Nazwa przedmiotu:
Strategiczna analiza otoczenia przedsiębiorstwa
Koordynator przedmiotu:
dr Katarzyna Osiecka
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
ZEMPS11/2
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna 59h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,36
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Mikroekonomia, Podstawy makroekonomii, Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Statystyka
Limit liczby studentów:
15-20
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy z zakresu analizy otoczenia przedsiębiorstwa, a także doskonalenie praktycznej umiejętności pozyskiwania informacji na temat otoczenia współczesnego przedsiębiorstwa, przeprowadzenia metod analizy rynku i analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w otoczeniu
Treści kształcenia:
1, Cele strategicznej analizy otoczenia przedsiębiorstwa. 2. Zakres analizy makrootoczenia: otoczenie ekonomiczne, prawne, społeczne, technologiczne, otoczenie przyrodnicze, otoczenie polityczne. 3. Metody analizy makrootoczenia: metody scenariuszowe i metody bezscenariuszowe. 4. Analiza otoczenia konkurencyjnego (sektorowa). 5. Metody analizy sektorowej: analiza pięciu sił Portera, punktowa ocena atrakcyjności sektora, mapa grup strategicznych, krzywa doświadczeń. 6.Wnioski z analizy otoczenia przedsiębiorstwa i ich wartość decyzyjna.
Metody oceny:
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych następuje na kolokwium zaliczającym przedmiot (70% oceny końcowej) oraz na podstawie oceny przygotowanej samodzielnie analizy (30% oceny końcowej).
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa- Kraków 2000. 2. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009. 3. Grant R.M., Współczesna analiza strategii, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011. 4. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007. Literatura uzupełniająca: 1. Rokita J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2004 2. Borodako K., Foresight w zarządzaniu strategicznym, C.H. Beck, Warszawa 2009. 3. Johnson G., Scholes K., Withttington R., Podstawy strategii, PWE, Warszawa 2010. 4. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne: planowanie i kontrola, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001. 5. Musiałkiewicz J., Otoczenie przedsiębiorstwa, Polish Open University, Warszawa 2010.
Witryna www przedmiotu:
www.kneis.pw.plock.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W03
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu otoczenia przedsiębiorstwa i zachodzących w nim procesów, zna metody analizy otoczenia.
Weryfikacja: Zaliczenie w formie pisemnej. Ocena przygotowanej samodzielnie analizy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO3
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W06
Ma wiedzę z zakresu narzędzi analizy otoczenia (dalszego, bliższego) stosowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem w zależności od uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.
Weryfikacja: Zaliczenie w formie pisemnej. Ocena przygotowanej samodzielnie analizy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO6
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W11
Ma podstawową wiedzę dotycząca sposobu realizacji procesu zarządzania strategicznego oraz elementów tworzących koncepcję zarządzania strategicznego
Weryfikacja: Zaliczenie w formie pisemnej. Ocena przygotowanej samodzielnie analizy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U07
Potrafi przeprowadzić analizę otoczenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem wybranych metod oraz dokonać ich oceny
Weryfikacja: Zaliczenie w formie pisemnej. Ocena przygotowanej samodzielnie analizy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U09
Potrafi sformułować wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz oraz zaprezentować je w formie raportu
Weryfikacja: Zaliczenie w formie pisemnej. Ocena przygotowanej samodzielnie analizy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K02
Uczestniczy w pracach zespołu projektowego pełniąc w nim różne role
Weryfikacja: Ocena przygotowanej samodzielnie analizy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO2
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_K08
Jest zdolny do analitycznego myślenia i formułowania opinii / sądów.
Weryfikacja: Ocena przygotowanej samodzielnie analizy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO8
Powiązane charakterystyki obszarowe: