Nazwa przedmiotu:
Innowacyjność w działalności przedsiębiorstwa
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. Stefan Krajewski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZEMPS4
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 8h Udział w ćwiczeniach 8h Praca własna: 59h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia) 0.64 Inne formy kontaktu bezpośredniego ( egzaminy, konsultacje oraz zaliczenia i egzaminy w dodatkowych terminach) 0.72 Łącznie 1.36
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,20
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład120h
  • Ćwiczenia120h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
podstawy mikroekonomii oraz polityki gospodarczej
Limit liczby studentów:
min. 24
Cel przedmiotu:
Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy o mechanizmach i uwarunkowaniach wpływających na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach oraz o wpływie innowacyjności na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw i gospodarki w długim okresie. Powinno to być osadzone w kontekście polskiej gospodarki i jej obecnych problemów. Studenci powinni umieć wykorzystać tę wiedzę w pracy zawodowej.
Treści kształcenia:
Wykłady (tematy) 1. Innowacyjność jako nowoczesny czynnik wzrostu we współczesnej gospodarce 2. Rola przedsiębiorstw w łańcuchu innowacyjnym 3. Strategie innowacyjne przedsiębiorstw: – niewielkie usprawnienia, – zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń – zakup licencji – wykorzystanie własnych programów B+R 4. Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw przez państwo 5. Rola środków pomocowych Unii Europejskiej w rozwijaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 6. Cykl życia produktów 7. Czynniki determinujące innowacyjność przedsiębiorstw 8. Wpływ innowacyjności na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw w długim okresie Ćwiczenia (tematy) 1. Treść i pojęcie innowacyjności 2. Organizacja działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach 3. Motywowanie pracowników do aktywności innowacyjnej 4. Ocena innowacyjności polskich przedsiębiorstw 5. Regionalne i branżowe różnice innowacyjności i ich uwarunkowania 6. Instytucje wspierające innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce 7. Wpływ BIZ na działalność innowacyjną przedsiębiorstw
Metody oceny:
Ćwiczenia: Obecność na zajęciach, aktywność, a na koniec semestru pisemny sprawdzian wiedzy obejmujący kilka pytań opisowych Wykład: Egzamin w formie pisemnej. Studenci otrzymują trzy pytania, na które powinni odpowiedzieć w rozwiniętej (opisowej) formie. Pytania będą miały charakter problemowy i obejmą materiał zawarty w literaturze, ale przede wszystkim ten, który zostanie omówiony na wykładach. Ocena łączna obejmuje: egzamin (70% udziału) i ćwiczenia (30% udziału)
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Władysław Janusz, Katarzyna Kozioł-Nadolna, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011. 2. Joanna Kotowicz-Jawor, Stefan Krajewski, Ewa Okoń-Horodyńska, Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna, PTE, Warszawa 2015. Literatura uzupełniająca: 1. Jakub Czerniak, Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa 2013. 2. Jeff Dyer, Hal Geregersen, Clayton M. Christensen, DNA innowatora. Jak opanować pięć umiejętności przełomowych innowatorów, ICAN Institute, Warszawa 2012.
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W13
Ma podstawową wiedzę z zakresu strategii innowacyjnych, barier innowacyjności oraz roli państwa i Unii Europejskiej w promowaniu innowacyjności.
Weryfikacja: 1. Egzamin pisemny z pytaniami, na które student powinien odpowiedzieć w sposób pokazujący, jaką wiedzę ma z danego zakresu. 2. W trakcie semestru dwa krótkie kolokwia sprawdzające czy student przygotowuje się na bieżąco do zajęć. 3. Aktywny udział w zajęciach, w tym formułowanie problemów do dysk
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO5
Ma podstawową wiedzę o roli i miejscu człowieka jako podmiotu wpływającego na innowacyjność przedsiębiorstw i gospodarki.
Weryfikacja: 1. Egzamin pisemny z pytaniami, na które student powinien odpowiedzieć w sposób pokazujący, jaką wiedzę ma z danego zakresu. 2. W trakcie semestru dwa krótkie kolokwia sprawdzające czy student przygotowuje się na bieżąco do zajęć. 3. Aktywny udział w zajęciach, w tym formułowanie problemów do dy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO5
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO8
Ma wiedzę o procesach innowacyjnych, przyczynach zachodzących zmian, ich ekonomicznych uwarunkowań i konsekwencji.
Weryfikacja: 1. Egzamin pisemny z pytaniami, na które student powinien odpowiedzieć w sposób pokazujący, jaką wiedzę ma z danego zakresu. 2. W trakcie semestru dwa krótkie kolokwia sprawdzające czy student przygotowuje się na bieżąco do zajęć. 3. Aktywny udział w zajęciach, w tym formułowanie problemów do dy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO8
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U01
Umie krytycznie analizować podstawowe zjawiska dotyczące innowacji oraz związki miedzy nimi
Weryfikacja: 1. Samodzielność w wyszukiwaniu i doborze informacji statystycznych ilustrujących dany problem (w dyskusji, eseju, case study) 2. Umiejętność dokonywania oceny słabych i mocnych stron wybranych firm znanych na rynku oraz formułowanie propozycji zmian w ich działalności (w trakcie dyskusji, przygoto
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U04
Potrafi wykorzystywać wybrane metody i narzędzia do prognozowania zjawisk i procesów innowacyjnych oraz określenia ich praktycznych skutków ekonomicznych, finansowych i społecznych.
Weryfikacja: 1. Samodzielność w wyszukiwaniu i doborze informacji statystycznych ilustrujących dany problem (w dyskusji, eseju, case study) 2. Umiejętność dokonywania oceny słabych i mocnych stron wybranych firm znanych na rynku oraz formułowanie propozycji zmian w ich działalności (w trakcie dyskusji, przygoto
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U06
Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności pozyskane w trakcie praktyki zawodowej do oceny różnych strategii innowacyjnych.
Weryfikacja: 1. Samodzielność w wyszukiwaniu i doborze informacji statystycznych ilustrujących dany problem (w dyskusji, eseju, case study) 2. Umiejętność dokonywania oceny słabych i mocnych stron wybranych firm znanych na rynku oraz formułowanie propozycji zmian w ich działalności (w trakcie dyskusji, przygoto
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U13
Potrafi ocenić skutki decyzji o innowacjach przedsiębiorstwa działającego w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej.
Weryfikacja: 1. Samodzielność w wyszukiwaniu i doborze informacji statystycznych ilustrujących dany problem (w dyskusji, eseju, case study) 2. Umiejętność dokonywania oceny słabych i mocnych stron wybranych firm znanych na rynku oraz formułowanie propozycji zmian w ich działalności (w trakcie dyskusji, przygoto
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO1
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się, aktywności i innowacyjności.
Weryfikacja: 1. Zdolność do tworzenia zespołów mających prezentować określony problem do rozwiązania. Umiejętność kierowania takimi zespołami. 2. Współdziałanie z innymi uczestnikami w rozwiązywaniu konkretnych problemów. 3. Zdolność do proponowania właściwego podziału pracy w grupie na podstawie oceny wiedzy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO2
Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role, w tym kierownicze i wykonawcze.
Weryfikacja: 1. Zdolność do tworzenia zespołów mających prezentować określony problem do rozwiązania. Umiejętność kierowania takimi zespołami. 2. Współdziałanie z innymi uczestnikami w rozwiązywaniu konkretnych problemów. 3. Zdolność do proponowania właściwego podziału pracy w grupie na podstawie oceny wiedzy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO2
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO6
Potrafi dążyć do systematycznego rozwoju i aktywności poprzez poszerzanie nabytej wiedzy i umiejętności.
Weryfikacja: 1. Zdolność do tworzenia zespołów mających prezentować określony problem do rozwiązania. Umiejętność kierowania takimi zespołami. 2. Współdziałanie z innymi uczestnikami w rozwiązywaniu konkretnych problemów. 3. Zdolność do proponowania właściwego podziału pracy w grupie na podstawie oceny wiedzy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO6
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO7
Jest kreatywny, potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, zaangażowany i przedsiębiorczy.
Weryfikacja: 1. Zdolność do tworzenia zespołów mających prezentować określony problem do rozwiązania. Umiejętność kierowania takimi zespołami. 2. Współdziałanie z innymi uczestnikami w rozwiązywaniu konkretnych problemów. 3. Zdolność do proponowania właściwego podziału pracy w grupie na podstawie oceny wiedzy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO7
Powiązane charakterystyki obszarowe: