Modals of permission and necessity: present and past. 17. Writing instructions, giving directions. Listening: Food (SB p. 66). BGB - Unit 12 18. Vocabulary: fashion, clothes. Hairstyles. Listening and speaking : “clothes”. Modals of speculation and deduction. 19. Modals of speculation and deduction. BGB - Unit 13 20. Prepositional phrases. Make vs. Do. 21.Module 6 + 7 test (Module 6: relative clauses and pronouns; be / get used to vs. used to + V; vocabulary: music, TV, art., entertainmentsport) (Module 7: permission and necessity, speculation and deduction; vocabulary: fashion, food) Reading: Make Your Image Work for You, SB p. 71 22. Reported speech. BGB - Unit 21, 22 23. Reported speech - consolidation exercises 24. Vocabulary: relationships, feelings. Meant to Be – reading and speaking. 25. Listening and speaking: Twins. Writing an essay 26. Vocabulary, listening and speaking: Hobbies. Reading: Me and My Passion SB p. 81 27. Expressing ability. Linking expressions. BGB - Unit 11 28. Phrasal verbs with: get. 29. Consolidation exercises 30. Zaliczenie semestru - Giving credits for the semester
Metody oceny:
Zaliczenie każdego modułu zależy od spełnienia trzech kryteriów: obecności na zajęciach, opanowania materiału dla danego modułu i nakładu pracy własnej. Szczegółowy regulamin zaliczania modułu jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Lektorów: http://www.zl.pw.plock.pl/pl/regulamin_zaliczania_modulu.html
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Bell, J. and R. Gower. First Expert 3rd ed. Pearson Education Ltd. London 2014 2. Kenny, N. and L. Luque-Mortimer. First Certificate Practice Tests Plus. Pearson Education Ltd. London 2008 3. Kenny, N. and R. Mann. First Certificate Student's Resource Book. Pearson Education Ltd. London 2015 4. Emmerson, P. Business Grammar Builder. Macmillan ELT. London 2002 5. Linde-Usiekniewicz, J. (ed.). Wielki słownik angielsko – polski i polsko –angielski. PWN/Oxford.Warszawa 2006 6. Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press. Cambridge 1995
Witryna www przedmiotu:
www.zl.pw.plock.pl
Uwagi:
Przedmiot uczony jest w bloku; dobór studentów do grupy ze względu na umiejętności językowe, a nie ze względu na kierunek studiów Program studiów, w tym nowe specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy, przygotowany w ramach zadania 7 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w języku angielskim, dokonywać ich interpretacji i wyciągać wnioski.
Weryfikacja: Streszczanie fragmentów tesktu; odpowiedzi typu "Tak"/"Nie"; odpowiedzi szczegółowe na pytania do tekstu. Dopasowywanie brakujących fragmentów tekstu; syntetyzowanie fragmentów tekstu (dobór nagłówków); wyszukiwanie szczegółów w treści tekstu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03_02
Potrafi napisać krótki tekst, przedstawiając najważniejsze informacje oraz argumenty za i przeciw. Umie napisać list (e-mail), w którym przedstawia informacje o sobie lub innych, zadaje pytania lub odpowiada na zadane pytania. Potrafi napisać raport, uwzględniający wskazane zagadnienia lub najważniejsze informacje. Posługuje się złożonymi strukturami językowymi.
Weryfikacja: Analiza modelowych tekstów: poznawanie typowych zwrotów i struktury tekstu (rozprawka, list, artykuł, raport) na zajęciach. Tworzenie własnych form pisemnych w ramach pracy własnej w domu. Rozwiązywanie testów leksykalno-gramatycznych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_U03_02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U04_01
Potrafi wypowiedzieć się i uczestniczyć w rozmowie na tematy ogólne, podając swoje argumenty, zgadzać się lub nie zgadzać się z rozmówcą. Potrafi opisywać zagadnienie, opisywać konkretny przedmiot lub proces.
Weryfikacja: Odpowiadanie na pytania lektora; wypowiadanie się na zadany temat na zajęciach: ćwiczenie krótkiej spontanicznej wypowiedzi i tworzenie dłuższej przygotowanej wypowiedzi. Egzamin B2 (część pisemna i ustna).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_U04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U06_01
Potrafi zrozumieć standardowe wypowiedzi w języku angielskim, z zakresu życia codziennego, akademickiego i zawodowego. Rozumie dłuższe wypowiedzi, np. główne zagadnienia wykładu, przemówienia, prezentacji i dyskusji (pod warunkiem, że zna tematykę wypowiedzi). Potrafi napisać krótki tekst, przedstawiając najważniejsze informacje oraz argumenty za i przeciw. Umie napisać list (e-mail), w którym przedstawia informacje o sobie lub innych, zadaje pytania lub odpowiada na zadane pytania.
Weryfikacja: Słuchanie różnorodnych wypowiedzi w nawiązaniu do omawianych zagadnień za zajęciach; ćwiczenie rozumienia tekstu ze słuchu z nagrań dołączonych do podręcznika. Zachęcanie do słuchania tekstów oryginalnych (anglojęzyczne serwisy informacyjne, filmy w wersji oryginalnej) (C1 - C30). Analiza modelowych tekstów: poznawanie typowych zwrotów i struktury tekstu (wypracowanie, list, raport) na zajęciach. Tworzenie własnych form pisemnych w ramach pracy własnej w domu (C1 - C30)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_U06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: