Nazwa przedmiotu:
Ekonomia menedżerska
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. Anna Krajewska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZEMPS1
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Udział w ćwiczeniach 8h Praca własna: 51h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia) 0,96 Inne formy kontaktu bezpośredniego ( egzaminy, konsultacje oraz zaliczenia i egzaminy w dodatkowych terminach) 0,4 Łącznie 1,36
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,8
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia120h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Zaliczenie przedmiotów mikro i makroekonomia.
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Celem wykładu z przedmiotu "ekonomia menedżerska" jest przekazanie wiedzy i umiejętności przydatnych w dokonywaniu racjonalnych wyborów dotyczących najistotniejszych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach określonych przez działanie mechanizmów rynkowych.
Treści kształcenia:
Wykłady (tematy) 1. Przedmiot badań ekonomii menedżerskiej. 2. Kryteria oceny efektywności procesów decyzyjnych. 3. Analiza rynku jako instrument pomocny w ustalaniu cen przez przedsiębiorcę. 4. Koszty produkcji. Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy wielkości krańcowych. 5. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. 6. Instrumenty oceny efektywności inwestycji. Ćwiczenia (tematy) Ćwiczenia poświęcone są nabywaniu umiejętności w zakresie przedstawionych poniżej tematów: 1. Kryteria oceny efektywności procesów decyzyjnych. 2. Analiza rynku jako instrument pomocny w ustalaniu cen przez przedsiębiorcę. 3. Koszty produkcji. Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy wielkości krańcowych. 4. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. 5. Instrumenty oceny efektywności inwestycji.
Metody oceny:
Egzamin pisemny. Wymagane jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania otwarte oraz przeprowadzenie analizy pozwalającej na dokonanie właściwej oceny ekonomicznej efektywności
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Samuelson W., Marks S., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009. 2. Froeb L.M, McCann B.T, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012. Literatura uzupełniająca: Frank R., Mikroekonomia. Jakiej jeszcze nie było, GWP, Gdańsk 2007
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W05
Posiada wiedzę odnośnie do kryteriów podejmowania optymalnych decyzji.
Weryfikacja: Egzamin pisemny. Wymagane jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania otwarte.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO5
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W07
Zna podstawowe instrumenty analizy rynku pomocne w procesie ustalania cen.
Weryfikacja: Egzamin pisemny. Wymagane jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania otwarte.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W11
Posiada wiedzę o zasadach podejmowania optymalnych decyzji w oparciu o analizę kosztów produkcji.
Weryfikacja: Egzamin pisemny. Wymagane jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania otwarte.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W12
Zna instrumenty oceny efektywności inwestycji.
Weryfikacja: Egzamin pisemny. Wymagane jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania otwarte.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U07
Potrafi ocenić ekonomiczne skutki podejmowanych decyzji.
Weryfikacja: Egzamin pisemny. Wymagane jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania otwarte oraz przeprowadzenie analizy pozwalającej na dokonanie właściwej oceny ekonomicznej efektywności podejmowanych decyzji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U12
Potrafi zastosować właściwe dla realizacji założonego celu instrumenty analizy ekonomicznej.
Weryfikacja: Egzamin pisemny. Wymagane jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania otwarte oraz przeprowadzenie analizy pozwalającej na dokonanie właściwej oceny ekonomicznej efektywności podejmowanych decyzji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U12
Potrafi ocenić ekonomiczną efektywność decyzji inwestycyjnych.
Weryfikacja: Egzamin pisemny. Wymagane jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania otwarte oraz przeprowadzenie analizy pozwalającej na dokonanie właściwej oceny ekonomicznej efektywności podejmowanych decyzji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K01
Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy i zdobywania doświadczeń zawodowych.
Weryfikacja: Aktywność
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO1
Powiązane charakterystyki obszarowe: