Nazwa przedmiotu:
Analiza rynku i konsumenta
Koordynator przedmiotu:
dr Marlena Piekut
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZEMPS8
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 8h Udział w ćwiczeniach 8h Praca własna 34h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,28
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,4
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład120h
  • Ćwiczenia120h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Mikroekonomia, makroekonomia
Limit liczby studentów:
15-20
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu wybranych elementów teorii konsumpcji i rynku, metodyk badań rynkowych oraz faktycznych zmian zachodzących w konsumpcji wybranych dóbr i usług w Polsce i innych krajach.
Treści kształcenia:
Wykłady (tematy) 1. Rynek, konsument i konsumpcja – pojęcia, klasyfikacje. Źródła informacji o konsumencie i rynku. 2. Gospodarstwo domowe i przedsiębiorstwo jako podmioty sfery konsumpcji. Znaczenie konsumpcji w procesach gospodarowania. Funkcje i prawidłowości konsumpcji. 3. Uwarunkowania zachowań konsumenckich. 4. Typologie konsumentów. Style konsumpcji różnych grup społeczno-ekonomicznych i demograficznych. 5. Charakterystyka procesu decyzyjnego konsumenta. 6. Zróżnicowanie poziomu, jakości i standardu życia ludności w Polsce i innych krajach UE. 7. Problemy i metody pomiaru konsumpcji. Metody badań zachowań konsumentów na rynku. 8. Trendy w zachowaniach rynkowych konsumentów. Ochrona konsumentów.9. Ćwiczenia (tematy) 1. Potrzeby i preferencje konsumenta. Budżety gospodarstw domowych – źródło danych o konsumencie, gospodarstwie domowym i konsumpcji. 2. Przychody i wydatki w gospodarstwach domowych. Analiza składników wpływających na dochody gospodarstwa domowego i struktura wydatków w gospodarstwie domowym. Dochody rozporządzalne ludności w różnych typach gospodarstw domowych. Wielkość i struktura wydatków w różnych typach gospodarstw domowych. 3. Potrzeby żywnościowe w finansach osobistych w Polsce i innych krajach UE. 4. Konsument na rynku dóbr trwałych – wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałe. 5. Serwicyzacja konsumpcji w Polsce i innych krajach UE. Potrzeby rekreacyjno-kulturalne w finansach gospodarstw domowych. Wydatki na edukację w gospodarstwach domowych. Zróżnicowanie wydatków na usługi gastronomiczno-hotelarskie w gospodarstwach domowych. 6. Oszczędzanie oraz inwestowanie w gospodarstwach domowych. Tendencje rozwoju konsumpcji.
Metody oceny:
Warunkiem zaleczenia przedmiotu jest: 1. uzyskanie z kolokwium 51%, wykonanie projektu indywidualnego oraz wypowiedź ustna podczas zajęć. Ocena formująca: zaliczenie pisemne (60%), wykonanie projektu (30%), wypowiedź ustna (10%). 2. uzyskanie z egzaminu 51%.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Bywalec Cz. 2010. Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Wydawnictwo C.H. Beck. 2. Zalega T. 2012. Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 3. Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B. 2002. Ekonomika konsumpcji. Wydawnictwo SGGW. Literatura uzupełniająca: 1. Smyczek S., Sowa I. 2005. Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. Difin, Warszawa 2. Goryszewski Ł. 2014. Style konsumpcji polskiej klasy wyższej. NOMOS, Kraków. 3. Piekut M. 2015. Konsument i konsumpcja w Unii Europejskiej. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych & Oficyna Politechniki Warszawskiej, Płock. 4. Milic-Czerniak R. (red.) 2016. Finanse osobiste. Kompetencje, narzędzia, instytucje, produkty, decyzje. Difin, Warszawa. 5. Czasopismo: Konsumpcja i Rozwój
Witryna www przedmiotu:
www.kneis.pw.plock.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W12
Posiada wiedzę o podmiotowej strukturze rynku i zachowaniach na nim konsumentów
Weryfikacja: Kolokwium, egzamin, analiza przypadków, praca w grupach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO1
Ma podstawową wiedzę z obszaru ekonomiki konsumpcji.
Weryfikacja: Kolokwium, egzamin, analiza przypadków, praca w grupach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO3
Zna prawidłowości sfery konsumpcji oraz zjawiska i przyczyny zakłócające harmonijny przebieg tych prawidłowości
Weryfikacja: Kolokwium, egzamin, analiza przypadków, praca w grupach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO3
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO5
Ma podstawową wiedzę o roli i miejscu konsumenta na rynku.
Weryfikacja: Kolokwium, egzamin, analiza przypadków, praca w grupach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO5
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U03
Potrafi dokonać analizy procesu decyzyjnego konsumenta.
Weryfikacja: Analiza przypadków, praca w grupach. Opracowanie projektów indywidualnych. Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U10
Potrafi wypowiadać się na tematy związane z zachowaniem konsumentów na rynku, wykorzystując dorobek ekonomiki konsumpcji
Weryfikacja: Analiza przypadków, praca w grupach. Opracowanie projektów indywidualnych. Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U12
Potrafi dokonać analizy zachowań konsumentów na rynku oraz ich wpływu na decyzje menedżerskie.
Weryfikacja: Analiza przypadków, praca w grupach. Opracowanie projektów indywidualnych. Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_UO9
Wykorzystując różne źródła o rynku potrafi przygotować pracę pisemną dotyczącą funkcjonowania dowolnego rynku w obszarze dóbr i usług konsumpcyjnych.
Weryfikacja: Analiza przypadków, praca w grupach. Opracowanie projektów indywidualnych. Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO6
trafi dążyć do systematycznego rozwoju przez poszerzanie wiedzy o rynku i konsumencie.
Weryfikacja: Wypowiedzi ustne, projekty indywidualne.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO6
Powiązane charakterystyki obszarowe: