Nazwa przedmiotu:
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa
Koordynator przedmiotu:
dr Barbara Felic
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZEMPS6
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Udział w ćwiczeniach 16h Praca własna: - 10h-przegląd literatury, 10,5h –przygotowanie do egzaminu, 12,5 h – przygotowanie do ćwiczeń, 10 h – przygotowanie do kolokwium, łącznie 43h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia) 1,28 Inne formy kontaktu bezpośredniego ( egzaminy, konsultacje oraz zaliczenia i egzaminy w dodatkowych terminach) 0,72 Łącznie 2,0
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,5
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia240h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Mikroekonomia, makroekonomia , międzynarodowe stosunki gospodarcze
Limit liczby studentów:
min. 24
Cel przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów z różnymi aspektami internacjonalizacji przedsiębiorstw (uwarunkowania, przyczyny, przebieg, konsekwencje). 2. Prezentacja różnych modeli, strategii internacjonalizacji, - ujęcie teoretyczne i empiryczne.3. Poruszenie problematyki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.
Treści kształcenia:
Wykłady (tematy) 1.Istota internacjonalizacji i globalizacji 2.Internacjonalizacja przedsiębiorstwa-pojęcie i istota 3.Wskaźniki i profil umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 4. Modelowe ujęcie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw - model sekwencyjny -model oparty na innowacjach - podejście sieciowe do procesu internacjonalizacji 5.Przegląd wybranych teorii internacjonalizacji przedsiębiorstw - makroekonomiczne podstawy umiędzynarodowienia - mikroekonomiczne teorie inwestycji zagranicznych 6.. Formy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, podział , charakterystyka. - eksport, kooperacja niekapitałowa. - alianse strategiczne, bezpośrednie inwestycje zagraniczne. 7. Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw Ćwiczenia (tematy) 1. Pojęcie i elementy strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 2. Determinanty wyboru strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 3. Strategie konkurencji, strategie funkcjonalne 4. Wpływ umiędzynarodowienia na strukturę organizacyjną przedsiębiorstw 5. Organizacja przedsiębiorstw międzynarodowych 6. Procesy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń oraz zdanie egzaminu. Zaliczenie otrzymuje się na podstawie kolokwium( pytania opisowe, zadania). Egzamin ma formę pisemną. Składa się z testu, pytań otwartych. Warunkiem uzyskania oceny zaliczającej z kolokwium lub egzaminu jest otrzymanie minimum 50% punktów .Skala ocen : 50%-60%-3,0 ; 61%-70%-3,5 ;71%-80%- 4,0 ; 81%-90%- 4,5, 91%-100%-5,0. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu i ćwiczeń. Miejsca po przecinku 0,1-0,49, zaokrąglają do 0,5 ocenę końcową, 0,51-0,99 zaokrąglają do następnej oceny końcowej.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Obłój K. , Wąsowska A. , Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka, PWE 2014 2. Glinkowska B., Kaczmarek B., Zarządzanie międzynarodowe, internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UŁ 2016 3. Komor. M. , Internacjonalizacja przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej- ujęcie marketingowe, Wydawnictwo C.H. Beck 2017 Literatura uzupełniająca: 1. Barłożewski K. , Wpływ ekspansji zagranicznej na efektywność przedsiębiorstw, Wydawnictwo C. H. Beck 2017 2. Dworzeck Z.i, M.Romanowska (red.), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, SGH, Warszawa 2008; 3. Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007;
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W02
Student powinien rozumieć rolę uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych przebiegu procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw.
Weryfikacja: Pisemny egzamin testowy i opisowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO2
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W13
Student powinien posiadać wiedzę z zakresu różnych form internacjonalizacji przedsiębiorstw i metod ich wyboru
Weryfikacja: Pisemny egzamin testowy i opisowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W13
Student powinien znać koncepcje teoretyczne dotyczące przebiegu internacjonalizacji przedsiębiorstw w warunkach zmiennego otoczenia.
Weryfikacja: Pisemny egzamin testowy i opisowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U02
Student potrafi określić i objaśnić podstawowe problemy przedsiębiorstwa związane z ekspansją międzynarodową.
Weryfikacja: Kolokwium ( pytania opisowe, zadania
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U07
Student potrafi wskazać różne ścieżki procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw
Weryfikacja: Kolokwium ( pytania opisowe, zadania
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U13
Student umie wskazać słabości i zalety różnych form ekspansji międzynarodowej.
Weryfikacja: Kolokwium ( pytania opisowe, zadania
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K08
Jest zdolny i chętny do dyskusji na forum grupy o zjawiskach zachodzących w przedsiębiorstwach w ramach procesów umiędzynarodowienia
Weryfikacja: Ocena aktywności na ćwiczeniach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO8
Powiązane charakterystyki obszarowe: