Nazwa przedmiotu:
Teoria i polityka płac
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. Anna Krajewska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZEMPS5
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 8h Praca własna: przegląd literatury – 22 h przygotowanie pisemnego eseju – 10 h przygotowanie do zaliczenia – 10 h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów (wykłady + ćwiczenia) 0.32 Inne formy kontaktu bezpośredniego (konsultacje oraz zaliczenia) 0.56 Łącznie 0.88
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład120h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
mikroekonomia, makroekonomia
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Celem zajęć z przedmiotu teoria i polityka płac jest zdobycie wiedzy o funkcjach płac, zasadach wynagradzania pracowników, wewnętrznej strukturze wynagrodzeń oraz kosztach płacowych i pozapłacowych związanych z zatrudnianiem pracowników. Celem jest także zdobycie umiejętności wykorzystywania systemów motywacji materialnej w trakcie działalności zawodowej.
Treści kształcenia:
1. Teoria podziału. Rynek pracy. Płaca 2. Teoria motywacji. Rola motywów materialnych 3. Funkcje płac w gospodarce. Aspekty ekonomiczne, prawne i społeczne polityki płac i kształtowania dochodów 4. Struktura wewnętrzna wynagrodzeń. Wynagrodzenia oparte na bodźcach krótkookresowych i długookresowych. Świadczenia dodatkowe związane z pracą 5. Uregulowania prawne dotyczące zatrudnienia pracowników. Płaca minimalna i jej skutki ekonomiczne i społeczne 6. Poziom i struktura wynagrodzeń w polskiej gospodarce 7. Płacowe i pozapłacowe koszty pracy
Metody oceny:
Zaliczenie na ocenę na podstawie: 1. Pracy kontrolnej sprawdzającej wiedzę na temat teorii i polityki płac (50% oceny) 2. Pracy domowej umożliwiającej ocenę umiejętności wykorzystania wiedzy na temat wynagrodzeń i kosztów pracy w Polsce (50% oceny)
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. S. Borkowska (red.), Wynagrodzenia – praktyczne sposoby rozwiązywania problemów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012. 2. J. Woźniak, Współczesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2002. 3. J. Hrynkiewicz (red.), Praca i płaca. Państwo i rynek, ISNS, UW, Warszawa 2014. Literatura uzupełniająca: 1. A. Krajewska (red.), Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007. 2. Zofia Jacukowicz, Praca i płaca w warunkach przemian gospodarczych i globalizacji, [w:] Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, IPiSS, Warszawa 2003. 3. Rocznik Statystyczny Pracy, GUS, Warszawa 2016.
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_WO5
Ma podstawową wiedzę o roli i miejscu człowieka strukturach ekonomicznych oraz rozumie problemy wyborów pracowniczych.jako podmiotu tworzącego i działającego w
Weryfikacja: Praca kontrolna na zaliczenie (50% oceny) zawierająca pytania, których celem jest sprawdzenie stopnia opanowania przez studentów teorii i polityki płac, a także zmian dokonujących się pod wpływem globalizacji. UMIEJĘTNOŚCI Warunkiem zaliczenia przedmiotu (50% oceny) jest przygotowanie eseju, cas
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO5
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO7
Ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych kształtujących systemy motywowania pracowników
Weryfikacja: Praca kontrolna na zaliczenie (50% oceny) zawierająca pytania, których celem jest sprawdzenie stopnia opanowania przez studentów teorii i polityki płac, a także zmian dokonujących się pod wpływem globalizacji. UMIEJĘTNOŚCI Warunkiem zaliczenia przedmiotu (50% oceny) jest przygotowanie eseju, cas
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U01
Umie krytycznie analizować różne systemy wynagradzania pracowników oraz związki miedzy nimi.
Weryfikacja: Warunkiem zaliczenia przedmiotu (50% oceny) jest przygotowanie eseju, case study, prezentacji statystycznej z interpretacją danych itp., w której studenci wykażą się umiejętnościami podanymi w sylabusie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U05
Potrafi prawidłowo posługiwać się podstawowymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i etycznymi w celu rozwiązania konkretnych problemów dotyczących zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwie
Weryfikacja: Warunkiem zaliczenia przedmiotu (50% oceny) jest przygotowanie eseju, case study, prezentacji statystycznej z interpretacją danych itp., w której studenci wykażą się umiejętnościami podanymi w sylabusie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U08
K_U05
Weryfikacja: Warunkiem zaliczenia przedmiotu (50% oceny) jest przygotowanie eseju, case study, prezentacji statystycznej z interpretacją danych itp., w której studenci wykażą się umiejętnościami podanymi w sylabusie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO4
Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu ekonomisty oraz z przestrzeganiem zasad etyki zawodowej.
Weryfikacja: Celem wykładu aktywizującego z elementami dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów jest kształcenie świadomości i wrażliwości społecznej oraz etyki zawodowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO4
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO5
Umie współdziałać w przygotowaniu projektów motywowania i wynagradzania pracowników, uwzględniając wpływ czynników ekonomicznych, prawnych i politycznych.
Weryfikacja: Celem wykładu aktywizującego z elementami dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów jest kształcenie świadomości i wrażliwości społecznej oraz etyki zawodowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO5
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO7
Jest kreatywny, potrafi myśleć i działać w sposób zaangażowany i przedsiębiorczy, motywować do działalności siebie i innych.
Weryfikacja: Celem wykładu aktywizującego z elementami dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów jest kształcenie świadomości i wrażliwości społecznej oraz etyki zawodowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO7
Powiązane charakterystyki obszarowe: