Nazwa przedmiotu:
Formy ugrupowań integracyjnych
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
ZEMPS11/6
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna:- 20 h – przegląd literatury, 39- przygotowanie do zaliczenia Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia) 0,64 Inne formy kontaktu bezpośredniego ( egzaminy, konsultacje oraz zaliczenia i egzaminy w dodatkowych terminach) 0,56 Łącznie 1,2
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Mikroekonomia, Podstawy Makroekonomii
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przekazanie uzupełniającej wiedzy – w stosunku do wiedzy o Unii Europejskiej – z zakresu najważniejszych regionalnych ugrupowań integracyjnych o charakterze gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem związków tych ugrupowań z Jednolitym Rynkiem Unii Europejskiej
Treści kształcenia:
1. Istota, formy i etapy integracji ekonomicznej 2. Unia Europejska – zaawansowane stadium integracji ekonomicznej 3. Warunki wymiany Unii Europejskiej z krajami trzecimi – system preferencji w ramach ugrupowań regionalnych, KNU, sankcje ekonomiczne 4. WTO i system światowego handlu 5. EFTA i Europejski Obszar Gospodarczy 6. Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu NAFTA a stosunki handlowe z Unią Europejską (piramida preferencji handlowych UE) 7. Wspólny Rynek Południa (MERCOSUR) 8. Regionalne ugrupowania azjatyckie i afrykańskie jako przykład integracji gospodarczej.
Metody oceny:
Formą zaliczenia („Zaliczenie na ocenę) jest test pisemny, składający się z 10 pytań – w tym: 5 pytań zamkniętych i 1 pytanie otwarte (opisiwo-wnioskowe) Za poprawną odpowiedź na pytanie zamknięte student otrzymuje 1 punkt, za pytanie otwarte – 5 punktów. Na zaliczenie trzeba uzyskać co najmniej 6 punktów, co oznacza, że obok poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania zamknięte trzeba jeszcze poprawnie rozpocząć odpowiedź na pytanie otwarte (aby uzyskać minimum 1 punkt)
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: Bożyk P. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008 W. Dugiel: Światowy system handlu – nowe wyzwania i próby reform, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013 J. Świerkocki: Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011 Literatura uzupełniająca: red. Naukowa P. Czachorowski i R. Ożarowski: Stosunki międzynarodowe: historia, regiony, polityka, Wyd. Naukowe AKSON, Gdańsk 2004 i nast. B. Hoekman, M. Kostecki Ekonomia światowego systemu handlu, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, red. M. Rymarczyk i M. Wróblewski: Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, Oficyna Wyd. ARBORETUM, Wrocław 2004
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W01
Uzupełnił podstawową wiedze z dziedziny nauk ekonomicznych, w szczególności z zakresu ugrupowań integracyjnych o charakterze gospodarczym
Weryfikacja: Formą zaliczenia („Zaliczenie na ocenę) jest test pisemny,
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W02
Ma wiedze i poprawnie definiuje przyczyny i konsekwencje integracji gospodarczej, zna przykłady regionalnych porozumień integracyjnych
Weryfikacja: Formą zaliczenia („Zaliczenie na ocenę) jest test pisemny,
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO2
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W08
Potrafi objaśnić finansowe aspekty współpracy międzynarodowej, zna i rozumie istotę procesów i porozumień integracyjnych
Weryfikacja: Formą zaliczenia („Zaliczenie na ocenę) jest test pisemny,
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO8
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U02
Potrafi rozumieć uwarunkowania i kalkulować korzyści płynące z międzynarodowej współpracy gospodarczej, prowadzącej do tworzenia bloków państw
Weryfikacja: Formą zaliczenia („Zaliczenie na ocenę) jest test pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U03
Potrafi posługiwać się kategoriami ekonomicznymi i danymi statystycznymi celem oceny zjawisk i procesów integracyjnych w wymiarze międzynarodowym
Weryfikacja: Formą zaliczenia („Zaliczenie na ocenę) jest test pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K08
Jest zdolny i chętny do dyskusji na forum grupy o procesach/połączeniach integracyjnych zachodzących w skali międzynarodowej
Weryfikacja: Formą zaliczenia („Zaliczenie na ocenę) jest test pisemny,
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO8
Powiązane charakterystyki obszarowe: